ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ;;;;; Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ


ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει, καὶ πῦρ ἄκρατον ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς ὑγρᾶς φύσεως ἄνω εἰς ὕψος·
κοῦφον δὲ ἦν καὶ ὀξύ, δραστικὸν δὲ ἅμα, καὶ ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύματι, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ μέχρι τοῦ πυρὸς ἀπὸ γῆς καὶ ὕδατος, ὡς δοκεῖν κρέμασθαι αὐτὸν ἀπ' αὐτοῦ·
γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι <τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος· κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν.

ὁ δὲ Ποιμάνδρης ἐμοί,
᾿Ενόησας, φησί. τὴν θέαν ταύτην ὅ τι καὶ βούλεται; 
καὶ, Γνώσομαι, ἔφην ἐγώ.

 Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς τῆς ἐκ σκότους φανείσης· ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ. 
– Τί οὖν; φημί.,
– Οὕτω γνῶθι· τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ ἀκοῦον, λόγος κυρίου,
ὁ δὲ νοῦς πατὴρ θεός. οὐ γὰρ διίστανται ἀπ' ἀλλήλων·
ἕνωσις γὰρ τούτων ἐστὶν ἡ ζωή. 

.........

...................

σημ: 
Το Φως εκείνο είναι ο δικός σου Θεός Ερμή, εγώ ο Νους Θεός. Ο Φωτεινός Λόγος που βγήκε από το Νου μου είναι ο Υιός του Θεού.
Αυτό που βλέπεις μέσα σου και ακούς είναι ο Λόγος του κυρίου, ο δε Νους ο Πατέρας Θεός, δεν διαχωρίζεται ο ένας από τον άλλο, Η δε Αδιαίρετος ένωση τους (Νους και Φωτεινός Λόγος) είναι η Ζωή. Νους και Φωτεινός Λόγος η Ζωή Υπάρχων.


Τι βγήκε από το Φως; ο Φωτεινός Λόγος......που έγινε Άγιος Λόγος και επέβει στην υγρά φύση.
Ποιος είναι λοιπόν ο Άγιος Λόγος; διαβάζουμε λίγο πιο κάτω:

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, 
ἐδημιούργησε διοικητάς τινας ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.

ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος·  ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει· 

ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα 
Οι επτα ουρανοι του κτιστου κοσμου!! ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ!!! Ο ΝΟΥΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ!! ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!! ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!!


ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ θεοῦ] ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν), καὶ κατελείφθη [τὰ] ἄλογα τὰ κατωφερῆ τῆς φύσεως στοιχεῖα, ὡς εἶναι ὕλην μόνην.

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ·
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ
καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.


ὁ δὲ θεὸς (ο δεύτερος Νους δημιουργός) εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,

ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ; Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ!! 
ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ Η ΔΕ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!

 Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς τῆς ἐκ σκότους φανείσης·

ΠΟΙΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ;;;;;
ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ θεοῦ] ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν),

ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ θεοῦ] 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑ ΚΑΤΩΦΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!! ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ!! ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!! ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ.
ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν),
Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Λόγος!! το Άγιο Πνεύμα του δεύτερου Νου δημιουργού!!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ!!

– Εὐχαριστῶ σοι, ἔφην ἔγω.
– ᾿Αλλὰ δὴ νόει τὸ φῶς καὶ γνώριζε τοῦτο.

morfeas sky


..............

..σαν να χρειάζεται να κάνω μαθήματα σε ένα κοριτσάκι και αγοράκι του νηπιαγωγείου.
Τι θέλεις να μάθεις λοιπόν κοριτσάκι;τι είναι η Ζωή;
πες μου πως αντιλαμβάνεσαι ότι ζεις τώρα; με τον δικό σου Νου που εμπεριέχει μέσα του τον κόσμο που εσύ βλέπεις με τον Αδιαίρετο Λόγο σου;...η είναι κάτι άλλο η ζωή; και οι αισθήσεις της σάρκας μήπως;


Άλλωστε Το Αγέννητο Προϋπάρχων Φως είναι αυτό που γέννησε την Ζωή Υπάρχων.
Τι είναι η Ζωή λοιπόν; η Μονάδα ανεξάρτητη!! όπως εγώ κι εσύ! όπως όλη η ανθρωπότητα! Αλλά στον Αρχέτυπο κόσμο Ζωή και Φως Υπάρχων όλα είναι ΟΜΟΙΑ!!
Σ'αυτόν τον κόσμο τον ΚΤΙΣΤΟ όμως όλα είναι ΑΝΟΜΟΙΑ!!


Δεν τα ξέρεις μου φαίνεται τα σημερινά κοριτσάκια νηπιαγωγείου. Πώς βρέθηκε μπαμπά ο προϋπάρχων Θεός; Και ό,τι απαντήσεις θα πουν: κι εσύ πού το ξέρεις; Κι αν πεις οτι το λέει ο Ερμής, θα σου πουν: κι αυτός πού το ξέρει; Μα τον είδε, θα πεις. Κι αν τα έβγαλε από το μυαλό του, μπαμπά;

Εγώ κοριτσάκι μου ότι λέω το υποστηρίζω με την λογική το Λόγο!
Δεν υπάρχει μπαμπάς ούτε μαμά κοριτσάκι! διότι ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχει φύλο...είναι Αδιαίρετος Νους και Λόγος.

Μπαμπάς και Μαμά υπάρχει μόνο στα ζώα. στον πλανήτη Γη του κτιστού κόσμου. Όπου διασπάστηκε ο Νους και Λόγος!!

Διότι μόνον με διασπασμένο Νου και Λόγο μπορεί να σε αφομοιώσει το ΣΚΟΤΟΣ!!Αυτό λοιπόν είναι τα ανόμοια!! η διάσπαση του ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ Νου και Λόγου!! το ΣΚΟΤΟΣ!!


Και τι λέει η λογική, μπαμπά μου; Πώς βρέθηκε αυτό το φως; Θα δεχτούμε σαν δόγμα ένα φως προϋπάρχον και αγέννητο;


Θα σου αποδείξω τον λόγο που ΕΣΥ ΥΠΑΡΧΕΙΣ.
Διότι έχεις ακόμη τον Νου και Αδιαίρετο Λόγο του σκότους! διότι υπάρχεις ως εικόνα και ζεις τον κόσμο των αντιθέτων, την ζωή και τον θάνατο, την χαρά της ζωής και την λύπη της ζωής. την ευχαρίστηση και τον πόνο.


Μα δεν λέω για όσα υπάρχουν. Αυτά βρίσκονται κάτω από μία αρχή. Για την αρχή αυτή ρωτώ. Που δεν υπάρχει αλλά άρχει.

Αρχή λοιπόν αφού δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις τον εαυτό σου, είναι ο εαυτός σου!

Πριν την αρχή είναι το Φως. Προϋπάρχων και Αγέννητο.
Εσύ όμως Υπάρχεις! και γεννήθηκες!


Ξέρω όσο κανείς οτι είμαι μια μονάδα αυτού του προϋπάρχοντος φωτός. Απλώς το πήγα πολύ πίσω. Τι ήμουν πριν την δημιουργία του Νου και του Λόγου. Πριν γίνω μονάδα. Πώς περνούσα μέσα στο όλον και πώς του ήρθε ξαφνικά εκεί που καθόταν φρόνιμα, να φτιάξει ζωή. Θέλω τις απαρχές μου και όχι την αλυσιδωτή αντίδραση της δημιουργίας. Αυτήν μετά από τόσα εντατικά μαθήματα, την έμαθα.

Για να σου γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι το Αγέννητο και Προϋπάρχων Φως, πρέπει να γίνεις μόνον Νους. και όχι Λόγος.
Και μάλιστα Πανάγαθος Νους!! ο κόσμος σου!! που βλέπεις! και βιώνεις! αλλά όχι ως Μονάδα! Μα ως Παν!! χωρίς κίνηση!

Κατάλαβα. Και τι έγινε ξαφνικά και θέλησε να δημιουργήσει; 


Το Φως λοιπόν το Παν, έδωσε κίνηση στο Παν..και τώρα ζει ως Υπάρχων μέσα από εμάς ως Παν σε κίνηση! Νους και Λόγος Αδιαίρετος.


Στην συνέχεια επειδή όλα τα όντα του Φωτός είναι όμοια (Νους και Φωτεινός Λόγος Αδιαίρετος), δημιούργησε τον δεύτερο Νου και τον Αδιαίρετο Άγιο Λόγο του. Με σκοπό να δημιουργήσει Μονάδες ΑΝΟΜΟΙΕΣ με τρισεκατομμύρια διαφορετικούς κόσμους!
Και αφού έγινε αυτό, εισήλθε μέσα στον κόσμο του δεύτερου Νου δημιουργού ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, με σκοπό να αφομοιώσει αυτόν τον κόσμο σύμφωνα με το πρότυπο του Αρχέτυπου Πανάγαθου κόσμου του Φωτός!! και μόλις τον αφομοίωσε, ο δεύτερος Νους δημιουργός πήρε την κατηφόρα προς το σκότος!! και θέλει αυτός να μας αφομοιώσει στο σκότος! διασπάζοντας τον σύνδεσμο της Αρμονίας, και τους ενσαρκωμένους ανθρώπους σε αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή διάσπασε τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο των ανθρώπινων αρσενικοθήλυκων σωμάτων που δεν είχαν φύλο.

Μπορεί να έγιναν όλα για να μπορούμε να βλέπουμε κωμωδίες. Ακόμη για να μπορούμε να συζητάμε και να μην παραμιλάμε μόνοι μας.


Τι λες βρε..όταν ήσουν δίχως φύλο αρσενικοθήλυκο σώμα, δεν είχες ανάγκη ΚΑΝΕΝΑΝ!! ζούσες την εικόνα την ζωής!! διότι και οι άλλοι συνάνθρωποι σου έβλεπαν σε εσένα και εμένα τον ίδιο τους τον εαυτό!! όλοι είμαστε όμοιοι αλλά και διαφορετικοί!! όμοιοι στην συνεργασία, και ανόμοιοι στον τρόπο που θα ζήσουμε την ζωή μέσα στον δικό μας νοητό κόσμο.


Ενώ σήμερα όλοι είμαστε ανόμοιοι δεν συνεργαζόμαστε, και αν συνεργαστούμε το κάνουμε από κέρδος για το ατομικό μας συμφέρον εις βάρος του συνανθρώπου μας..Να καεί το σπίτι του γείτονα τι με νοιάζει εμένα.


Πες μου, με την επιστροφή μας στον Αρχέτυπο κόσμο ως Δυνάμεις, με τι ασχολούμαστε; Έχεις καμιά ιδέα;

Τι να σου πω βρε! φαντάσου να κινείσαι με την ταχύτητα του φωτός! σαν...να είσαι ακίνητη! ενώ σήμερα είσαι ακίνητη διότι δεν κινείσαι καν!


Επίσης, Μορφέα, η Αρμονία μπορεί να μην είναι το Αγαθό αλλά πάντως δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για ζήσουμε στην γη; 

Εννοείται, η Αρμονία είναι το καλύτερο, αλλά ποιος γνωρίζει τι σημαίνει Αρμονία; δηλαδή ποιος γνωρίζει τι σημαίνει αγάπη; να αγαπάς τον πλησίον σου; από ατομικό συμφέρον;;;;;; ή γιατί αυτό επιθυμούμε;;; ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΓΕΤΑΙ!! ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ!!


Τότε συγχαρητήρια στον δημιουργό του κτιστού σύμπαντος που κατάφερε να εγκλωβίσει το Φως. Το παιχνίδι είναι σκληρό, ο συμπαίκτης δυνατός και το στοίχημα είναι να ελευθερωθούμε.

ΒΑΛΕ ΚΑΜΙΆ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΥΤΟΥ...ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΑΥΡΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ο κτιστός κόσμος έχει ήδη αφομοιωθεί από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό....μας μένουν μόνο λίγα ψεγάδια τύπου planet Earth


Εγώ ως Μονάδα θα δω τώρα μία κωμωδία.
Γιατί το χιούμορ είναι το βασικό αντίδοτο για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Είναι εκείνη η αδιόρατη ικανότητα να αιωρείσαι πάνω απ' τις καταστάσεις και να τις βλέπεις λίγο αλλιώς.
Το Χιούμορ εμπεριέχει την Δύναμη. Είναι το μυστικό για να κρατώ την Δύναμη μου.
Τα λέμε μετά πάλι.


Εγώ πάλι ως Μονάδα δίνω αυτή τη στιγμή την υπέρτατη προσωπική μου μάχη με τον δεύτερο Νου δημιουργό θα τον σκίσω....είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά που περιμένω μία ομάδα στο στοίχημα για να κερδίσω! Αχχχχχχ που θα μου πας ρε!!!!
Άντε γεια!!!!~!!~


Καλή επιτυχία 

θα σου πω σε δυο ώρες


Ξεκίνησα με άγχος..γι'αυτό χάνω.

Μπορούμε άραγε με την δύναμη της θέλησης να υπερβούμε την μοίρα; Το αντιπεπονθός;


Όταν έχω άγχος με οδηγεί η άλογη φύση μου. Θα κλείσω το live μπας και αλλάξω την διάθεση. Σου είπα με πολεμά εκεί που πονώ.

Δε στο είπα; χάνω 1-0 .
Για να υπερβούμε με την δύναμη της θέλησης την μοίρα και τα πάντα στην όποια δυσκολία στην ζωή μας, θα πρέπει πρώτα να μην μας πονάει το τελικό αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε κι αν είναι, καλό ή κακό.
Διότι αν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα γινόμαστε ένα με το δίπολο, και αν οδηγείται με το άγχος του τελικού αιτιατού αποτελέσματος της αιτίας που επιδιώκουμε, τότε το παιχνίδι είναι ήδη χαμένο, διότι εμείς το προκαλλέσαμε πριν καν αρχίσει ο αγώνας.


Μπορεί να έχασα, αλλά συνειδητοποίησα πως και με ποιον τρόπο λειτουργεί το δίπολο του κτιστού κόσμου.

Καλή συνέχεια! όμορφα να περάσεις σήμερα!!


Κινούμενη φωτογραφία

Καθε άνθρωπος έχει ένα τουλάχιστον πάθος για την Ύλη που τον πονά. Ε εκεί ακριβώς θα σε χτυπά συνεχώς ο παλιομαλάκας δημιουργός! Από την μεγάλη του κακία για τον Άνθρωπο.
..........

Μα μέσω των αναγκών του σώματος μας εξουσιάζει.
Οπότε; Το δίδαγμα ποιο είναι;


Ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχουμε, διότι δεν μας οδηγεί ο Λόγος, η Ζωή! αλλά οι άλογες αισθήσεις!


Ερμής Τρισμέγιστος:
Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση. Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη. θάνατος είναι η παύση των αισθήσεων δηλαδή θάνατος είναι η Ζωή!!


Το γεγονός όμως οτι μπορούμε και παρατηρούμε και αντιλαμβανόμαστε αυτό που μας συμβαίνει, δεν σημαίνει οτι δεν είμαστε εντελώς νεκροί αλλά κάτι ζει μέσα μας; Κάτι που είναι πέρα από την ύλη και τις αισθήσεις;

Πόσοι άνθρωποι πάνω στην Γη νομίζεις ότι έχουν αντιληφθεί αυτό που συζητάμε;Ως το σημείο που παρατηρεί κανείς στην πράξη την εξουσία που έχουν επάνω του τα συναισθήματα, πολλοί. Ύστερα όμως έρχεται η στιγμή που πρέπει στην πράξη να τα ελέγξουν, και όλοι εγκαταλείπονται σ’ αυτά χωρίς να δώσουν μάχη.

Ός το σημείο που όλες οι θρησκείες διδάσκουν στους ανθρώπους και τους προετοιμάζουν για μία νέα επάνοδο στην Γη με μια νέα μετενσάρκωση, διδάσκοντας τους από μικρή ηλικία ότι πρέπει να ΚΡΙΘΟΥΝ για τα αμαρτήματα τους. Οπότε δεν έχουν καμία ελπίδα να σωθούν.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ;


ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΥΡ (ΑΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΟΠΟΥ Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ (ΑΙΘΕΡΑΣ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ (ΨΥΧΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΝΗΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ. (ΦΩΤΙΑ-ΑΕΡΑΣ-ΓΗ-ΝΕΡΟ).

morfeas sky

Σχόλια