YΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ο ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ.Τι σημασία έχει ο χώρος όπου ζεις, όταν ακόμη και το αισθητό σώμα σου είναι ανύπαρκτο και το μυαλό σου επίσης, όταν δεν κατανοείς ότι ζεις μέσα στην εικόνα του matrixYΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ο ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ.


Ο ΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.

ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ  ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ .. ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑ ΣΕ ΛΗΘΗ.Εδάφ. 13. Αυτό είναι το κρυφό μυστήριο, Ερμή... Η φύση (το πνεύμα της φύσης) αφού έσμιξε με τον άνθρωπο έκανε αυτό το θαύμα, γιατί απόκτησε με την ένωση αυτή με τον άνθρωπο, την αρμονία (τις δυνάμεις) των επτά φύσεων των πλανητών που εςξουσιάζουν οι Επτά Διοικητές του πυρός και πνεύματος.
Ύστερα (το πνεύμα της φύσης που πλέον απέκτησε τις δυνάμεις των επτά φύσεων των πλανητών) δημιούργησε άλλους επτά ανθρώπους που έχουν τη φύση των κύκλων του.


Aυθεντικό κείμενο:

καὶ μετὰ ταῦτα, Νοῦς ὁ ἐμός· καὶ αὐτὸς γὰρ ἐρῶ τοῦ λόγου.
ὁ δὲ Ποιμάνδρης εἶπε, Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας.

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν,
οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις,
ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους,
πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων,
ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.

καὶ μετὰ ταῦτα, ῏Ω Ποιμάνδρη, εἰς μεγάλην γὰρ νῦν
ἐπιθυμίαν ἦλθον καὶ ποθῶ ἀκοῦσαι·
μὴ ἔκτρεχε. καὶ ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν, ᾿Αλλὰ σιώπα. οὔπω γάρ σοι ἀνήπλωσα τὸν πρῶτον λόγον.
– ᾿Ιδοὺ σιωπῶ, ἔφην ἐγώ.

᾿Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ·
θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον.
(σημ: ενώ η ενέργεια του πυρός οι Διοικητές δημιουργούσε σώματα χωρίς φύλο, αρσενικοθήλυκα και συμβατά με τον Αρχέτυπο κόσμο).
ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου.

(σημ: και πήρε από τον αιθέρα το πνεύμα και το ένωσε με τον αέρα και την φωτιά και δημιούργησε τα αερσενικά και θηλυκά σώματα πλέον διασπασμένα).

ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς
ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.


σημ:
Αφού λοιπόν το πνεύμα της φύσης απέκτησε τις δυνάμεις των επτά Διοικητών, οι οποίοι ο καθένας τους ξεχωριστά καθόριζε την γέννηση των σωμάτων σε κάθε φύση από τις επτά, το πνεύμα της φύσης των πλανητών απέκτησε τις δικές του δυνάμεις όμοιες με αυτές των διοικητών, και δημιούργησε μόνη της χωρίς την ΄"εγκριση" των Διοικητών επτά ανθρώπινα σώματα όσες είναι και οι φύσεις των επτά ουρανών της Ύλης του κτιστού κόσμου.


ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ·
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.

σημ:
Ο δε δεύτερος Νους δημιουργός, που εξουσιάζει τα πάντα, αποδέχτηκε το θέλημα του "αδερφού" του, τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, που θέλησε να ενωθεί με το πνεύμα της φύσης.

Και το πνεύμα της φύσης δημιούργησε επτά δικά του διασπασμένα ανθρώπινα σώματα, σε αρσενικό και θηλυκό, , ένα για κάθε φύση των πλανητών των επτά ουρανών, όπως το θέλησε αυτό.

Οπότε το πνεύμα της φύσης με τις δυνάμεις που πήρε από τον άνθρωπο δεύτερο θεό, εγκλώβισε τον άνθρωπο δεύτερο θεό σε διασπασμένα σώματα (αρσενικό-θηλυκό) και έπεσε σε Λήθη.


ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.

σημ: ο δεύτερος Νους δημιουργός τότε αποφάσισε, αφού το θέλημα του ανθρώπου ήταν να ενωθεί με τα διασπασμένα ανθρώπινα σώματα, να διασπάσει και όλα τα υπόλοιπα κτίσματα και έμβια δημιουργήματα.
Λέγοντας τα εξής:
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.


τοῦτο εἰπόντος, ἡ πρόνοια διὰ τῆς εἱμαρμένης καὶ ἁρμονίας τὰς μίξεις ἐποιήσατο, καὶ τὰς γενέσεις κατέστησε,
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου.
(σημ: το διασπασμένο σώμα σε αρσενικό και θηλυκό)– Τί τοσοῦτον ἁμαρτάνουσιν, ἔφην ἐγώ, οἱ ἀγνοοῦντες,
ἵνα στερηθῶσι τῆς ἀθανασίας;
– ῎Εοικας, ὦ οὗτος, τούτων μὴ πεφροντικέναι ὧν ἤκουσας.
οὐκ ἔφην σοι νοεῖν;
–Νοῶ καὶ μιμνήσκομαι, εὐχαριστῶ δὲ ἅμα.
– Εἰ ἐνόησας, εἰπέ μοι, διὰ τί ἄξιοί εἰσι τοῦ θανάτου οἱ ἐν τῷ θανάτῳ ὄντες;
– ῞Οτι προκατάρχεται τοῦ οἰκείου σώματος τὸ στυγνὸν σκότος,
ἐξ οὗ ἡ ὑγρὰ φύσις, ἐξ ἧς τὸ σῶμα συνέστηκεν ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ, ἐξ οὗ θάνατος ἀρδεύεται.

– ᾿Ενόησας ὀρθῶς, ὦ οὗτος.
κατὰ τί δὲ «ὁ νοήσας ἑαυτὸν εἰς αὐτὸν χωρεῖ», ὅπερ ἔχει ὁ τοῦ θεοῦ λόγος;

–φημὶ ἐγώ, ῞Οτι ἐκ φωτὸς καὶ ζωῆς συνέστηκεν ὁ πατὴρ
τῶν ὅλων, ἐξ οὗ γέγονεν ὁ ῎Ανθρωπος.

– Εὖ φῂς λαλῶν·
φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
Ανθρωπος.
ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν.

morfeas sky


morfeas sky 

....ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Έβαλαν λοιπόν έναν ποντικό και μια ποντικούλα σε ένα ευρύχωρο και όμορφο μέρος με εκλεκτή και άφθονη τροφή. Περνούσαν ονειρεμένα και παραδείσια. Μούρη με μούρη, χείλη με χείλη, αγκαλιές, φιλιά. Πέρασε καιρός. Κανένα εξάμηνο. Ο ποντικούλης άρχισε να γίνεται βαρύθυμος, απόμακρος. Δεν την πολυπλησίαζε. Η ποντικίνα λυπήθηκε πολύ, ένιωσε πως δεν είναι επιθυμητή πια και έπεσε σε καταθλιψούλα.

Και βασικά τώρα αρχίζει το πείραμα.

Βάζουν τον ποντικούλη μας σε ένα εξ ίσου ωραίο μέρος με άλλη ποντικίνα.
Και την ποντικούλα μας επίσης σε μέρος θαυμάσιο με άλλον ποντικό.
Και τότε;
Και τότε ο ποντικούλης μας ζωντάνεψε, βρήκε ξανά την όρεξη του και την χαρά της ζωής. Ένας μήνας του μέλιτος, που πιο γλυκός δεν γίνεται.
Και η ποντικούλα μας; Μμμ η ποντικούλα μας ήταν τόσο επιθυμητή από τον καινούργιο ποντικό!! Δεν ξεκολλούσε από δίπλα της. Πάει και η καταθλιψούλα, άνθισε και ομόρφυνε, έπλεε σε πελάγη ευτυχίας.

Δεν υπάρχει ηθικό δίδαγμα. Γιατί η καθαρή επιστήμη σταματάει εδώ. Είναι παρατήρηση και πείραμα. Τα υπόλοιπα είναι κουτσομπολιά των ανθρώπων...

Μόνο ίσως κάποιος πει: και τι σχέση έχουμε εμείς οι νοήμονες άνθρωποι με ποντικούς και ποντικούλες.Όχι μεγάλη. Όχι ιδιαίτερη. Εμείς κρατούμε με γάμο, με ζήλειες, μουρμούρα και κτητικότητα τον αγαπημένο μας ποντικούλη κι ας είναι και λίγο ψυχρός και απόμακρος. Δεν τον αλλάζουμε με τίποτε. Αυτόν θέλουμε, αυτόν αυτόν αυτόν :-))


Μιλάς για άλογα ποντίκια τώρα που φέρουν τον άλογο έρωτα, ή για ψυχές που φέρουν το Νου;
Αν μιλάς για άλογες ψυχές που φέρουν το ποντίκι πάλι το ίδιο είναι..τρωκτικό που ανήκει αποκλειστικά στην πλάνη της Γης.

Μιλώ για αληθινό πείραμα με ποντίκια. 


Αληθινό πείραμα με άλογα όντα που θέλουν να ονομάζονται επιστήμονες και μάλιστα νοήμονες εννοείς;
Τι σχέση έχει ο άνθρωπος με τα τρωκτικά;

Ναι. Κάθε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο είναι δική μας επιλογή.
Καμία σχέση.


Ποια είναι η έννοια της λέξεως επιστήμονας,

Είναι αυτός που επιβεβαιώνει την γνώση με την παρατήρηση και το πείραμα.


Δηλαδή είναι αυτός που ελέγχει την σκέψη των ανθρώπων διότι θέλει να πιστέψουμε τυφλά ότι όντως έτσι είναι όπως μας τα λέει!

Επιστήμη το νέο όπιο των ανθρώπων που πήραν την σκυτάλη αμέσως μετά την κατάρρευση όλων των δογμάτων των θρησκειών...ή και σε συνδιασμό πάνε πακέτο για τον έλεγχο της μάζας των ζωντανών οργανισμών του πλανήτη.


Ή γινόμαστε εμείς ερευνητές και κάνουμε τις δικές μας παρατηρήσεις και πειράματα.
Συνήθως επειδή αυτά κοστίζουν όπως και ο χρόνος του ερευνητή, χρηματοδοτούνται από διάφορα κέντρα έρευνας τα οποία πολλές φορές είναι κατευθυνόμενα. 

Ωστόσο όχι πάντα και όχι όλα. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούμε αυτήν την στιγμή, τα κινητά μας κλπ είναι αποτέλεσμα της έρευνας και των πειραμάτων χρηματοδοτούμενων κέντρων. Εκτός εάν, και πάντα σκέφτομαι αυτό το ενδεχόμενο, είναι δοτή από κάπου τεχνολογία. 

Βέβαια τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται είναι αυτά που προσδοκάται να αποφέρουν κέρδη στην αγορά. Αλλιώς γιατί να τα χρηματοδοτήσουν κάποιοι; Την δωρεάν ενέργεια που ανακάλυψε ο Τέσλα, ποιος θα την χρηματοδοτούσε και γιατί; Αφού δεν θα είχε κέρδος. Έτσι θάφτηκε μαζί με τον Τέσλα.


Με συγχωρείς αλλά αν στηρίζεσαι στην "αλήθεια" της επιστήμης, τότε σου προκαταλαμβάνω και την έκβαση της ανθρωπότητας. 
Θα υποβιβαστεί σε άλογα υπάκουα ελεγχόμενα τρωκτικά της Γης..

Με χαλάει η έπαρση τους, Μορφέα. Ενώ οι θεωρίες τους παρά την δυσκαμψία τους ανατρέπονται κάθε τόσο, η αλαζονεία τους όταν μιλούν είναι απαράδεκτη και δείχνει έλλειψη αρχών και ήθους. 

Λες και κάναν κάτι σπουδαίο που τελείωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ κάποιοι άλλοι δούλευαν για να τους σπουδάσουν.

Η επιστήμη μέχρι σήμερα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μας λέει συνεχώς ψέματα, δημιουργώντας μία ανεγκέφαλη μάζα που πιστεύει τυφλά σε παραισθήσεις του μυαλού τους. 

Κάθε πέντε χρόνια αλλάζουν όλες τις "εγκεκριμένες" θεωρίες τους. Κοινώς λένε σαχλαμάρες.

Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε! χα χα αυτά μου είχε πει κάποτε ένας πόντικας του συστήματος που διατέλεσε Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης μου ..που βγήκε στην σύνταξη 

Αν όμως δεν υπήρχε η επιστήμη να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα, ακόμη σήμερα θα πιστεύαμε οτι τους κεραυνούς τους ρίχνει ο Δίας.

Αν δεν υπήρχε η επιστήμη και οι θρησκείες σήμερα θα είμασταν παγκόσμιος πολιτισμός με οδηγό το Ελλάνιον πνεύμα.

Επίσταμαι σημαίνει γνωρίζω καλώς. Χωρίς επιστήμη δεν θα υπήρχε Ελλάνιο πνεύμα. Μαθηματικά, γεωμετρία, αστρονομία, Ιατρική, Φιλοσοφία, αυτά είναι το ελληνικό πνεύμα. Βάλε και την αρχιτεκτονική και την γλυπτική που έδωσαν παρθενώνες και καρυάτιδες.


Με την διαφορά ότι η επιστήμη ακολουθούσε πιστά την ελεύθερη σκέψη του πνεύματος..κοινώς του λόγου της ψυχής...κάτι που η σημερινή επιστήμη απορρίπτει. Και οδηγηθήκαμε στο άκρως αντίθετο και γίναμε άγρια άλογα θηρία χωρίς Νου.

Σ' αυτό συμφωνώ απόλυτα. Η επιστήμη σήμερα υπηρετεί την αγορά. Όχι όμως οτι είναι ανύπαρκτη. Μόνο τα αντιβιοτικά να σκεφτούμε που έσωσαν την ανθρωπότητα από τα μικρόβια. Πεθαίναμε σαν τις μύγες. Όπως και τα αντιυπερτασικά. 


Αν γνώριζες πόσες θεραπείες ανακαλύφθηκαν πόσες αρρώστιες δημιούργησαν ηθελημένα, και πόσο ελέγχουν το μυαλό της ανθρωπότητας μέσω της τεχνολογίας θα άλλαζαν τα πιστεύω σου.

Ήδη από την ύστερη αρχαιότητα τα Ιερατεία είχαν ήδη διαβρωθεί, ρωμαϊκή κατοχή, Τουρκοκρατία, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι δύο Παγκόσμιοι, ο εμφύλιος, ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα από τώρα παρά την θεσμική και οικονομική κρίση, παρά το mind control, παρά όλα τα προβλήματα. 

Η Ιατρική αν εξαιρέσουμε το θέμα με τα φακελάκια που υπάρχει σε όλον τον δημόσιο τομέα, θεραπεύει όλες τις ασθένειες εκτός από τον καρκίνο. 
Κι αν κάποιοι πιστεύουν οτι με κουκούτσια από βερύκοκα ή αλκαλική διατροφή, ή φύλλα ελιάς ή διάφορα άλλα μπορούν να τον θεραπεύσουν, ας προσπαθήσουν και έτσι. Ποιος τους εμποδίζει; Όμως πιστεύω μετά από μελέτη και έρευνα ετών οτι όλοι οι εκπρόσωποι της εναλλακτικής θεραπείας, γιατροί και όχι, είναι αυτοεξαπατώμενοι απατεώνες που πλουτίζουν κι αυτοί παρασιτικά από τους ασθενείς χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό παρά φρούδες ελπίδες. Και είμαι σκληρή γιατί ξέρω την απάτη.

Για ποια ιατρική επιστήμη μιλάμε; για αυτή που βλέπει το σώμα ως ένα ζωντανό οργανισμό, και όχι ως μία ενεργειακή νοητή οντότητα η οποία συμπεριφέρεται ανάλογα με την πληροφορία που υπάρχει στο ενεργειακό πλέγμα της Γης που εμείς ονομάζουμε ατμόσφαιρα του πλανήτη;

Η υγεία των ανθρώπων σε γενικές γραμμές εξαρτάται από την πληροφορία που θα δεχτεί ως δέκτης ο άνθρωπος, η οποία θα ενεργοποιηθεί από το σώμα ως συναίσθημα αισθήσεις τα οποία θα ενεργοποιήσουν την κάθε αρρώστια και οποιαδήποτε άμυνα στον ζωντανό οργανισμό της σάρκας.

..........

Άσχετο: ..πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε ως έννοια με την λέξη έρωτας.
Άλλο ο έρωτας, άλλο η αγάπη, και άλλο η Αρμονία της ψυχής.
Ο μεν έρωτας και η αγάπη έχει να κάνει με τα αισθητά σώματα της σάρκας. 

Η δε Αρμονία έχει να κάνει με την αρσενικοθήλυκη δίχως φύλο ανθρώπινη θεϊκή ψυχή.
..........

Κι εγώ έτσι πίστευα και ήθελα και θέλω να πιστεύω. Αλλά δυστυχώς στην πράξη οι ενεργειακοί θεραπευτές δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Το μόνο που γίνεται είναι να απομυζούν τις οικονομίες των ασθενών γιατί οι επισκέψεις δεν έχουν τέλος. Ίσως φταίνε οι θεραπευτές, αλλά όλοι; Και τότε ποιος θα ασκήσει την ενεργειακή ολιστική ιατρική; 


Πίστευες έ; Αν πίστευες θα γνώριζες πρώτα, οπότε δεν θα άλλαζες και γνώμη τόσο εύκολα, και αυτό σημαίνει ότι είσαι ελεγχόμενη από την όποια πληροφορία περνά στον δέκτη σου ως "εγκεκριμένη" πληροφορία.

Δεν το διάβασες όλο. Έγραψα οτι πίστευα και ήθελα και θέλω να πιστεύω.
Παρατήρηση και πείραμα. Ζω χρόνια σε περιβάλλον κλασικής και εναλλακτικής ιατρικής. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των μεν και των δε. Έχω μελετήσει σε βάθος κάθε κλάδο της εναλλακτικής ιατρικής για πολλά χρόνια. Και σου ανέφερα τα αποτελέσματα της παρατήρησης μου. 


Άρα μου μιλάς για την ελπίδα, και η ελπίδα στον άνθρωπο δεν είναι ούτε γνώση ούτε αληθινή πίστη.
Και η μεν γνώση σήμερα στηρίζεται σε εντελώς λάθος βάση, η δε ελπίδα το ίδιο, οπότε όλα μας οδηγούν στο ψέμα της ανθρώπινης σάρκας, και όχι στο ενεργειακό σώμα της ψυχής και την νοητή ουσία που δίνει την νοερή ζωή στην σάρκα.

Να σου πω τώρα πόσοι σκοτώθηκαν η πήγαν στη φυλακή ως τσαρλατάνοι της εναλλακτικής ενεργειακής θεραπείας των ανθρώπων; οι οποίοι μέσα σε διάστημα ωρών και ημερών βρήκαν την θεραπεία για ανίατες ασθένειες;
Απλά αποφορτίζουν τα φορτισμένα ενεργειακά σημεία του σώματος με την αντίστοιχη ενέργεια.

Σπάνια ο άνθρωπος μπορεί να ανατρέψει τον τρόπο σκέψης και ζωής που τον αρρώστησε. Έχουμε ελάχιστα περιστατικά τέτοιων δυνατών και αποφασιστικών ανθρώπων. 

Προσωπικά πιστεύω οτι οι εμπειρίες και οι σκέψεις μας μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων συνάψεων και να αλλάξουν ακόμη και τα γονίδιά μας, αλλάζοντας την ίδια τη δομή του σώματος και του εγκεφάλου. 

Όμως δεν είναι καθόλου εύκολο. Παρατηρώ οτι όλοι επιστρέφουν πολύ γρήγορα στον γνωστό και οικείο λόγω συνήθειας τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να μένουν οι ίδιοι, απλώς φτωχότεροι αφού έχουν ξοδέψει την μικρή τους περιουσία στην εναλλακτική τους αναζήτηση.


Σκοπός είναι να μην αρρωστήσει ένας άνθρωπος, διότι από την στιγμή που αρρωσταίνει κάτι δεν πάει καλά με την Αρμονία της ενεργειακής δομής της σάρκας.

Τα συναισθήματα, Μορφέα! Μας συνταράσσουν. Μας δηλητηριάζουν. Μας εξουθενώνουν. Μας καταστρέφουν.

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο..ειδικά τώρα που μάθαμε ότι μπορούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ηχογραφούν ηχητικά μηνύματα και μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
να τα στέλνουν στο ενεργειακό πλέγμα της ατμόσφαιρας, και αυτές οι ηχογραφημένες πληροφορίες πλέον ως υποσυνείδητα μηνύματα, να μεταβιβάζονται στους ανθρώπινους εγκεφάλους, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να επηρεάζονται στην ψυχοσύνθεση τους,και την σωματική τους κατάσταση, και μετά να αναρωτιούνται γιατί η σωματική τους κατάσταση είναι πεσμένη, γιατί είναι αδρανείς, γιατί αισθάνονται χάλια, γιατί..γιατί..κτλ.

Δες ένα ωραίο που ανάρτησε μόλις ένας φίλος. Δεν είναι επί του θέματος βέβαια, αλλά γενικώς. χα χα ..αυτά που συζητούσαμε τις προάλλες και εσύ πίστευες ότι μαζί τα φάγαμε. Φυσικά και οι μαϊμούδες θα πρέπει να φάνε πρώτα για να καταντήσουν μετά τρωκτικά.

Ήταν καταλυτική εκείνη η συζήτηση. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Πώς με μία φράση, την σωστή φράση, μπορεί ο άλλος να σε κάνει να δεις την ρίζα ενός προβλήματος. 

Τι θα κάνουμε με τα συναισθήματα, morfeas sky? 
Είναι ορμητικά και ανεξέλεγκτα. Εισβάλουν εκεί που δεν τα περιμένεις, εκεί που νομίζεις οτι είσαι ένας αγαθός άνθρωπος. 
Σαν ξένες παρεμβολές. Κι όμως είναι το πνεύμα, ε; 
Η κακία μας βομβαρδίζει από μέσα. Ποια είναι η διαφυγή; 

Να γνωρίσεις τον εαυτό σου! εσύ μου μιλάς για σώμα της σάρκας την στιγμή που οι δικοί σου επιστήμονες απέδειξαν ότι δεν υπάρχει σώμα, ούτε σάρκα ούτε ύλη, αλλά όλα είναι ενέργεια..δηλαδή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ που δέχεται ως δέκτης ο εγκέφαλος μας και εκτελεί αυτές τις πληροφορίες ως συναισθήματα και αισθήσεις που επηρεάζουν το σώμα και την υγεία του.


Η νοητή ουσία της ψυχής δεν συμμετέχει ενεργά στο αισθητό σώμα, αλλά πρέπει εμείς μόνοι μας να την αναζητήσουμε ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί της για να μας γίνει οδηγός στην ζωή μας, και να μας επιφέρει την γνώση και την Αρμονία.

Με ποιον τρόπο την δέχομαι αυτήν την πληροφορία; 

Από πού έρχεται; Ποιος με υλοποιεί με πύκνωση σε συμπαγές φαινομενικά σώμα; Ποιος επηρεάζει το ενεργειακό μου σώμα με τέτοιες άθλιες συναισθηματικές συχνότητες και δονήσεις;

Είσαι πομπός και δέκτης, άρα δέχεσαι τα πάντα ως πληροφορία που ενυπάρχει παντού γύρω μας μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, Αυτή η ατμόσφαιρα ονομάζεται πνεύμα της φύσης, 
και πρέπει να μάθουμε όλοι να φιλτράρουμε την αρνητική πληροφορία..

Τι θα πει πύκνωση ενέργειας; πυκνώνει η πληροφορία; ή απλά σου λέει τι να είσαι τι να πιστεύεις πως να λειτουργείς στην ζωή σου;

Αν σε βάλω μέσα σε ένα εικονικό ολόγραμμα και σε υπνωτίσω θα βλέπεις στην οθόνη όπως στο σπήλαιο του Πλάτωνα ότι γουστάρει ο δεσμοφύλακας σου! που σε έχει συνδεδεμένο με την εικόνα του matrix, ανάλογα με το πόσο σχιζοφρενής θα είναι.

Η πληροφορία δίνει ένα ολόγραμμα που μπορώ να περάσω από μέσα. Ενεργειακό σώμα. Το δικό μου είναι συμπαγές. Η ενέργεια έγινε πυκνή ύλη. Αυτό εννοώ μιλώντας για πύκνωση ενέργειας.


Η ψυχή όπως σου είπα δεν συμμετέχει σ'αυτήν εδώ την ζωή, αλλά εμείς από αυτήν εδώ την ζωή θα πρέπει να ξυπνήσουμε από την νάρκωση που μας έβαλε ο δεσμοφύλακας μας, αλλά ο φόβος βλέπεις,για την ζωή μας εδώ, κάνει θαύματα..μας κάνει δούλους!

Αν η κεντρική πληροφορία λέει ότι είσαι ένα συμπαγές σώμα τι θα είσαι μετά; πυκνή ενέργεια; ή απλά μια βασική πληροφορία του matrix που αποδέχεσαι ως την μόνη αλήθεια;

Τι είναι ένα byte? Από τι αποτελείται; Από τι αποτελείται η πληροφορία; Πώς μεταφέρεται;

Είσαι Φως που έγινες Νους και ενδύθηκες τον δεύτερο Νου δημιουργό και έγινες πνεύμα και το πνεύμα σε έκανε άνθρωπο της Γης.

Και το Φως τι είναι..η Αλήθεια..Μόνο την Αλήθεια μπορώ να σου προσφέρω.

Από την στιγμή που διασπάστηκαν τα σώματα σε αρσενικό και θηλυκό  ο άνθρωπος έχασε αμέσως την επαφή με την νοητή ουσία της ψυχή του, και έγινε μία άλογη οντότητα της ύλης, όπου τον οδηγούν όλες οι ανόμοιες μορφές των αισθήσεων και συναισθημάτων μέσα από την λογική αυτή.


Πριν να συμβεί η διάσπαση των σωμάτων στον άνθρωπο, όπως και σε όλα τα άλλα, τον οδηγούσε η Αρμονία της ψυχής του, τον οδηγούσε η νοητή ουσία του κρατήρα, που είναι Ουσιωδώς όμοια με το Φως.

Πριν διασπαστούν τα σώματα όλα ήταν αρσενικοθήλυκα και συμβατά με την ανθρώπινη ψυχή, οπότε όλοι οι άνθρωποι είχαν επίγνωση της αλήθειας, ότι ζουν δηλαδή  μέσα σε ένα matrix.

Είσαι αυτό που δεν μπορείς να διανοηθείς, διότι εδώ δεν είσαι Φως, αλλά ενώθηκες για να συμμετάσχεις σε ένα παιχνίδι που ονομάζουμε εικόνα της ζωής με έναν εικονικό κόσμο ενός Νου,
ο οποίος δημιουργεί εικονικά πλάσματα χωρίς να φέρουν την ελεύθερη επιλογή διότι δεν έχουν αυτή την νοητή δύναμη οι δικές του ψυχές, διότι και ο δικός του Νους δεν είχε ελεύθερη επιλογή!!.την απόκτησε όμως από την στιγμή ενώθηκε ο Άνθρωπος μαζί του!! διότι ενωθήκαμε μαζί του κι αυτός μας υπνώτισε!! για πάντα!! κόβοντας την επικοινωνία με την νοητή ουσία της ψυχής μας μέσω της διθάσπασης των σωμάτων που ενσαρκώθηκε η ψυχή μας.!! Πριν είμασταν συνειδητά παίκτες του εικονικού κόσμου, πλέον είμαστε ολοκληρωτικά αφομοιωμένοι στο matrix.


Το ότι διασπαστήκαμε, δεν σημαίνει ότι χάσαμε ολοκληρωτικά την επαφή με την ψυχή μας.Το σημείο κλειδί είναι όταν βγούμε από αυτό το σώμα, να μην παραμυθιαστούμε από κανέναν και για κανέναν λόγο να επιστρέψουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός ή νομίζουμε ότι είναι.


Για να βρεις το κλειδί
θα πρέπει από εδώ να το δεις..ειδάλλως το matrix θα σε εξαπατήσει.

morfeas sky

Σχόλια

 1. Άσχετο τώρα αυτο που σου γράφω αλλά και σχετικό μαζί...Αν γνωρίζεις σχετικά με τον καρκίνο,σε πρακτικό επίπεδο θα βοηθούσε πολύ γενικά....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γνωρίζω κάτι σχετικά αλλάφίλε και μόνο που σκεφτόμαστε αυτή την λέξη δημιουργούμε αυτόματα αρνητικά συναισθήματα στον εαυτό μας. Οπότε θα προέτρεπα ποτέ μα ποτέ να μην κάνουμε αρνητικές σκέψεις σχετικά με την υγεία μας.

   Διαγραφή
 2. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το καθημερινό άγχος, η ανασφάλεια, ο φόβος για να μην χάσουμε όλα τα κεκτημένα στην ζωή μας, μας προκαλλεί μια μόνιμη αρνητική φόρτιση στον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνει. Η Αρμονία είναι ο μόνος δρόμος προς την τελειοποίηση της υγείας μας, σωματική και ψυχοσυναισθηματική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Eνταξει....απλά επειδή είσαι πολύ ψαγμένος και η αντίληψη σου ανεπτυγμένη θα βοηθούσε πολύ αν έριχνες μια ματιά στον τομέα αυτόν.Υπάρχει μεγάλος αγώνας απο πολλούς ανθρώπους και είναι μεταξύ κλασικής ιατρικής που αν έχεις χρήμα πηγαίνεις σε εξεικιδευμένα κέντρα,αν δεν έχεις αρχίζεις και την ψάχνεις μόνος πως θα την παλέψεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανέφερα φίλε Ρέμο την λειτουργία αυτού του κόσμου, πως, ότι σκεφτόμαστε και το βιώνουμε νοητά ή το βιώνουμε νοερά, καλό ή κακό, και το αποδεχόμαστε ως μία πραγματική κατάσταση, τότε αμέσως αφομοιωνόμαστε μ'αυτό, και ο νόμος της έλξης το φέρει σε εμάς, οπότε ο φόβος έλκει αυτό που φοβόμαστε, ενώ η ελεύθερη σκέψη μέσω της φιλοσοφίας της ζωής διώχνει μακρυά όλες τις αρνητικές σκέψεις, οπότε βοηθά και στην καλή λειτουργία του σώματος, "Νους υγιής εν σώματι υγιεί" λέγαν οι πρόγονοι μας.

  Σε ότι δίνουμε εξουσία αυτό μπορεί να μας εξουσιάσει, οπότε ας προσέχουμε τις σκέψεις που μας οδηγούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπάρχει περίπτωση να έχουν βάση αυτά που λέει εδώ...
  http://www.invisiblelycans.gr/i-perivoiti-vasi-dulce/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι θα πει να "διαχωρίσουν το βιοενεργειακό σώμα από το φυσικό σώμα για να τοποθετήσουν την μήτρα ζωϊκής δύναμης μιας εξωγήϊνης οντότητας μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα από το οποίο έχουν απομακρύνει τη ζωτική μήτρα της ψυχής"."

   Τι είναι το βιοενεργειακό σώμα; εκτός από την ψυχή; διότι η ψυχή είναι η ενέργεια που κινεί το σύμπαν, η οποία ενέργεια έλκεται από πολύ μεγάλο έρωτα προς την νοητή ουσία (Λόγος) και προσκολλάται στην νοητή ουσία (Νους της ψυχής) και γίνεται το ενεργειακό σώμα της νοητής ουσίας. Αυτή η νοητή ουσία είναι ο Άνθρωπος θεός.

   Το ανθρώπινο σώμα της Γης είναι απλά ένα νεκρό δοχείο καθολικών ενεργειών των τεσσάρων στοιχείων, που παίρνουν το σχήμα τις μορφές και την νοερή ζωή μόλις ενώνεται μαζί τους η ψυχή.

   Αν λοιπόν φύγει απομακρυνθεί η ανθρώπινη ψυχή τότε το ανθρώπινο σώμα θα διαλυθεί, αλλά ακόμη κι αν μπορεί να εισέλθει μια άλλη ψυχή που δεν ανήκει στο ανθρώπινο είδος, τότε παύει να έχει το ανθρώπινο σχήμα του Ανθρώπου της Γης και θα γίνει κάτι άλλο.
   Αλλά γιατί να το κάνουν αυτό; από την στιγμή που έχουν ψυχή; και μπορούν να ενσαρκωθούν με το σώμα του είδους στο οποίο ανήκουν τα όντα αυτά;

   Με λίγα λόγια σου λέω ότι λένε μπαρούφες!που τα τρώει αμάσητα ο κοσμάκης, διότι έχει μεγάλη άγνοια της αλήθειας, και όποιος δεν γνωρίζει τον αληθινό του εαυτό γίνεται υποχείριο των σκοταδιστών που καπηλεύονται την αμάθεια των ανθρώπων μέσα από τον φόβο!.

   Διαγραφή
 6. Ήθελα την αποψή σου γιατί παίζονται πολλά με αυτά τα θέματα, σε διαμόρφωση συνειδήσεων....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Άνθρωπος του Αρχέτυπου κόσμου Ζωή και Φως θέλησε να ζήσει και κατανοήσει αυτόν τον κόσμο της Ύλης, και έγινε Νους και ψυχή για να ενσαρκωθεί τα αισθητά σώματα της Ύλης.

  Εφόσον ο αρχέτυπος κόσμος είναι ανώτερος απο αυτόν της ύλης,γιατί θέλησε να γνωρίσει κάτι υποδεέστερο....
  Γιατί να μην το γνώριζε ήδη,καθώτι ανώτερος σ όλα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ο καλύτερος σεφ γνωρίζει από τι συστατικά αποτελείται το φαγητό που ετοιμάζει, αλλά αν πρώτα δεν το δοκιμάσει δεν θα γνωρίζει την γεύση του.
   Νομίζω σου έγινε κατανοητό αυτό που ρωτάς μέσα από το παράδειγμα που σου έδωσα,

   Διαγραφή
 8. Ναι καλό το παράδειγμα....αλλά εδώ μιλάμε υποτίθεται για (θέωση)αντίληψης.Αν είναι να δοκιμάζει απο πρώτο χέρι το καθετί που γνωρίζει για να το καταλάβει,κλάφτα χαράλαμπε....δεν μου κολλάει ούτε σε απλό λογικό επίπεδο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Είναι σαν να θέλω εγώ ας πούμε που δεν υπάρχει σύγκριση βέβαια....να θέλω να μπω στο κόσμο των μικροβίων για να καταλάβω τον κόσμο τους.Αν τους το έλεγα αυτό θα με περνούσαν τουλάχιστον για γκα-γκα γιο-γιο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. To ότι ο άνθρωπος δεύτερος θεός του Αρχέτυπου κόσμου θέλησε να ζήσει και κατανοήσει όλα όσα εξουσιάζει, δεν σημαίνει ότι δεν γνώριζε τον κόσμο της Ύλης από πυρ και πνεύμα του δεύτερου Νου δημιουργού.
  Αφού ο Άνθρωπος; από Φως έγινε Νους, και από Ζωή έγινε ψυχή, στην συνέχεια ενσαρκώθηκε τα αισθητά ανθρώπινα σώματα που δημιουργήθηκαν γι'αυτόν από τον δεύτερο Νου δημιουργό, τα οποία ήταν συμβατά με τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός (Αρσενικοθήλυκα δίχως φύλο).

  Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν ο δεύτερος Νους δημιουργός διέσπασε τα αισθητά σώματα που ενσαρκώθηκε ο Άνθρωπος θεός σε αρσενικό και θυληκό. οπότε εγκλωβίστηκε στην ΛΗΘΗ της διασπασμένης εκπεσόμενης σάρκας, και από τότε ξέχασε ποιος είναι και από που προέρχεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ:
  ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· (Διέσπασε ο δεύτερος Νους δημιουργός τα πάντα και ο άνθρωπος έπεσε σε ΛΗΘΗ)
  πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.


  ὁ δὲ θεὸς (ο δεύτερος Νους δημιουργός) εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα, καὶ ἀναγνωρισάτω ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.

  Δηλαδή ενώ μας την έκανε την βρωμοδουλειά να διασπάσει τα πάντα και να φυλακίσει τον άνθρωπο δεύτερο θεό, στην συνέχεια το παίζει και θεός, και θέλει να συνεχίσουμε να ζούμε σ'αυτόν τον υλικό κόσμο τον πλέον διασπασμένο για πάντα ως δούλοι του..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Διάβασε εδώ τι μας λέει ο Ποιμάνδρης: ότι αυτός ο κόσμος είναι η φυλακή μας.
  Και όποιος έχει το Νου πρέπει να αναγνωρίσει τον αληθινό του εαυτό και από που προέρχεται για να ξαναγυρίσει πίσω στο Αρχέτυπο Φως, ειδάλλως θα παραμένει για πάντα δούλος της πιο κατωφερής Ύλης και της σάρκας.

  κατὰ τί δὲ «ὁ νοήσας ἑαυτὸν εἰς αὐτὸν χωρεῖ», ὅπερ ἔχει ὁ τοῦ θεοῦ λόγος;
  –φημὶ ἐγώ, ῞Οτι ἐκ φωτὸς καὶ ζωῆς συνέστηκεν ὁ πατὴρ
  τῶν ὅλων, ἐξ οὗ γέγονεν ὁ ῎Ανθρωπος.
  – Εὖ φῂς λαλῶν·
  φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
  Ανθρωπος.
  ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
  ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν.

  – 'All' ἔτι μοι εἰπέ, πῶς εἰς ζωὴν χωρήσω ἐγώ, ἔφην, ὦ Νοῦς ἐμός; φησὶ γὰρ ὁ θεός·
  «ὁ ἔννους ἄνθρωπος ἀναγνωρισάτω ἑαυτόν».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που απαντάς στις απορίες μου......
  Τώρα για τα εδώ δρώμενα σ αυτόν τον πλανήτη φυλακή,πολύ δύσκολα τα πράγματα,έχει τόσους μεθόδους και πείρα το εδώ σύστημα που μας προβάλει ότι θέλει και εμείς καλούμαστε να του χορέψουμε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ήδη κάνεις μεγάλα βήματα και μπορείς να κάνεις και μεγαλύτερα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Nα'σαι καλά φίλε Ρέμο σε ευχαριστώ..η συνεχής αναζήτηση της αλήθειας της ζωής μέσω της φιλοσοφίας βοηθά πάρα πολύ στην προσωπική εξέλιξη μας ώστε να φτάσουμε στο σημείο να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και την φύση του κόσμου γύρω μας με τα μάτια της νοητής ουσίας της ψυχής.
  Η αγαθή πρόθεση φέρει την επαφή με την θεϊκότητα του ανώτερου εαυτού μας, και αφού μάθουμε να την ακούμε αυτή την φωνή μέσα μας, την αφήνουμε να μας οδηγεί, και ως αποτέλεσμα αρχίζουν και συμβαίνουν τα θαύματα από το πουθενά, και αρχίζουν να κατεβαίνουν τα "δεδομένα-πληροφορίες).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου