ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ 


O θεός αν τον αντιληφθείς με τον νου σου, τότε ο νους σου θα γεμίσει με όλα τα αγαθά.


Τα πάντα ενυπάρχουν στο ένα, τα πάντα είναι ένα.

Είναι με τέτοιον τρόπο συνδεδεμένο το ένα με το άλλο, ώστε είναι αδύνατον να χωριστούν.

Όλα ενυπήρχαν μέσα στο δημιουργό, πριν ακόμα δημιουργήσει τα πάντα.

Το ένα, είναι τα πάντα και είναι ο ίδιος ο δημιουργός των πάντων.


Τα πάντα έχουν έρθει στη γη, στο νερό και στον αέρα από τον ουρανό.

Μόνο η φωτιά είναι ζωοποιός καθώς κατευθύνεται προς τα πάνω. Ό,τι, λοιπόν, πέφτει προς τα κάτω την υπηρετεί.

Οτιδήποτε, όμως, έρχεται από ψηλά δημιουργεί τη ζωή και οτιδήποτε διοχετεύεται από ψηλά, προσφέρει τροφή.
Μόνο η γη, που έχει εγκατασταθεί στον εαυτό της, δέχεται τα πάντα και φροντίζει όλα τα γένη.

Όλα αυτά αποτελούν το σύμπαν, το οποίο περιέχει τα πάντα, ή είναι τα πάντα.

Η ψυχή και η ύλη, (η ύλη είναι τα τέσσερα στοιχεία) τις οποίες έχει παραλάβει η φύση, ενεργούν με ένα τόσο ποικιλόμορφο τρόπο ώστε παίρνουν την μορφή κάθε είδους, ώστε οι ατελείωτες απομονωμένες μορφές των ποιοτήτων αυτών να μπορούν να διαχωρίζονται μεταξύ τους, αλλά και να αποτελούν μια ενότητα, ώστε να είναι ορατό ότι όλα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ότι όλα προέρχονται από τον ίδιο δημιουργό.

Έτσι τα τέσσερα στοιχεία είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν τον κόσμο: η φωτιά, το νερό, η γη, και ο αέρας. (υλικό κόσμο).

Ο κόσμος είναι ένας, η ψυχή είναι μία, και ο θεός ένας.

(Επτά κόσμοι επτά δημιουργοί).

Ο υλικός κόσμος είναι τα Τέσσερα στοιχεία, οι μορφές, η λογική του αισθητού κόσμου, οι αισθήσεις, τα συναισθήματα, το σχήμα του σώματος.

Η ψυχή είναι μία, είναι η παγκόσμια ψυχή του κάθε σύμπαντος, που διασπάται και διαχωρίζεται σε ψυχές, και θα ενωθούν με όλα τα γένη και τα είδη όλων των μορφών των αισθητών "υλικών" και "μη υλικών" αισθητών σωμάτων. (Τέσσερα στοιχεία) που μπορούν να γίνουν η ζωή.

Στον "κτιστό" κόσμο ο θεός είναι ο ένας, ο Νους, από πυρ και πνεύμα.

- Οι ψυχές είναι Νους

- πυρ και πνεύμα είναι ο υλικός κόσμος, τα Τέσσερα στοιχεία όπου με αυτά τα στοιχεία: γη, νερό, αέρας, φωτιά, εκδηλώνεται το πυρ και πνεύμα.
Στους ανώτερους κόσμους δεν υπάρχει η γη το νερό ο αέρας η φωτιά, διότι είναι τα πιο κατωφερή στοιχεία, αλλά μόνον το πυρ και πνεύμα.

Ο υλικός κόσμος είναι το σκότος η γη και το νερό, όπου το πυρ έγινε φωτιά, και το πνεύμα έγινε αέρας, ενώθηκαν μαζί στη μήτρα η φωτιά και ο αέρας και ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ενώ το σώμα είναι θνητό το σκότος=γη-νερό, όπου εκδηλώνεται το πυρ και πνεύμα=φωτιά-αέρας.


Ποιμάνδρης:

– Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης·
(Ύλη=σκότος, ο υλικός κόσμος ο οποίος εκδηλώνεται με τα Τέσσερα στοιχεία ενωμένα).

ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.
(το Αγαθό που βλέπεις μέσα σου και  ακούς είναι ο φωτεινός Λόγος).


ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε (ο δεύτερος Νους δημιουργός) διοικητάς τινας ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.


ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·

περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·

ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς,

παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ (ο Άνθρωπος είναι ο "εαυτός" του Θεού Πατέρα Όλων, Φως και Ζωή Υπάρχων) πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς (ο Άνθρωπος) δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

morfeas sky

Σχόλια