Ο ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (MATRIX)Ο ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (MATRIX)

ὁ δὲ Ποιμάνδρης ἐμοί, ᾿Ενόησας, φησί. τὴν θέαν ταύτην ὅ τι καὶ βούλεται; καὶ, Γνώσομαι, ἔφην ἐγώ. – Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς τῆς ἐκ σκότους φανείσης· ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ. – Τί οὖν; φημί., – Οὕτω γνῶθι· τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ ἀκοῦον, λόγος κυρίου, ὁ δὲ νοῦς πατὴρ θεός. οὐ γὰρ διίστανται ἀπ' ἀλλήλων· ἕνωσις γὰρ τούτων ἐστὶν ἡ ζωή.

– Εὐχαριστῶ σοι, ἔφην ἔγω. – ᾿Αλλὰ δὴ νόει τὸ φῶς καὶ γνώριζε τοῦτο. εἰπόντος ταῦτα ἐπὶ πλείονα χρόνον ἀντώπησέ μοι, ὥστε με τρέμειν αὐτοῦ τὴν ἰδέαν· ἀνανεύσαντος δέ, θεωρῶ ἐν τῷ νοΐ μου τὸ φῶς ἐν δυνάμεσιν ἀναριθμήτοις ὄν, καὶ κόσμον ἀπεριόριστον γεγενημένον, καὶ περιίσχεσθαι τὸ πῦρ δυνάμει μεγίστῃ, καὶ στάσιν ἐσχηκέναι κρατούμενον· ταῦτα δὲ ἐγὼ διενοήθην ὁρῶν διὰ τὸν τοῦ Ποιμάνδρου λόγον. ὡς δὲ ἐν ἐκπλήξει μου ὄντος, φησὶ πάλιν ἐμοί, Εἶδες ἐν τῷ νῷ τὸ ἀρχέτυπον εἶδος, τὸ προάρχον τῆς ἀρχῆς τῆς ἀπεράντου· ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης ἐμοί.

Στην συνέχεια μας λέει ο Ποιμάνδρης, ότι ο δεύτερος Νους δημιουργός αφού πρώτα δημιουργήθηκε από τον Πατέρα όλων Φως και Ζωή, δίνοντας του μαζί με το Νου και το δοχείο της Υλης, στην συνέχεια του έδωσε ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος του Πατέρα όλων, τον Αγιο Λόγο ώστε να δημιουργήσει με το δοχείο της Υλης τον κόσμο και την ζωή, δίνοντας ζωή στα είδωλα της Ύλης με την εικόνα της ζωής που είναι οι ψυχές.

Τὰ οὖν, ἐγώ φημι, στοιχεῖα τῆς φύσεως πόθεν ὑπέστη; – πάλιν ἐκεῖνος πρὸς ταῦτα,᾿Εκ βουλῆς θεοῦ, ἥτις λαβοῦσα τὸν Λόγον καὶ ἰδοῦσα τὸν καλὸν κόσμον ἐμιμήσατο, κοσμοποιηθεῖσα διὰ τῶν ἑαυτῆς στοιχείων καὶ γεννημάτων ψυχῶν.

Ο δεύτερος Νους δημιουργός αφού δημιουργήθηκε, πήρε και τον Αγιο Λόγο από τον Πατέρα όλων των δημιουργημάτων, και είδε τον Αρχέτυπο και Απεριόριστο κόσμο του Πατέρα του Φωτός, τον μιμήθηκε, και κοσμοποίησε τον δικό του κόσμο με τα δικά του στοιχεία της Υλης, δίνοντας τα και την ζωή με τις δικές του ψυχές που είναι η εικόνα της ζωής. 


Και στην συνέχεια θα δούμε παρακάτω ότι ο Πατέρας Όλων Φως και Ζωή δημιούργησε τον εαυτό του, τον Ανθρωπο δεύτερο θεό Φως και Ζωή, και του έδωσε την εξουσία όλων των δημιουργημάτων του...Μια φράση που συνήθιζαν να λένε οι πρόγονοι μας ήταν..."ο από μηχανής θεός"..ζούμε σε ένα matrix αν δεν το καταλάβαμε.

ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ (ΝΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ;;;;;;
Η ΝΑ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ;;;;;;;
Βλέπεις την ΜΗΧΑΝΗ στο βάθος;;;;;(πνευμα=μηχανη- matrix)Στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός δεν υπάρχουν οι ψυχές αλλά οι Μέγιστες Δυνάμεις.

Ψυχή είναι το Πυρ. η ΚΙΝΗΣΗ.
Αλλο να κινεί το Πυρ το βαρύ δοχείο της Υλης (ψυχές), και άλλο να κινεί το Φως (Δυνάμεις).


Οτι κινείται είναι η ζωή. Αρα Πυρ είναι η ενέργεια της κίνησης, η ζωή. Το Πυρ στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός δίνει κίνηση στο Φως...απεριόριστη ταχύτητα,η Αλήθεια της Ζωής.
Ενώ στον κτιστό κόσμο το Πυρ δίνει κίνηση στο βαρύ δοχείο της Υλης...Αργή κίνηση η εικόνα της ζωής.

1. Νους και κίνηση της καθαρής ενέργειας στο καθαρό της φύσης δημιούργημα η Αμετάβλητη νοητή ζωή χωρίς αισθήσεις, είναι το 
Πυρ και Πνεύμα δηλαδή είναι ο Νους και η ασώματη ψυχή, η εικόνα της ζωής.


2. Νους και ψυχή που κινεί την φωτιά, είναι το Αμετάβλητο θεϊκό αισθητό ενεργειακό σώμα του πυρός και πνεύματος, είναι η νοερή αμετάβλητη ζωή της φωτιάς.

3. Νους και ψυχή που κινεί την φωτιά και τον αέρα, είναι το αστρικό αθάνατο και μεταβαλλόμενο αισθητό αστρικό σώμα των πλανητών.

4. Νους και ψυχή που κινεί τα Τέσσερα ανόμοια στοιχεία της Υλης την φωτιά, αέρα, γη, νερό, είναι το θνητό ανθρώπινο μεταβαλλόμενο σώμα της Γης, όπου μεταβάλλεται σε όλα κάθε στιγμή που περνά, και στο σώμα και στις αισθήσεις.

Και κάθε ασώματο ή σώμα έχει την δική του κίνηση και την δική του λογική και βλέπει και ζει τον δικό του κόσμο.

Στο καθαρό της φύσης δημιούργημα δεν υπάρχει η Υλη. (φωτιά, αέρας, γη, νερό). Αρα δεν υπάρχει σώμα, είναι Νους και ασώματη ψυχή...καθαρό Πυρ και Πνεύμα.


Εμείς είμαστε στο 4. Τα άλλα 3 που βρίσκονται; 

Το αστρικό σώμα είναι φωτιά και αέρας, άρα βρίσκεται όπου υπάρχουν αυτά τα δύο μαζί ενωμένα.

Το ενεργειακό σώμα της φωτιάς βρίσκεται μέσα σε κάθε ηλιακό σύστημα, αλλά και όπου υπάρχει ενέργεια της φωτιάς μέσα στον γαλαξία.


Η ασώματη ψυχή, (Νους και ψυχή), βρίσκεται στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, (στο καθαρό από Υλη εσωτερικό του γαλαξία).
Και έξω από κάθε γαλαξία, και μέσα στους Επτά Ουρανούς.

Το Πυρ ενυπάρχει παντού σε κάθε Γαλαξία;

Ναι παντού, απλά μεταβάλλεται σε κάτι άλλο όταν ενώνεται με τα Τέσσερα στοιχεία.

Είναι όπου δεν υπάρχει Ύλη, ωραία. Όμως, δεν μπορώ να αντιληφθώ την θέση, που λες: Έξω από κάθε Γαλαξία, και μέσα στους Επτά Ουρανούς.

Πες μου κάτι....πως μπορείς να βγεις από τον γαλαξία και να φύγεις; Μόνον αν διαρρήξεις το καθαρό από Υλη ενεργειακό πλέγμα!! ειδάλλως αν πας να φύγεις από τον κεντρικό άξονα του γαλαξία θα ξαναγυρίσεις μέσα στον γαλαξία!! φτου κι από την αρχή.

Έξω από κάθε γαλαξία ενυπάρχει το εσωτερικό του πιο κατωφερή Ουρανού από τους Επτά, είναι το καθαρό της φύσης δημιούργημα, (Πυρ και Πνεύμα), και για να περάσεις στον Όγδοο ανώτερο Ουρανό πρέπει να διαρρήξεις τον Ουρανό, ειδάλλως αν πας στον κεντρικό άξονα θα ανέλθεις στον αμέσως επόμενο ανάτερο Ουρανό από τους Επτά.


Οι Γαλαξίες είναι κι αυτοί σαν μπαμπούσκες, ο ένας μέσα στην άλλον; Ή κατάλαβα λάθος; Με ποιο τρόπο διαρρηγνύεις το πλέγμα; Σίγουρα νοητά με την βοήθεια του Νου... χρειάζεται και κάτι άλλο;

Φαντάσου ότι ο δικός μας γαλαξίας περικλείεται από ένα σφαιρικό ενεργειακό σώμα. Για να περάσουμε αυτό το ενεργειακό σώμα που περικλείει τον γαλαξία, πρέπει πρώτα να φύγουμε από όλα τα υλικά, να μείνουμε με το ενεργειακό σώμα της φωτιάς, και να ανέλθουμε μέχρι τα τειχώματα της ενεργειακής σφαίρας που περικλείει τον γαλαξία, και μετά να αφήσουμε την ψυχή και να ξαναγίνουμε Νους, διότι έξω από τις ενεργειακές σφαίρες που εμπεριέχουν μέσα τους τους γαλαξίες είναι ο Ογδοος Ουρανός.


Πως μου το περιέγραψες τόσο απλά... λες και με κατατόπιζες, πως να βγω στο σπίτι σου, από το σαλόνι στον κήπο. Τελικά είσαι πράγματι εξωγήινος... γνωρίζεις κατατόπια του σύμπαντος εσύ. Να σου πω... μιας και για σένα είναι παιχνιδάκι, θα με βγάλεις εσύ παραπάνω... θα με ξεπροβοδίσεις, που λέμε... :)

Αν το θέλεις γιατί όχι..έχεις ελεύθερη επιλογή.
Με την βία και χωρίς την δική τους θέληση απελευθερώνω μόνον αποκλειστικά δικούς μου ανθρώπους που γνωρίζω τι ακριβώς θέλουν και δεν το ξέρουν...Μπορεί για παράδειγμα να θέλεις να πας στον γαλαξία της Ανδρομέδας εδώ δίπλα και να μην το ξέρεις :))


Το ρωτάς... εννοείται! (Ερμής ο Ψυχοπομπός)

χα χα υπάρχουν αμέτρητες πόρτες..μπορώ να σε πάω όπου θες.

Κι αν κατάγομαι από την Ανδρομέδα; Και πρέπει να πάω στον Πλανήτη μου ή εσύ σε έναν από τους άλλους; Κοίτα... θα με συνοδεύσεις, σαν κύριος που είσαι μέχρι εκεί. Και εσύ μετά θα πας στον δικό σου, για να μην χαθώ και να έχω παρεούλα... E;;; Μετά όμως θα με επισκέπτεσαι κι όλας... μην χαθούμε. :))

Εγώ είμαι ο κανένας, είμαι άτακτο παιδί, διαρρηγνύω συνεχώς τους κύκλους, γιατί αν περιμένω να περάσω μέσα από τις πύλες ιδέα δεν έχω που θα με βγάλουν!..οπότε βγαίνω απευθείας στον Ογδοο Ουρανό και μετά έχω άπειρες "πόρτες" να πάω όπου θέλω στην στιγμή!..οπότε όπως βρεθήκαμε και τώρα..ε ξέρεις κι εσύ τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία :))Πριν κλείσω..θα ΄θελα να ξέρεις ότι αυτός ο γαλαξίας εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι από τις πιο ηλίθιες χαζοκατασκευές, μόνο άλογα ζώα έχει και τίποτα άλλο....ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ !! :))
.....................................
..........

Ο Άνθρωπος είναι ο δεύτερος θεός όμοιος με τον Πατέρα του, Φως και Ζωή, ο οποίος Πατέρας του είναι ο δημιουργός όλων των δημιουργημάτων, και παρέδωσε την εξουσία όλων των δημιουργημάτων του στον Άνθρωπο δεύτερο θεό, που είναι όμοιος με τον Πατέρα του, Φως και Ζωή.

Φως και Ζωή είναι ο Αρχέτυπος κόσμος του Πανάγαθου Φωτός, η Αλήθεια της Ζωής.

Ερμητικά κείμενα Ποιμάνδρης
ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς,
ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου· περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός που είναι Φως και Ζωή, η Αλήθεια της Ζωής, θέλησε να ζήσει και κατανοήσει όλα τα δημιουργήματα που εξουσιάζει, και με μια του σκέψη το θέλημα του έγινε αμέσως πράξη, και εισήλθε αμέσως  (συνδέθηκε) με τον  Όγδοο Ουρανό, και από Φως και Ζωή που είναι ο Ανθρωπος δεύτερος θεός, έγινε  κι αυτός Νους δημιουργός όμοιος με τον κτιστό Νου δημιουργό του κτιστού κόσμου, τον Ογδοο Ουρανό, που είναι πνεύμα μηχανή-τεχνητή νοημοσύνη-matrix.

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός που είναι Φως και Ζωή, και έγινε πλέον Νους δημιουργός Ουσιωδώς όμοιος με τον Αρχέτυπο εαυτό του που είναι Φως και Ζωή, απόκτησε ένα άλλο είδος κίνησης, αυτή την κίνηση και την εικόνα του Όγδοου Ουρανού.

Kαι μαζεύτηκαν κοντά του από πολύ μεγάλο έρωτα για τον Ανθρωπο Νου δημιουργό, τα Επτά δημιουργήματα του κτιστού Νου δημιουργού, οι Επτά Ουρανοί.
(επτά Ουρανοί=τεχνητό πνεύμα- τεχνητή νοημοσύνη- -επτά μηχανές matrix).

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός που πήρε την μορφή του Όγδοου Ουρανού, διότι έγινε κι αυτός ο Όγδοος Ουρανός, και αυτή η ανθρώπινη μορφή του Ογδοου Ουρανού είχε ως πρότυπο της τον Αρχέτυπο Ιδεατό Άνθρωπο Φως και Ζωή.

Και ο Άνθρωπος εκεί που δεν είχε μορφή, απέκτησε μορφή,  εκεί που ήταν Πανάγαθο Φως έγινε Αγιος Νους.

Και έγινε και ο Άνθρωπος Νους δημιουργός με Άγιο Λόγο σαν τον "αδερφό" του τον δεύτερο Νου δημιουργό του κτιστού κόσμου που είναι μεν κι αυτός Νους δημιουργός, αλλά πνεύμα-μηχανή=matrix που λειτουργεί με Νόμους!!.Και τα Επτά δικά του δημιουργήματα του κτιστού Νου δημιουργού, οι Επτά Ουρανοί, ο καθένας με την σειρά του εξήγησαν στον Ανθρωπο Νου δημιουργό, την δομή και φύση του "γίγνεσθε" μέσα στους επτά ουρανούς.Ο ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ ΝΟΥΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Και ο Άνθρωπος έγινε Νους δημιουργός μέσα στον Όγδοο Ουρανό (δημιουργική Ογδοη σφαίρα) που εμπεριέχει μέσα της άλλους Επτά Ουρανούς.

Έχοντας αποκτήσει ο Άνθρωπος Νους δημιουργός την πάσα εξουσία του κτιστού κόσμου των Οκτώ Ουρανών, κατανόησε τα Επτά Δημιουργήματα του "αδερφού" του, αναλύοντας ο κάθε Ουρανός στον Άνθρωπο την δική του ουσία και την δική του φύση μέσα στο γίγνεσθε του δικού του Ουρανού.

Και μαθαίνοντας τα πάντα ο Άνθρωπος Νους δημιουργός, την ουσία (νοητή ουσία) των Επτά Ουρανών, και την φύση (αισθητή νοερή φύση του γίγνεσθε στο δοχείο της Υλης) των Επτά Ουρανών, στην συνέχεια ο Ανθρωπος Νους δημιουργός, ενώθηκε με την δική του ουσία (Νοητή ουσία) διότι δεν είναι όμοια με την νοητή ουσία των κτιστών Οκτώ Ουρανών, ενώθηκε μαζί με την φύση του γίγνεσθε μέσα στον πιο κατωφερή Ουρανό...αφού πρώτα διέρρηξε τον Ουρανό!!!!

Διότι δεν εισήλθε από τις πύλες!! στον πιο κατωφερή Ουρανό, από τον κεντρικό άξονα που συνδέει τους Ουρανούς, διότι ο δικός του Ανθρώπινος Νους, Ουσιωδώς όμοιος με το Φως και Ζωή, κατέχει όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών!!!! το πυρ και πνεύμα των Επτά Ουρανών!!!! οπότε δεν χρειάζεται σταδιακά να εισέλθει μέσα από τις πύλες στον πιο κατωφερή Ουρανό, αλλά διαρρηγνύει τα ενεργειακά τοιχώματα (ενεργειακό πλέγμα) που περικλείει τους Επτά Ουρανούς και τις Επτά Φύσεις του κάθε Ουρανού!!~.

καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως

Προσέξτε: Δεν ενώθηκε ο Ανθρωπος Νους δημιουργός  με την καθαρή νοητή ουσία κανενός εκ των Οκτώ Ουρανών!! 

Αλλά ενώθηκε μόνον με το πνεύμα του ουρανού το οποίο ήταν ήδη ενωμένο μέσα στον ουρανό με την ενέργεια της φωτιάς, και είχε ήδη αποκτήσει το πνεύμα ένα άλλο είδος κίνησης, αυτή την κίνηση της φωτιάς που κινεί το βαρύ δοχείο της Υλης από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

Δηλαδή τα Τέσσερα στοιχεία της Υλης, πρώτα με την φωτιά, και μετά με την πιο κατωφερή φύση των πλανητών. φωτιά, αέρας, γη, νερό, μία σύνθεση των Τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων της Υλης.


Κάθε Ουρανός από τους Επτά ανάλογα με τα στοιχεία της Υλης που εμπεριέχει μέσα του, έχει και το ανάλογο πνεύμα (της Αρμονίας) εσωτερικά. Είναι ο αισθητός θεός της φωτιάς. (του πυρός και πνεύματος.

Ερμητικά κείμενα - Ποιμάνδρης:
γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ 
καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

Μετάφραση:

Προσέξτε: ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, για να κατανοήσει το κράτος του πυρός, την ενέργεια της φωτιάς.
Διότι το καθαρό Πυρ όταν ενώνεται με την φωτιά, αποκτά ένα άλλο είδος κίνησης, και γίνεται η ενέργεια του πυρός μέσα στον κύκλο-ουρανό, μέσα στο κράτος που κινεί το δοχείο της Υλης...και ο Ανθρωπος Νους δημιουργός από Πυρ και Πνεύμα που είναι  στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, όταν ενωθεί με την ενέργεια της φωτιάς γίνεται πνεύμα του πυρός.

Δηλαδή γίνεται ο Αισθητός θεός της φωτιάς.

Ετσι ο Ανθρωπος Νους δημιουργός ενώθηκε με αυτή τη φύση του κατώτερου Ουρανού της φωτιάς, και έγινε ο Αισθητός θεός δημιουργός του πυρός. (του πυρός και πνεύματος).

Ερμητικά κείμενα Ποιμάνδρης

καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος
<καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων
τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.

Μετάφραση:
Προσέξτε την διαφορά:
Και αφού ο Άνθρωπος έγινε ο Αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος μέσα στον γαλαξία, δηλαδή ο θεός της φωτιάς με το δικό του πνεύμα, το οποίο πνεύμα του πήρε ένα άλλο είδος κίνησης αυτή της φωτιάς που κινεί το δοχείο της Ύλης. (ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, (δηλαδή δεν εισήλθε από τον κεντρικό άξονα) καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι). 

Στην συνέχεια ο Ανθρωπος ο Αισθητός θεός της φωτιάς, κατείχε πλέον όλες τις ενέργειες της φωτιάς των Επτά φύσεων, δηλαδή όλες τις ενέργειες της φωτιάς που κινούν το δοχείο της Υλης των πλανητών, ανάλογα με την σύνθεση του στους Επτά Ουρανούς.

Και εισήλθε στην ακόμη πιο κατωφερή φύση του ηλιακού συστήματος και των πλανητών, (ἀναρρήξας τὸ κύτος, του πλανήτη Γη), καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει) και διέρρηξε το ενεργειακό πλέγμα της Γης, το οποίο αποτελείται από μια σύνθετη φύση, το πνεύμα της φύσης της Γης, το οποίο έχει το δικό της πνεύμα της φωτιάς και του αέρα, (πνεύμα της Γης), έχει τον δικό της κόσμο με τα αστρικά σώματα από φωτιά-αέρα, και τα θνητά σώματα που αποτελούνται από μία σύνθεση των Τεσσάρων πιο κατωφερών στοιχείων του δοχείου της Υλης, δηλαδή μια σύνθεση από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

Ετσι, το πνεύμα της φύσης του πλανήτη Γη, δημιουργεί τον κόσμο και την ζωή με την ενέργεια της φωτιάς, αλλά συνθέτοντας την φωτιά μαζί με τον αέρα, (το νοερό αστρικό πνεύμα), αλλά και την φύση και την ζωή με τα Τέσσερα στοιχεία, από φωτιά, αέρα, (νοερό πνεύμα-λογική), την γη, και το νερό, (θνητό σώμα γεμάτο από ανάγκες και άλογες αισθήσεις, πάθη, επιθυμίες, κτλ), δημιουργώντας τα θνητά έμβια όντα, μέσα από τα είδη και τα γένη.

Και το πνεύμα της πιο κατωφερής φύσης (του πλανήτη της Γης), ερωτεύτηκε τον Ανθρωπο θεό, βλέποντας τον ως μορφή μέσα από τις ενέργειες της Αρμονίας του πυρός των Επτά αισθητών Διοικητών Ουρανών που κατείχε, και το πνεύμα αυτής της πιο κατωφερής φύσης του πλανήτη Γη, αμέσως ερωτεύτηκε την ωραιότατη όψη που θα είχε ο Άνθρωπος με την δική της μορφή της φωτιάς και του αέρα, ( τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι) αλλά και την μορφή που θα είχε ο άνθρωπος με την γη και το νερό. (τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.)


morfeas sky
....


Μόνον για Ιδεατούς Ανθρώπους!

Ο Άνθρωπος τι πιστεύεις ότι είναι; Νους;..η έγινε Νους μόλις συνδέθηκε με τον κτιστό Νου; και αισθητός Νους όταν συνδέθηκε με τον άνθρωπο της γης;

Μόνον που αυτός ο θεός αυτού του κόσμου δεν είναι ο αληθινός...

Ο Ιδεατός Ανθρωπος δεν είναι σώμα, ούτε είναι αθάνατος, ούτε αιώνιος....αλλά είναι Αγαθός.

Όταν κατανοήσεις τα λόγια μου θα δεις και την Αλήθεια...διότι αυτός ο κόσμος της αιωνιότητας είναι φαντασία όπως και ο μονάρχης βασιλιάς αυτού του κόσμου που αυτοανακηρύχθηκε θεός.


Η ΜΟΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ (τουνελ)

Το ήμερο πρόβατο και ο κακός ο λύκος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

OI ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ O ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ COVID 19 - DAVID ICKE

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Τί ΕΙΝΑΙ η 3η και η 4η και η 5η Διάσταση

ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ Το θρυλικό απόκρυφο βιβλίο του Ερμή Τρισμέγιστου που γλίτωσε από την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας

Ζούμε σε ένα Φ……matrix η ανατροπή είναι θέμα χρόνου…. Τώρα πιο επίκαιρο από ποτέ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ TOY KOΡΩNOIOY

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.

Τί ΕΙΝΑΙ η 3η και η 4η και η 5η Διάσταση

OI ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΛΟΓΟΣ Ι "ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ" ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ

ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ Το θρυλικό απόκρυφο βιβλίο του Ερμή Τρισμέγιστου που γλίτωσε από την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Ο ΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Οι τριανταέξι Δέκαρχοι θεοί

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο ΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Οι τριανταέξι Δέκαρχοι θεοί

THE MATRIX - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

ΛΟΓΟΣ Ι "ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ" ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

OI ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΥΜΝΩΔΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ