Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΚΑΚΟΣ ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕΣ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΣ

ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΟΥ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΩΣ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ


Aν πρώτα δεν συναντήσεις το άλλο σου μισό ώστε να ολοκληρωθείς ως διαχωρισμένο σώμα τότε πως θα κατανοήσεις τι σημαίνει αληθινή αγάπη;

Για να ανέλθουμε στο νοητό και άπειρο αγαθό που είναι η αλήθεια της ζωής πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούμε ως σώμα, διότι μην ξεχνάμε είμαστε ο Αδάμ ως σώμα που διαχωρίστηκε σε Αδάμ κι Εύα.


Η εικόνα του Θεού Ζωή και Φως, είναι ο αρρενόθηλυς 
ζωντανός οργανισμός ο Νους με σώμα το δοχείο της Υλης.
Ο Παντόμορφος αρρενόθηλυς Νους Θεός.

Ερμητικά κείμενα:
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν,
ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχων
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.

ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,

καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.......ΜEΧΡΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜEΝΩΝ ΣΩΜAΤΩΝ Η ΥΒΡΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ!! !!ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ ἀνθρώπῳ (ενσαρκωμένου) καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.

ὁ δὲ θεὸς (ο Ογδοος Ουρανός η Εικόνα του Πατέρα Ολων Θεού Φως και Ζωή) εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα, καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.

Οταν λοιπόν μας οδηγεί το μίσος που δεν μπορέσαμε να βρούμε το άλλο μας μισό, διότι δεν κατανοήσαμε ποτέ τι είναι η ανιδιοτελής  αγάπη, πως είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε το θεϊκό και νοητό και Αγαθό; χωρίς πρώτα να κατανοήσουμε κάτι πολύ απλό..τον θεϊκό νοητό έρωτα του σώματος με το άλλο μας μισό σώμα και ψυχή ως Ένα, ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος που δεν έχει φύλο, και το ενωμένο διαχωρισμένο σώμα ως Ενα!! διότι και ο Ενας ο Θεός είναι ένας 
αρρενόθηλυς Ζωντανός Οργανισμός, και όχι αρσενικό ή θηλυκό, που οδηγείται από τον Αμετάβλητο και Αδιαίρετο Νου και Αγιο Λόγο ο οποίος δεν έχει φύλο.

Και όλα αυτά τα λέω για να κατανοήσουμε όλοι μας ότι ο Νους Θεός δημιουργός του Κτιστού κόσμου των Οκτώ Ουρανών δεν έχει φύλο και είναι αρρενόθηλυς, άρα και τα δικά του δημιουργήματα θα είναι το ίδιο.

Ο  Ένας, ο Ογδοος Ουρανός είναι ένας αρρενόθηλυς Ζωντανός Οργανισμός!! 

Ο ΟΓΔΟΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΛΟ, ΟΥΤΕ ΣΩΜΑ ΟΠΩΣ ΜΕ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ.


Σχόλια