Αναρτήσεις

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ (ΛΟΓΟΣ) - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΕΜΒΙΑ ΖΩΑ, ΠΤΗΝΑ

Εικόνα
Οι ψυχές-Μονάδες διασπώνται από την παγκόσμια ψυχή του σύμπαντος, είναι οι ειδικές ενέργειες του πυρός που κινούν το σύμπαν, και έλκονται από μεγάλο έρωτα από την νοητή ουσία, (δυνάμεις-πνευματικός λόγος-πνεύμα της φύσης), ενώνονται μαζί της περικλείοντας την, και σχηματίζουν το ενεργειακό σώμα της ψυχής, το οποίο κινείται συνεχώς, διότι αυτή είναι η ιδιότητα των ειδικών ενεργειών του πυρός που κινούν το σύμπαν, η αέναη κίνηση , που οδηγεί και εξουσιάζει η νοητή ουσία (πνευματικός λόγος), που είναι κλεισμένη στον εαυτό της, το ενεργειακό σώμα της ψυχής, και κινείται η νοητή ουσία στο σύμπαν, στον δικό της νοητό κόσμο.

Αυτές οι ψυχές από την Μοίρα και την Ανάγκη που οδηγεί η Πρόνοια, (του Θεού), δίνουν ζωή στα γένη και τα είδη των αισθητών σωμάτων που θα ενσαρκωθούν, δηλαδή θα ενωθούν με τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος, (στη μήτρα), οι οποίες σχηματίζουν το ανάλογο σχήμα του άλογου έμβιου είδους με την ανάλογη λογική, μαζί και τις ανάλογες αισθήσεις και συναισθήματα.

Η…

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΖΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ - Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εικόνα
ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝ
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ


Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ

Εικόνα
ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή είναι πλέον δημιουργός, όμοιος με τον Πατέρα όλων Φως και Ζωή Υπάρχων, όπου ο Πατέρας Θεός είναι αρρενόθηλυς δίχως φύλο.
Άρα και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός δεν έχει φύλο. Και ο Πατέρας όλων ο Θεός έδωσε στον Άνθρωπο …