Τα Ύδατα, και το σκίασμα επί της γης.


Τα Ύδατα, και το σκίασμα επί της γης.

«εἰς τὸν καθρέφτη τῶν ...ὀμματιῶν του ἔβλεπα πάντα τὴν ...δική μου ἐμμορφιὰ καθρεφτισμένη»

Ο Ερμής Τρισμέγιστος δεν γράφει πουθενά ότι ο Άνθρωπος ερωτεύτηκε το στυγνον σκοτος, (ανθρώπινο λογικο ζώο της Γης), αλλά ότι ερωτεύτηκε τα Ύδατα, (ενεργειακά ύδατα) το αθάνατο ενεργειακό σώμα της Γαιας από φωτιά και αέρα. (ψυχρό-θερμό)

Άλλο είναι τα Ύδατα, και άλλο το σκίασμα επί της γης.
Απορώ! Γράφει ύδατα, κι αντί να σκεφτείτε την ενέργεια, όλοι βλέπετε παντού νερά και καθρέπτες.


Υδατα είναι το ενεργειακό θεϊκό σώμα των πλανητών από φωτιά-αέρα. 

Σκίασμα επί της Γης είναι το θνητό σύνθετο σώμα των πλανητών από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

Eρμής Tρισμέγιστος Ποιμάνδρης:
καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος
<καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων
τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς. 


ὁ δὲ ἰδὼν τὴν ὁμοίαν αὐτῷ μορφὴν ἐν αὐτῇ οὖσαν ἐν τῷ ὕδατι, ἐφίλησε καὶ ἠβουλήθη αὐτοῦ οἰκεῖν· ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια,

Ερμής Τρισμέγιστος Ποιμάνδρης:

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.

"ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους."
(αρσενικοθήλυκο σώμα, αυτό που αιωρείται).


ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.

Ψυχή είναι η κίνηση της ενέργειας του πυρός (φωτιάς), η οποία κίνηση μεταβάλλεται η ταχύτητα της, ανάλογα με την σύνθεση των Τεσσάρων στοιχείων που ενυπάρχουν μέσα σε κάθε σύνθετη φύση (Επτά φύσεις) των Επτά Ουρανών.   


Νους είναι ο (Άγιος) Λόγος που μεταβάλλεται σε πνεύμα του πυρός (πνεύμα της Αρμονίας) στον Έβδομο Ουρανό, και στον δικό μας κόσμο σε πνεύμα της Αρμονίας των αντιθέσεων (Ψυχρό-Θερμό, φωτιά-αέρας).

Το στυγνόν σκότος είναι τα άλογα αισθητά σώματα από γη-νερό.

Τα Τέσσερα στοιχεία αποτελούν το δοχείο της Ύλης, και είναι η αίσθηση.

morfeas sky

..................

Φως είναι ο Πανάγαθος Νους.

Ζωή είναι ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος, η Ζωή του Πανάγαθου (Νου) Θεού.

Δυνάμεις είναι τα όντα οι Μονάδες του Φωτεινού Λόγου, που κινούνται μέσα στο Θεό με το Μέγιστο Πυρ.

..........

Νους είναι το Αδρανή δοχείο της Ύλης (το αρρενόθηλυς και αδρανή αισθητό σώμα-συμπαντικός οργανισμός) που εμπεριέχει μέσα του ο Νους, ο Όγδοος Ουρανός, είναι η εικόνα του Πανάγαθου Θεού Φως και Ζωή,  και ο Αδιαίρετος Άγιος Λόγος είναι η εικόνα της ζωής (Φωτεινού Λόγου) του Πανάγαθου Θεού Φως και Ζωή.

Παγκόσμια ψυχή είναι η εικόνα της ζωής του Άγιου Λόγου, είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός η ψυχή του Ζωντανού Συμπαντικού Οργανισμού. 

Τα Επτά δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού είναι οι Επτά Ουρανοί, οι Επτά Νους Διοικητές.

Οι Επτά φύσεις είναι η σύνθεση των Τεσσάρων στοιχείων του δοχείου της Ύλης που εμπεριέχονται μέσα σε κάθε Ουρανό Νου Διοικητή. Οι Επτά φύσεις είναι τα Επτά Όργανα του ζωντανού συμπαντικού οργανισμού.

Παγκόσμια ψυχή των Επτά Ουρανών είναι ο Άγιος Λόγος που βρίσκεται μέσα σε κάθε Ουρανό, ενωμένος με τις Επτά σύνθετες φύσεις του δοχείου της Ύλης από φωτιά, αέρα, γη, νερό, το οποίο πλέον βρίσκεται σε κίνηση.

Ψυχές είναι το πνεύμα του κάθε Νου Διοικητή Ουρανού, που δίνουν την νοερή ζωή και διανοητική κίνηση με τους αριθμούς γεννώντας τα άλογα όντα, το γένος και το είδος, από την άλογη φύση των Τεσσάρων στοιχείων, ανάλογα με την σύνθεση που ενυπάρχει σε κάθε Ουρανό.

Ανθρώπινη ψυχή είναι ο Άνθρωπος Νους και ψυχή, η εικόνα της ζωής, το πνεύμα του πυρός-φωτιάς, ο Έβδομος Ουρανός.
Η ανθρώπινη ψυχή έχει την ελεύθερη επιλογή και είναι η μόνη που μπορεί να επιλέξει να ζήσει σε όποιον Ουρανό θελήσει, ή να ξαναγυρίσει στον Όγδοο Ουρανό ώστε να ετοιμαστεί να ξαναγίνει Δυνάμεις μέσα στον Πανάγαθο Θεό.

........................

morfeas skyΕρμής Τρισμέγιστος Ποιμάνδρης:
ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· 
(εκ βουλής θεού:δεύτερου Νου δημιουργού, Κρόνος, Γιαχβέ)

πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ
καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.
ὁ δὲ θεὸς (ο δεύτερος Νους δημιουργός) εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα....

(εκ βουλής θεού: δεύτερου Νου δημιουργού, Κρόνος, Γιαχβέ)
Και ο δεύτερος Νους δημιουργός έριξε στην Λήθη των θνητών σωμάτων στο σκίασμα επί της Γης, τον Ανθρωπο δεύτερο θεό!!

morfeas sky
....
Αληθινά θαύματα συμβαίνουν όταν θορυβείται ο κόσμος που έπλασε μέσα στο αισθητό μυαλό του ο θνητός αισθητός άνθρωπος της Γης!!, που νομίζει ότι η σιωπή είναι η μόνη αλήθεια, διότι με την σιωπή απλά συμβιβάζεσαι με το ψέμα!! μένοντας σιωπηλός και αδρανής για πάντα!! κλεισμένος και φοβισμένος μέσα στο καβούκι σου, μέσα στον ψεύτικο κόσμο που έχεις πλάσσει στο μυαλό σου!.

morfeas sky


                       

Η Τέχνη, ποιητική και εικαστική (όπως στα ανωτέρω παραδείγματα Ύδατα καθρέπτης νερό, και την σιωπή), εκφράζονται με ...εικόνες, όπως ακριβώς και οι Αρχαίοι μας μύθοι.
Από εκεί και πέρα καλείται ο καθείς να συλλάβει εκείνο που δύναται να ...αντιληφθεί, αλλά και εκείνο που ζητά η ...ψυχή του στο στάδιο της ανάπτυξης που βρίσκεται.


Oι ΕΛΛΗΝΕΣ σοφοί μιλούσαν για τον Νοητό κόσμο της ψυχής, και σήμερα όλοι οι γνώστες μιας επιστήμης μιλούν με την λογική του ανθρώπινου ζώου. Όταν λοιπόν απευθυνόμαστε στα ανθρώπινα ζώα για να κατανοήσουν τον νοητό κόσμο της ψυχής θα πρέπει να ομιλούμε στην δική τους γλώσσα για να μας καταλαβαίνουν! ειδάλλως θα παραμείνουν για πάντα ζώα.

Μου μιλάς για τον Νοητό κόσμο της ψυχής, ο οποίος δεν μιλά με το στόμα όπως εμείς αλλά με το Νου!! Νιώθεις μέσα σου!!! Και αυτό δεν είναι σιωπή! Αλλά Θέληση!!! Και η θέληση είναι το επιθυμητικόν το θυμοειδές και η Ελεύθερη σκέψη!! (Λογιστικό). Για ποια σιωπή μου μιλάς λοιπόν; Του ανθρώπινου ζώου;

Όταν λοιπόν μου μιλάτε για την σιωπή να διαχωρίζετε την αλήθεια από το ψέμα! Την αλήθεια της ψυχής τον νοητό κόσμο της ψυχής, που δεν είναι σιωπή!! Και να μην την συνδέετε με την σιωπή του ανθρώπινου Ζώου.!!


Όποιος νιώθει ...Άνθρωπος, οφείλει να ομιλεί ως ...(Δ)ΑΝ-ΘΡΩΠΟΣ, δηλ., ως ΔΙΑΝΟΙΑ ΘΕΡΑΠΟΣ, με ΝΟΥ & ΘΑΡΡΟΣ, ΘΕΩΡΙΑ, ΘΟΡΟ, ΘΡΟΗ/ΘΕΑ ΡΟΗΣ υπερφωτίσεως, ώστε να σπέρνει ΦΩΣ & να αυξάνει τον ...Ανθρώπινο τρόπο & ουχί τον ``ζωώδη``!

Αν νομίζεις ότι με αυτά που έγραψες θα σε κατανοήσουν τα ανθρώπινα ζώα εγώ δεν έχω κάτι να σου αντιπαραθέσω απέναντι σε αυτό...είναι δική σου επιλογή. Ποτέ ένας Άνθρωπος όταν απευθύνεται στα ζώα δεν τα μιλά στην γλώσσα του! πάρε παράδειγμα τον τσομπάνη πως απευθύνεται στα πρόβατα. Με ΗΧΟΥΣ διότι αυτή είναι η δική τους γλώσσα!! οι Ηχοι. Για να τον καταλαβαίνουν !!


Ευχαριστώ για τα ...κοσμητικά σου επίθετα, που με ...στόλισες στο μπλόγκ σου, με την δική σου ``σεμνότητα``
Να είσαι ΚΑΛΑ.


Αν το βλέπεις έτσι εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εξάλλου εσύ εναποθέτεις την δική σου άποψη κι εγώ την δική μου....αν και δεν θα έπρεπε να σε ενοχλήσει τίποτα ως ανώτερο ανθρώπινο πνευματικό ον που είσαι, και να ασχολείσαι με μικροπρέπειες που καταβάλλουν την θνητογενή γήινη προσωπικότητα μας, δηλαδή το είδωλο, σαν να γινόμαστε ΕΝΑ με αυτό, και την απαίτηση του να ξεχωρίσει, να αριστεύσει, υπερέχοντας όλων των άλλων ειδώλων.

Και αντί να βλέπεις την ουσία βλέπεις τα γήϊνα στοιχεία που σε κάνουν ένα με το είδωλο το οποίο και απεχθάνεσαι απ'ότι κατάλαβα σύμφωνα με αυτά που γράφεις, αλλά ταυτόχρονα σου αρέσει να ξεχωρίζεις θετικά μα και όχι αρνητικά, όπως κάνουν όλα τα θνητά ανθρώπινα είδωλα.


morfeas sky

..........

Το να είμαι αυστηρός δεν σημαίνει ότι είμαι θυμωμένος, διότι με πνίγει το δίκαιο, και οι υποτιθέμενοι γνώστες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας αντί να εξελίσσουν αυτό που ανακαλύπτουν, μένουν στάσιμοι στις λέξεις και τους αριθμούς, και στις εικόνες, αναλύοντας τα προηγούμενα μηχανικά σαν τις μηχανές χωρίς την νόηση η οποία τους λείπει, διότι εκπαιδεύουν μόνον τον επεξεργαστή μηχανικό εγκέφαλο τους, και ενεργούν με τα συναισθήματα τους, μέσω της έπαρσης, και αυτό το θεωρούν ως τιμή γι'αυτούς, το να γνωρίζουν πράγματα που δεν γνωρίζουν οι θνητοί και να το αποτιμούν ως ανώτερο εαυτό, δηλαδή την σιωπή τους απέναντι στην αμάθεια των θνητών! και να συνεχίζουν μέσα από τον γραπτό τους λόγο να δηλώνουν φιλομαθείς στην γνώση μέσα από την σιωπηλή τους έπαρση! μα όχι φιλομαθείς και στο πνεύμα, την διανόηση που θα φέρει την νόηση του νοητού κόσμου της ψυχής.

morfeas sky

Σχόλια