ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ - ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ;Ποιες είναι οι επτά φύσεις των επτά διοικητών, δηλαδή των επτά ουρανών, που κατέχει ο άνθρωπος δεύτερος θεός, και απόκτησε και η πιο κατωφερή φύση όταν ενώθηκε με τον άνθρωπο;

ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ;

Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας. 

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·

ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, (δηλαδή η φύση απέκτησε με την ένωση της με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, το πνεύμα μαζί και όλες τις ενέργειες του πυρός και πνεύματος των επτά διοικητών, δηλαδή το Νου της Αρμονίας (πνεύμα) των επτά φύσεων-ουρανών του πυρός και πνεύματος του κτιστού κόσμου), οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους. 

"ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους". 
(αρσενικοθήλυκο, αυτό που αιωρείται).


μεταρσίωση — η η εξύψωση του πνεύματος και της ψυχής: όπως λέμε τα κηρύγματά του, μας οδηγούν στη μεταρσίωση δηλαδή στην εξύψωση του πνεύματος της ψυχής μας.

Τα ανθρώπινα αισθητά σώματα που μπορούν να εξυψωθούν πνευματικά μέσω της ψυχής και να ανέλθουν τους επτά ουρανούς του κτιστού κόσμου.


συνέχεια:

᾿Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ· 
θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον. ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ Ανθρώπου.

σημ:
Η φύση κατέχοντας κι αυτή πλέον από την ένωση της με τον Άνθρωπο, τις ενέργειες των επτά ουρανών, πήρε από τον Αιθέρα που εμπεριέχει όλες τις ενέργειες των επτά ουρανών, το πνεύμα, δηλαδή το Νου, που θα δώσει στις επτά φύσεις των επτά ανθρώπινων σωμάτων ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΙ.

Από τις ενέργειες του πυρός και πνεύματος  που πήρε η φύση, μόλις ενώθηκε με τον Άνθρωπο, δημιούργησε τα επτά ανθρώπινα σώματα των επτά φύσεων - επτά ουρανών.

Δηλαδή από την σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων της Ύλης που κατείχε η πιο κατωφερής φύση, (φωτιά, αέρας, γη, νερό), και εκδήλωνε την ζωή στον πιο κατωφερή ουρανό, τώρα μπορεί και εκδηλώνει την ζωή και στους επτά ουρανούς με την ανάλογη σύνθεση του πυρός και πνεύματος  που κατέχει ο κάθε ένας ουρανός ξεχωριστά.

Με λίγα λόγια ο Άνθρωπος (Φως και Ζωή) έδωσε ζωή στην φύση, και η φύση έδωσε ζωή και στους Επτά Ουρανούς του κτιστού κόσμου.
Και ο Άνθρωπος ενδύθηκε τα Επτά ανθρώπινα σώματα της φύσης του κτιστού κόσμου.


ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.


(Και ο Άνθρωπος από Φως και Ζωή έγινε Νους και ψυχή η εικόνα της ζωής,  και ενώθηκε με τα επτά αισθητά σύνθετα ανθρώπινα σώματα της Ύλης που δημιούργησε η φύση).

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· 
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως. 


ὁ δὲ θεὸς (ο δεύτερος Νους δημιουργός)  εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα, 
(διότι πλέον γίναμε θνητοί, και για να συνεχίσει να υπάρχει το είδος μας πρέπει να αναγεννάται από τον έρωτα εγκλωβίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο δεύτερο θεό στην ΛΗΘΗ της σάρκας, αφού πλέον δεν γνωρίζει άλλον κόσμο η ψυχή του).
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα. 

τοῦτο εἰπόντος, ἡ πρόνοια διὰ τῆς εἱμαρμένης καὶ ἁρμονίας τὰς μίξεις ἐποιήσατο, καὶ τὰς γενέσεις κατέστησε,
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου. 

(το διασπασμένο θνητό σώμα της σάρκας σε αρσενικό και θηλυκό).

– Τί τοσοῦτον ἁμαρτάνουσιν, ἔφην ἐγώ, οἱ ἀγνοοῦντες,
ἵνα στερηθῶσι τῆς ἀθανασίας;
– ῎Εοικας, ὦ οὗτος, τούτων μὴ πεφροντικέναι ὧν ἤκουσας.
οὐκ ἔφην σοι νοεῖν; 

–Νοῶ καὶ μιμνήσκομαι, εὐχαριστῶ δὲ ἅμα.
– Εἰ ἐνόησας, εἰπέ μοι, διὰ τί ἄξιοί εἰσι τοῦ θανάτου οἱ ἐν τῷ θανάτῳ ὄντες;
– ῞Οτι προκατάρχεται τοῦ οἰκείου σώματος τὸ στυγνὸν σκότος, 
ἐξ οὗ ἡ ὑγρὰ φύσις, ἐξ ἧς τὸ σῶμα συνέστηκεν ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ, ἐξ οὗ θάνατος ἀρδεύεται.

– ᾿Ενόησας ὀρθῶς, ὦ οὗτος.
κατὰ τί δὲ «ὁ νοήσας ἑαυτὸν εἰς αὐτὸν χωρεῖ», ὅπερ ἔχει ὁ τοῦ θεοῦ λόγος;
–φημὶ ἐγώ, ῞Οτι ἐκ φωτὸς καὶ ζωῆς συνέστηκεν ὁ πατὴρ τῶν ὅλων, ἐξ οὗ γέγονεν ὁ ῎Ανθρωπος. 


– Εὖ φῂς λαλῶν·
φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
Ανθρωπος. 


ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν. 


morfeas sky

Περισσότερη ανάλυση του Ποιμάνδρη εν καιρώ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΦΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ποια είναι τα επτά ανθρώπινα σώματα που δημιούργησε η φύση.
Ποιον άνθρωπο δημιούργησε με την δική του ουσία ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.*


Έτσι καθώς το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω μου φαίνεται οτι ο Άνθρωπος, καθαρό ζωντανό θεϊκό πυρ, κατέρχεται στην φύση φέροντας και τις ενέργειες των επτά ουρανών του κτιστού κόσμου, αφού ἕκαστος των επτά διοικητών μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως και μετέλαβε της αυτών φύσεως. 

Και τότε η φύση μέσα από την ένωση της μαζί του, αποκτά τις ενέργειες αυτές και τον προικοδοτεί με επτά ανθρώπινα σώματα. (Όχι ακόμη από βαριά ύλη αφού είναι μετάρσια/ μετέωρα/ αιωρούμενα) 

Το ποια είναι αυτά τα επτά ανθρώπινα σώματα εκκρεμεί μέσα μου. 

Ο Άνθρωπος θεός κυκλοφορούσε ήδη μέσα στον αισθητό κόσμο των επτά ουρανών πριν ενωθεί με την κατωφερή φύση; Ή όχι;

Ποιμάνρης:
 γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, (ο Άνθρωπος δεύτερος θεός), ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ (του δεύτερου Νου δημιουργού) τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ (τα δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού είναι οι Επτά διοικητές, οι Επτά Ουρανοί, και η φύση που επικρατεί σε κάθε ουρανό είναι το πνεύμα της φύσης) ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως· 

καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως 
(Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός αφού έμαθε από τους επτά Διοικητές τα πάντα για τους επτά δικούς τους ουρανούς, και αφού έγινε όμοιος με την δική τους ενέργεια της Αρμονίας των Επτά Διοικητών) ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι. 

καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, 

ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος  <καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.
ὁ δὲ
(ο Άνθρωπος δεύτερος θεός) ἰδὼν τὴν ὁμοίαν αὐτῷ μορφὴν ἐν αὐτῇ οὖσαν ἐν τῷ ὕδατι, ἐφίλησε καὶ ἠβουλήθη αὐτοῦ οἰκεῖν·
ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια, καὶ ᾤκησε (οικιοποιήθηκε) τὴν ἄλογον μορφήν·
ἡ δὲ φύσις λαβοῦσα τὸν ἐρώμενον περιεπλάκη ὅλη καὶ ἐμίγησαν· ἐρώμενοι γὰρ ἦσαν

Ο Ανθρωπος λοιπόν, ερωτεύτηκε την ενεργειακή μορφή της Ύλης, και όχι το σκίασμα επί της γης δηλαδή την σάρκα.


Το ότι εξέπεσε στην σάρκα συνέβη διότι ο δεύτερος Νους δημιουργός διέσπασε τα πάντα μέσα στην δημιουργία σε αρσενικό και θηλυκό άρα εξέπεσε ο δεύτερος Νους δημιουργός, χάνοντας ο Άνθρωπος την επαφή με τον αληθινό του εαυτό τον Άνθρωπο δεύτερο θεό.


ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ·
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.


ὁ δὲ θεὸς (ο δεύτερος Νους δημιουργός) εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα, (διότι πλέον γίναμε θνητοί, και για να συνεχίσει να υπάρχει το είδος μας πρέπει να αναγεννάται από τον έρωτα εγκλωβίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο δεύτερο θεό στην ΛΗΘΗ της σάρκας, αφού πλέον δεν γνωρίζει άλλον κόσμο η ψυχή του).
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.


Τα Επτά ανθρώπινα σώματα που δημιούργησε η φύση (πνεύμα της φύσης) είναι τα εξής:

Μας το εξηγεί στα Ερμητικά κείμενα ο Ερμής Τρισμέγιστος:
η αλήθεια βρίσκεται μόνο στα αθάνατα όντα, των οποίων και τα σώματα είναι αληθινά, φωτιά από μόνη της και τίποτα άλλο, γη μόνη και τίποτε άλλο, αέρας μόνος και τίποτε άλλο, νερό μόνο και τίποτε άλλο.

Τα δε δικά μας σώματα από όλα αυτά τα παραπάνω έχουν σχηματισθεί, όμως, αν και έχουν και λίγο από φωτιά και από γη και από νερό και από αέρα,  (σύνθετο σώμα), ούτε φωτιά είναι, ούτε γη, ούτε νερό, ούτε αέρας, ούτε τίποτα αληθινό.

Αρα έχουμε ως τώρα πέντε ανθρώπινα σώματα που δημιούργησε το πνεύμα της φύσης. (η φύση).

Το πνεύμα της φύσης συμπληρώνει το νου και λογική που θα ενδυθεί ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.
Και μαζί με το σώμα της φωτιάς δηλαδή το σώμα του πυρός, συμπληρώνει το ενεργειακό σώμα (από Ύλη) της φωτιάς που ενδύεται ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ο οποίος δημιούργησε τον δικό του Άνθρωπο ως Νους και ψυχή..
Ο Άνθρωπος από Φως και Ζωή έγινε Νους και ψυχή όπου θα ενδυθεί τα Επτά ανθρώπινα σώματα.
Ο Άνθρωπος Νους των Επτά της Αρμονίας, και άϋλο καθαρό πυρ. Νους και ψυχή.


Αν όμως, από την αρχή, η κατασκευή μας δεν είχε την αλήθεια πως θα μπορούσε την αλήθεια να την δει η να την ομολογήσει.
Να την καταλάβει μόνο, αν ο θεός θελήσει.

Το ανθρώπινο σώμα της σάρκας είναι το πιο ατελή και το πιο θνητό, και πλέον διασπασμένο (σε αρσενικό-θηλυκό) και πλέον με αυτόν τον τρόπο ο Άνθρωπος δεύτερος θεός έπεσε στην ΛΗΘΗ της σάρκας (σκότος) για πάντα που τον φυλάκισε ο δεύτερος Νους δημιουργός.

Επομένως τα σώματα αυτά τι ρόλο έπαιζαν πριν τον διαχωρισμό; Μπορούσε να κατοικεί με το ανάλογο σώμα ελεύθερα σε όποιον ουρανό ήθελε; Ή εφοδιασμένος με τα σώματα αυτά επικοινωνούσε με όλη την Δημιουργία; 

Επομένως πριν να διασπάσει τα πάντα ο δεύτερος Νους δημιουργός, ο Άνθρωπος δεύτερος θεός μπορούσε να κατοικεί σε όποιον ουρανό από τους επτά ήθελε, και να έχει επαφή οδηγώντας όλα τα ανθρώπινα σώματα με το Νου της ψυχής, διότι είχαν  πλήρης συνεργασία και επαφή με το Νου της ψυχής όλα τα ανθρώπινα σώματα. Άρα γνώριζαν όλα τα ανθρώπινα σώματα ποια είναι και από που προέρχεται ο αληθινός τους εαυτός..ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.

Σκέφτομαι μήπως η μετατροπή του ζωντανού φωτός που ήμασταν, σε ενέργεια, είναι ήδη υποβάθμιση και πτώση. 
Γιατί η ενέργεια είναι πολύ κατώτερη της αληθινής μας φύσης.

Μα εννοείται, άλλο είναι το Φως και άλλο είναι η ενέργεια.
Το Φως είναι Δυνάμεις.


Η Αληθινή μας ουσία να λέμε, διότι φύση είναι τα σώματα της Ύλης. (ενέργεια).

Μόνον τα όμοια είναι φίλοι μεταξύ τους. Ο Άνθρωπος με σάρκα όμως είναι ένα σύνθετο σώμα από γη, νερό, αέρας, φωτιά, όλα ανόμοια μεταξύ τους. Μόνον ο Νους της ψυχής, και όχι το πνεύμα της σάρκας είναι ο Αληθινός Άνθρωπος δεύτερος θεός, ο Υιός του Αληθινού Τριαδικού Θεού Ζωή και Φως...ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ.


Αφουγκράζομαι τον εαυτό μου. Τι ζητά η ψυχή μου.
Τι είναι στη πράξη η ανιδιοτελής αγάπη, morfeas sky; Πού απευθύνεται; Έχει όρια;


Ζήτησα να μάθω τι είναι η αγάπη, και πήρα αγάπη, η οποία είναι άπειρη, άρα η αγάπη δεν έχει όρια, όπως και ο Άνθρωπος δεν έχει όρια νόμους και σταθμά! Ο Άνθρωπος γεννήθηκε για να σπάει τα φράγματα που του θέτουν οι εξουσιαστές αυτού του μίζερου κόσμου.

Και τα πιόνια των εξουσιαστών, τα συνειδητά αλλά και ασυνείδητα, οι διαβολείς της ζωής μας, θα δεχθούν κι αυτά την ανιδιοτελή και άνευ ορίων αγάπη μας;

Για να δεχτούν πρέπει πρώτα να τους οδηγεί ο Νους της ψυχής.
Τα πιόνια όμως οδηγούνται από το πνεύμα της σάρκας.


Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, το γνώθι σ'αυτόν.
Σχεδόν όλη η ανθρωπότητα οδηγείται από το πνεύμα της φύσης το οποίο είναι ο νους που συνεργάζεται με τα άλογα σώματα και οδηγείται από αυτά.


Πού επομένως απευθύνεται η ανιδιοτελής αγάπη μας;
Και αυτούς που οδηγούνται από το πνεύμα της σάρκας πώς θα τους συμπεριφερθούμε;


Μόνον στα όμοια απευθύνεται η ανιδιοτελής αγάπη.
Διότι τα ανόμοια είναι αδύνατον να κατανοήσουν τι είναι αγάπη.

Σ'αυτά τα ανόμοια πιόνια λοιπόν φέρουμε την Αρμονία με την Ειμαρμένη...την Δικαιοσύνη...είτε μόνοι μας, είτε αφήνοντας τους νόμους να εκτελέσουν το πεπρωμένο.
Αλλά ποιος μας είπε ότι οι νόμοι δεν ελέγχονται από τον εκπεσών δεύτερο Νου δημιουργό;

Άρα εδώ χρειάζεται ο Νους και η ανδρεία ψυχής. Κάτι που ελάχιστοι μπορούν να το κατανοήσουν, διότι σχεδόν όλοι όπως είπαμε οδηγούνται από το πνεύμα της σάρκας.


Απομακρυνθήκαμε από την θεϊκή μας ουσία και γίναμε ενέργεια από την λαχτάρα μας να συμμετέχουμε κι εμείς στην Δημιουργία του Δεύτερου Νου. Και μπήκαμε στην δημιουργική σφαίρα. Είναι λάθος αυτός ο συλλογισμός;

Και τι ενέργεια, πλέον διασπασμένη που οδηγείται από τις άλογες ενέργειες.
Στην δημιουργική σφαίρα μπήκαμε πριν ακόμη εισέλθουμε στον κτιστό κόσμο.
Σφαίρα είναι το κεφάλι ο Νους ο Φωτισμένος Νους.


Ο δεύτερος Νους όμως, είναι το Κρανίο του δημιουργού.

Ο δεύτερος Νους είναι Νους της Αρμονίας, και όχι Φωτισμένος Νους, διότι στο Φως δεν υπάρχουν τα ανόμοια.


Η δημιουργική σφαίρα δεν είναι της επιρροής και της δικαιοδοσίας του δεύτερου Νου; Δεν είναι ο δικός του Νους που δημιουργεί;

Σ'αυτόν τον κόσμο, όχι στον Αληθινό.
Και ο Άνθρωπος  εξουσιάζει τον δεύτερο Νου δημιουργό.

Τα πάντα εκτός από τη γη και το νερό που είναι το σκότος και ο θάνατος. Και με τα οποία έχει κτιστεί και ακινητοποιηθεί.
Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου τότε ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ.

ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΕΝΔΥΘΗΚΕ.

Εμπλεκόμαστε ακόμη και σε μάχες με τους φορείς της δυσαρμονίας, τα φερέφωνα των εξουσιαστών ή κλείνουμε πόρτες, τους απομονώνουμε και τους αγνοούμε;


Αν αγνοήσουμε την αδικία τότε πράττουμε προς ατομικό προσωπικό μας όφελος. Άρα οδηγούμαστε από τις άλογες ενέργειες της σάρκας.

Κλείνοντας πόρτες απλά βάζουμε το κεφάλι μας μέσα στο χώμα..στρουθοκαμηλίζουμε.


Διότι ο φέρων το Νου έχει ανδρεία ψυχής που οδηγείται από τον λόγο της ψυχής.

Πρέπει δηλαδή κάθε φορά να δίνουμε μάχη με τον κάθε διαβολέα; Και πού οδηγεί αυτή η μάχη; Τι είδους αποτέλεσμα μπορεί να έχει εκτός από αφαίμαξη της ενέργειας μας, που είναι και ο στόχος του, αφού αυτό επιδιώκει και έτσι τρέφεται;


Μάλλον δεν κατάλαβες τι εννοώ. Μάχη είναι να νικήσουμε τους φόβους μας. Όταν λοιπόν οπισθοχωρούμε απέναντι στην κακία, το άκρο του κακού μεγαλώνει.

Είπαμε ότι σαν να έχουμε κάνει κακό.
Σε αντίθεση με τους κακούς που χαίρονται με την κακία.

Διότι η κακία οδηγείται πάντα από την δειλία.


και τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην κακία;;
Εγώ υπομένω στωικά, δεν ξέρω όμως αν είναι κ το σωστό...


Απάντησα στην ερώτηση σου.
Όποιος υπομένει, θα υπομένει και όλα τα θνητά.Το να έχουμε νικήσει τους φόβους μας δεν σημαίνει οτι βλέπουμε με αδιαφορία τα δίπολα; οτι δεν συμμετέχουμε παίζοντας τον ρόλο του άλλου άκρου; Άρα πώς θα το χειριστούμε;

Πως θα φέρεις την Αρμονία απέναντι στην κακία αυτού του κόσμου; μένοντας αδρανής;


άρα αυτή η υπομονή κρύβει θάρρος έτσι;; Εννοώ ότι δεν απαντάς στην κακία με κακία, εφόσον είναι δειλία...

Απαντάς στην κακία, με ανδρεία ψυχής, ειδάλλως η κακία θα κυριαρχεί στην ζωή σου.
Διότι σ'αυτόν τον κόσμο των αντιθέτων, ακόμη και το καλό για να επιτευχθεί χρειάζεται να ενεργήσει με κακία αλλά με οδηγό την Δικαιοσύνη.


και αν δεν έχεις το κουράγιο να απαντήσεις; Τι γίνεται τότε...αν δεν βγάλεις άκρη λόγω του παραλογισμού της απέναντι πλευρας;;

Ναι, morfeas sky. Συνήθως πρόκειται για παραλογισμό. Δεν βγαίνει άκρη. 

Ο παράλογος οδηγείται από την δειλία, διότι κρύβεται πίσω από το σκοτάδι.
Ο λογικός οδηγείται από τον λόγο της ψυχής. Και ο φέρων το Νου εξουσιάζει τα πάντα..αρκεί να κατανοήσει τον εαυτό του που δεν οδηγείται από την δειλία αλλά από την αλήθεια; της ψυχής.

Φοβάσαι το παράλογο; γιατί; άρα φοβάσαι την δειλία, το παράλογο, και έτσι υπομένεις όλα τα παράλογα στην ζωή σου.


άρα να απαντήσει η όχι;;


Εννοείται θα απαντήσεις. Αν δεν απαντήσεις θα υπομένεις όλα τα θνητά.


Ναι, ο άνθρωπος φοβάται τον παραλογισμό. Γιατί ο αγώνας είναι αιματηρός, γιατί χρειάζεται σοφή στρατηγική, ευφυία, έξυπνους χειρισμούς και να βάλεις στην άκρη την όμορφη και ειρηνική σου ζωή για απροσδιόριστο διάστημα.

Όποιος άνθρωπος οδηγείται από τον φόβο άρα την δειλία θα υπομένει και όλα τα θνητά..είναι νόμος.
Και η δειλία οδηγείται από το παράλογο.


μα δεν θα βγάλω άκρη και ειδικά ο άλλος αν βρίσκεται στη σφαίρα του παράλογου, είναι σαν να απευθύνεσαι σ ένα τοίχο... καταλάβες που αναφέρομαι.
Για αυτό επέλεξα τη σιωπή.


Βλέπεις να μην έχουμε βγάλει άκρη;
Βλέπεις να μου έχει κάνει την ζωή μαρτύριο;
Πάντα ο δειλός θα έχει στο τέλος την μοίρα που του αξίζει.

Οταν ένας άνθρωπος δέχεται επίθεση και μένει αδρανής, είναι επόμενο να εισρέουν μέσα του όλες οι αρνητικές ενέργειες, οπότε η αδικία πάντα θα του φέρει πόνο και λύπη.


Μήπως δεν είχε προβλέψει ο δημιουργός οτι τα ανόμοια στοιχεία με τα οποία δημιούργησε τον κτιστό κόσμο, δεν μπορούν να μείνουν για πολύ μαζί και οτι διαχωρίζονται διαλύοντας τις μορφές και τα σώματα; Μήπως ήταν και γι' αυτόν έκπληξη; Και το λέω αυτό γιατί ο Ερμής δεν κάνει καμμία αρνητική νύξη για τον δεύτερο Νου.

Τότε να υποθέσουμε πως ό,τι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο είναι αποτέλεσμα της δικής μας κακίας.
Διότι σ'αυτόν τον κόσμο υπάρχει η περισσότερη και η λιγότερη κακία. ΜΟΝΟΝ.


Δεν υπάρχει καλό-κακό, αλλά η πολλή και η λιγότερη κακία.

Η πηγή της κακίας μας ενδιαφέρει. Από πού πηγάζει. 
Σίγουρα όχι από τον πυρήνα, την θεϊκή ουσία.

Η κακία πηγάζει από την Ύλη, (γη, νερό, αέρας, φωτιά), συντεθειμένα σε μία σύνθεση όλα μαζί ενωμένα. (σκότος).

Τι γεννά ας πούμε την απληστία; Γιατί η απληστία οδήγησε στην τρέλα κάποιους να θέλουν να γίνουν κοσμοκράτορες.


Η σάρκα έχει πάθη επιθυμίες και ανάγκες (γη-νερό αναμεμιγμένα), η λογική-αέρας οδηγείται από την άλογη σάρκα, και η φωτιά οξύνει τις άλογες ενέργειες της σάρκας.


Και το καλό στο δίπολο καλό-κακό τι το γεννά; Και γιατί στον πλανήτη κατάφερε σε γενικές γραμμές να επικρατήσει το κακό και όχι το καλό; Ή η εναρμόνιση τους χωρίς επικράτηση του ενός πάνω στο άλλο ώστε να υπάρχει ισορροπία;

Η ΑΝΑΓΚΗ. Δεν υπάρχει καλό-κακό, αλλά μόνον το θνητό.
Και το θνητό είναι γεμάτο από ΑΝΑΓΚΕΣ.
Για να αποκτήσει ό,τι έχει ανάγκη γίνεται κακό.

Είδες πολλούς ανθρώπους να μην οδηγούνται από τις ανάγκες της σάρκας; Παίρνουμε αυτό που δίνουμε.

Η Εναρμόνιση επέρχεται μόνον μέσα από την ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ και κανένας άνθρωπος δεν έχει ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ γι'αυτό και η ανθρωπότητα οδηγείται από την κακία.Με κάλυψες απόλυτα. "Το θνητό είναι γεμάτο από ΑΝΑΓΚΕΣ.
Για να αποκτήσει ό,τι έχει ανάγκη γίνεται κακό."


Ακριβώς αυτό.
..όμορφο βράδυ σου εύχομαι!morfeas sky

Σχόλια

 1. Συγκλονιστικες οι αλήθειες των κειμένων αυτών..Αποκαλυπτικες κ ζωτικες.. Έχω σαν ερώτηση το εξής:Το παράλογο στην ζωή έμαθα τελικά (κ μετά από πολλές λύπες,θυμους κλπ)να το αντιμετωπίζω με σιωπή.Ωστε να μειωθεί η διάρκεια του. Δεν το εξαλειψα ποτέ.. Απόψε έμαθα πως θέλει μάχη κ ανδρεια.. Πώς; Αφού ο παραλογος σε παγιδευει κ χάνεις την γαλήνη που είναι ο αυτοσκοπός.. Καλό βράδυ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πως σε παγιδεύει; δημιουργώντας τον φόβο στις αισθήσεις σου, δηλαδή τον πόνο και την λύπη.
   Ο δυνατός και χωρίς λογική άνθρωπος, σωματικά, υλικά,εξουσία-χρήμα κτλ. σε απειλεί με χίλους δυο τρόπους για να σε εξουσιάσει αν δεν τον υπακούσεις, αν δεν γίνεις υπάκουο πρόβατο, υποχείριο του/
   Είναι ένα άλογο θηρίο, που πάντα προσπαθεί να υπερισχύσει με την δύναμη του, και ποτέ με την λογική διότι δεν την διαθέτει, γιατί έχει πλέον γίνει ένα άλογο ζώο. Αυτός είναι ο παράλογος άνθρωπος.

   Πως τον αντιμετωπίζουμε λοιπόν;

   Με την σιωπή θα υπομένουμε όλα τα θνητά, διότι σιωπούμε από δειλία, και όχι από ανδρεία.
   Η μεν δειλία μας επηρεάζει αρνητικά στην ψυχοσύνθεση μας.
   Η δε ανδρεία δεν επηρεάζεται από την αρνητική ενέργεια της επίθεση του.

   Απλά το προσπερνά αμέσως η ανδρεία χωρίς να του δώσει παρεταίρω σημασία,..εκεί όμως έρχεται ο εγωϊσμός μας, και μας κάνει ψυχολογικά ένα ράκος, που νικηθήκαμε, που νιώσαμε την αδικία, οπότε πρέπει να νικήσουμε και τον εγωϊσμό μας. Αυτό είναι ένα είδος της Ανδρείας, διότι και ο Ερμής Τρισμέγιστος μας λέει ότι για να μην υπάρχει η αδικία θα πρέπει να μην υπάρχει και η δίκη. Ο εγωϊσμός μας όμως δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε από την αδικία, και δικάζει συνεχώς τον εαυτό μας.

   ....εκτός κι αν δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτός ο κόσμος, αλλά αν μας συνέβαινε αυτό, τότε δεν θα υπήρχε φόβος την ζωή μας, ούτε δειλία, μα ούτε αδικία για να μας χαλάει την εσωτερική μας γαλήνη.

   Αλλά εμείς θέλουμε να ζούμε σ'αυτόν τον κόσμο, οπότε ενεργούμε, και αφού ενεργούμε κινούμε και το δίπολο των αντιθέτων ως εκρεμμές. Για να επιφέρουμε την ισορροπία στην ταλάντωση, πρέπει να δώσουμε μάχη! ειδάλλως η ταλάντωση θα πάει στο άκρα είτε από την μια μεριά, είτε από την άλλη δεν έχει σημασία, διότι και τα δύο άκρα ενεργούν με την κακία.

   Η Λογική όμως, δηλαδή ο λόγος της ψυχής, σε συνδιασμό με την ανδρεία ψυχής, οδηγείται από την Δικαιοσύνη, το δίκαιο, και ως ανώτερη ουσία, και εξουσιαστική που είναι, εξουσιάζει όλα τα θνητά, τον φόβο και την δειλία, οπότε πάντα μα πάντα η ανδρεία ψυχής η οποία πηγάζει από τον λόγο της ψυχής επιφέρει την Δικαιοσύνη στην αδικία.

   Πιστεύω να σε βοήθησα. ξέρεις παίζουν ρόλο και οι ερωτήσεις για μια εις βάθος ανάλυση του θέματος που συζητάμε.

   ..όνειρα αληθινά..   Διαγραφή
  2. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.. Αν κατάλαβα καλά...( Η ανδρεια έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Δηλαδή την νίκη του εγώ κ του φόβου..) Πολύ δύσκολο.. Αλλά συνεχίζουμε ανοδικά.. Καλό βράδυ..

   Διαγραφή
  3. Αυτό ακριβώς! να νικήσουμε το εγώ μας και όλους τους φόβους μας.
   Πρόσεξε αυτό το σημείο:
   Η μεν δειλία μας επηρεάζει αρνητικά στην ψυχοσύνθεση μας.
   Η δε ανδρεία δεν επηρεάζεται από την αρνητική ενέργεια της επίθεση του.
   όμορφο ξημέωμα να έχεις.

   Διαγραφή
 2. Η ψυχή και ο Νους της ψυχής βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο γήϊνο σώμα, περικλείουν το ανθρώπινο σώμα, αυτό που βρίσκεται στην καρδιά και αισθανόμαστε είναι όπως ο εγκέφαλος, η μεταβαλλόμενη λογική και οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις του σώματος.

  Είναι όπως η ασύρματη τεχνολογία, πομπός και δέκτης. Αν η καρδιά και ο εγκέφαλος έρθουν σε επαφή εκπέμποντας δονήσεις Αρμονίας η ανθρώπινη ψυχή θα απαντήσει στην επικοινωνία.

  Η ψυχή και ο Νους της ψυχής είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ο πυρήνας είναι ο ανώτερος εαυτός (Νους) ενώ η ψυχή είναι ο σπινθήρας (πνεύμα του πυρός).

  Αυτό που νιώθεις (συνείδηση) τι νομίζεις ότι είναι; σου μιλά η ψυχή σου, ο θεός μέσα σου.

  Τώρα όμως θα πρέπει να κατανοήσεις τι είναι η Αρμονία. (Επτά ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών που ενεργούν στις επτά φύσεις-επτά σώματα).

  Ωραία, φέρε το κείμενο που αναφέρεσαι σχετικά με την Αρμονία των 7 Ουρανών κλπ.., να το διαβάσω.

  Αν ήταν τόσο απλό δεν θα χρειαζόταν να διαβάζω Ερμητικά κείμενα Επτά χρόνια..σου είπα το Ιερόν Πυρ είναι οι Επτά ενέργειες της Αρμονίας.

  morfeas sky

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τι είναι το Ιερόν Πυρ

  Αν θέλεις να ζεις ως δούλος τότε να παραμένεις στο κέντρο υπομένοντας όλα τα θνητά των αντιθέτων...έστω και στην μικρότερη ταλάντωση τους αφού θα τα υπομένεις όλα τα αντίθετα με την σιωπή σου.......μόνον πρόσεξε μην ΕΚΡΑΓΕΙΣ.

  Χαχαχα!!! Μπαμ!

  Η ψυχή ενεργεί !!!!!!! διότι αυτό που μένει αδρανή είναι το Μη Ον η ανυπαρξία το σκότος!

  Τι εννοείς με το Ιερό Πυρ? Ποιο ακριβώς είναι? Για να καταλάβω...

  Αύριο θα πας να δουλέψεις γιατί δεν έχεις λεφτά.....αυτό είναι ΥΠΟΤΑΓΗ στον Νόμο της ισορροπίας της Αρμονίας αυτού του κόσμου.

  Και τι προτείνεις να κάνουμε; Να μην πάμε για δουλειά;

  χα χα ..Αυτό είναι το Ιερόν Πυρ που ζήτησες να μάθεις. Απλά με ρώτησες και σου απάντησα.


  Το κατανόησες αυτό; είναι μεγάλη αποκάλυψη που σου κάνω.
  Ο Νόμος της Αρμονίας του δικού μας κόσμου (κέντρο-ισορροπία) φέρει πάντα την ισορροπία στα δύο αντίθετα, δηλαδή την ισόποση αντίδραση των ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ !!

  morfeas sky

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου