Τι συμβαίνει μετά τον "θάνατο" της σάρκας μέσα στην εικόνα (matrix) στον Πλανη-τη Γη-ς;
Τι συμβαίνει μετά τον "θάνατο" της σάρκας μέσα στην εικόνα (matrix) στον Πλανη-τη Γη-ς;

Aπό την στιγμή που πεθαίνει το σώμα της σάρκας αφήνει πίσω του τις καθολικές ενέργειες {γη,νερό}, που σχηματίζουν την σάρκα, να γυρίσουν πίσω στις πηγές τους από τις οποίες προήλθαν και ανήκουν.


Μένει μόνο η Μονάδα του πνεύματος της ψυχής. (φωτιά, αέρας), που είναι ακόμη συνδεδεμένη με τον κρατήρα, το Νου της ψυχής.


Διαβάστε εδώ: 
Η σύνθεση αυτής της φύσεως, Νους ψυχή-αισθητό σώμα γη,νερό, αέρας, φωτιά, ονομάζεται Μονάδα της ψυχής, που φέρει την Ιερή Δεκάδα και την ανίερη Δωδεκάδα.

Ο Νους της ψυχής, η νοητή ζωή, συνεχίζει να δίνει την νοερή ζωή-αισθήσεις συναισθήματα στην Μονάδα του πνεύματος πνεύμα (φωτιά, αέρας).

Μέχρι να επιλέξει να αφήσει για πάντα την Μονάδα του πνεύματος τις Νοερές αισθήσεις-φωτιά αέρας, αλλά και το σώμα της σάρκας γη-νερό, και να μείνει ο Νους ο κρατήρας της ψυχής αποσυνδεμένος από τα Τέσσερα στοιχεία, στον δικό του νοητό κόσμο, κινούμενη ο Νους και  ψυχή πλέον έξω από το καμπύλλωμα της διπολικής καθολικής ενέργειας των Τεσσάρων στοιχείων, μέσα στο καθαρό της φύσης δημιούργημα.

Οπότε μπορεί να επιλέξει να ανέλθει τους Επτά Ουρανούς και να ξαναγίνει στον όγδοο ουρανό όμοιες Δυνάμεις μαζί με τις άλλες ψυχές και θα ετοιμάζονται να ανέλθουν στον Άρχέτυπο κόσμο του Φωτός ..Ζωή και Φως.. οπότε θα ενωθούν με τον Τριαδικό Θεό και θα γίνουν όμοιες Δυνάμεις μέσα στο Θεό. (Ζωή και Φως).

Αυτό είναι το αίσιο τέλος της περιπέτειας του Ανθρώπου.


Ειδάλλως θα επιλέξει ένα νέο Δίπολο των αντιθέτων, ένα νοερό αισθητό σώμα, από φωτιά, αέρα, γη-νερό, δηλαδή μια νέα σωμάτωση-ενσάρκωση, και θα αναγκαστεί να υποστεί την Ειμαρμένη, την Δικαιοσύνη, για τα όσα έπραξε πάνω στην Γη ενόσω ζούσε με το αισθητό σώμα της σάρκας, οπότε αφού διαγραφούν τα πάντα μέσω της Λήθης της Μονάδας του πνεύματος της ψυχής, θα πάρει ένα νέο πεπρωμένο, μία νέα Μοίρα, με ένα σώμα, και μια νέα ζωή, σύμφωνα με τους Νόμους της Δικαιοσύνης που της αξίζει, σύμφωνα με τα όσα έπραξε στην προηγούμενη ενσάρκωση της.


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει του σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται, καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται, μέρη γινόμεναι καὶ πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας.
καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ.

καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ
δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, καὶ τῇ
δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, δόλον ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τετάρτῃ τὴν ἀρχοντικὴν προφανίαν ἀπλεονέκτητον, καὶ τῇ
πέμπτῃ τὸ θράσος τὸ ἀνόσιον καὶ τῆς τόλμης τὴν προπέτειαν,
καὶ τῇ ἕκτῃ τὰς ἀφορμὰς τὰς κακὰς τοῦ πλούτου ἀνενεργήτους,
καὶ τῇ ἑβδόμῃ ζώνῃ τὸ ἐνεδρεῦον ψεῦδος.

καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων
γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα·

συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν·

καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται. (Ζωή και Φως).

τοῦτό ἐστι τὸ ἀγαθὸν τέλος τοῖς γνῶσιν ἐσχηκόσι, θεωθῆναι.


..........

Ρωτά ο άλλος ..πως βγαίνουμε από το matrix; προς τα έξω; ή προς τα μέσα;

Καλά το Νου γιατί τον έχετε; αλλά ξέχασα, δεν μπορείτε να σκεφτείτε, γιατί γίνατε άλογα ζώα.

Λοιπόν, το μόνο αληθινό είναι ο Νους, και αυτός είναι η εικόνα του Αληθινού Ανθρώπου Φως και Ζωή.

Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν μέσα στο matrix είτε ο κόσμος, είτε τα σώματα, είτε οι διπολικές αισθήσεις, συναισθήματα, πάθη, επιθυμίες, είτε η μάνα και ο αδερφός, είτε τα πάντα που έχουν σχήμα και μορφή.

Αυτός ο κόσμος είναι ένα δίπολο, όπου κάθετι έχει το αντίθετο του, ενώ ο Αληθινός κόσμος και ο Αληθινός μας εαυτός είναι τα Όμοια, το Αγαθό, η Ζωή και Φως.

Σαν να συμμετέχεις σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, τι είναι τότε αληθινό;

Μόνον η πληροφορία που στέλνει ο Νους. (Ο Νους της ψυχής).
Όλα τα υπόλοιπα ακόμη και η ψυχή ανήκουν στο matrix.

Ακόμη και ο Νους της ψυχής είναι η εικόνα της ζωής, διότι εισέρχεται ως πληροφορία μέσα από ένα καλώδιο, αυτό που ονομάζουμε Αιθέρα στο καθαρό της Φύσης δημιούργημα (matrix).

Γι'αυτό διαβάζουμε στον Ποιμάνδρη ότι ο Άνθρωπος Ζωή και Φως, από Φως έγινε Νους, και από Ζωή έγινε ψυχή. διότι βρίσκεται απ'έξω και απλά είναι συνδεδεμένος με το matrix ως νοητή πληροφορία που κινείται με το καλώδιο της ενέργειας που εμείς ονομάζουμε ως ΠΥΡ δηλαδή ψυχή. 
Και όταν ενώνεται στην οθόνη του ολογράμματος υπολογιστή με τα εικονίδια-ανθρωπάκια και ζωάκια, δηλαδή τις κατωφερείς ενέργειες της φύσης του πλανήτη Γη, τότε γίνεται ο άνθρωπος της Γης.

Κατανοήστε λοιπόν όσοι έχετε Νου τι ακριβώς είσαστε και
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΠΟ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΖΕΙΤΕ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΟΥΡΑΝΟ.

morfeas skyΚαι η πληροφορία που σου έστειλε ο Νους τελικά; Δεν μου είπες ποια ήταν;
Πρέπει να την βρεις μόνη σου διότι με τα μάτια βλέπεις το matrix και με τις αισθήσεις αισθάνεσαι το ματριξ...και όχι το Νου.


" Σαν να συμμετέχεις σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι" Τι σαν; Συμμετέχουμε μέσα σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι του μάτριξ... αυτό χρειάζεται να αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε σιγά-σιγά... ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή, να περάσουμε τις πίστες εμποδίων του... να κερδίσουμε πόντους και να περάσουμε, τελικά στο τελευταίο επίπεδο πίστας του... για να καταλήξουμε στο τέρμα! 

Ε ναι, πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω.

Σχόλια