Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 

Ο δεύτερος Νους δημιουργός εμπεριέχει μέσα στο κεφάλι του τον κτιστό κόσμο, ο οποίος είναι περιστρεφόμενος και κατανέμεται σε επτά κύκλους κατωφερής προς τα κάτω, ανάλογα με το βάρος των στοιχείων που εμπεριέχει μέσα του, από το πιο ελαφρύτερο που είναι το Πυρ στον ανώτερο κύκλο, και ακολουθεί στον αμέσως επόμενο κύκλο το Πνεύμα, και συνεχίζουν στους υπόλοιπους κύκλους να συνυπάρχουν πυρ και πνεύμα, ανάλογα με την σύσταση των Τεσσάρων στοιχείων, όπου αλλάζουν τις ιδιότητες τους διότι το μεν πυρ γίνεται φωτιά, το δε πνεύμα γίνεται αέρας, όπου η γη και το νερό είναι τα πιο βαριά κατωφερή και άλογα στοιχεία, τα οποία παίρνουν μορφή από την φωτιά και τον αέρα, δηλαδή το ψυχρό-θερμό, και το σώμα εκδηλώνει τις μορφές σύμφωνα με την δική του διπολική σύσταση, όπου όλα τα Τέσσερα στοιχεία είναι ενωμένα, γι'αυτό και κάθε στοιχείο θέλει να ξαναγυρίσει στην πηγή του, διότι δεν τους αρέσει ιδιαίτερα να βρίσκονται ενωμένα δηλαδή κατασκευασμένα στην μήτρα με κάτι άλλο. οπότε ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους ιδιότητες το καθένα στοιχείο από τα τέσσερα, και αυτό φέρει την άλογη φύση, το χάος, όπου έρχεται η Λογική, ο Νους της ψυχής που δεν ανήκει στα Τέσσερα στοιχεία, αλλά δεν είναι ούτε πνεύμα, μα ούτε πυρ, για να φέρει την Αρμονία.


"ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς
τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται."

"ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ
Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε
τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς
ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος·"Ο δε δημιουργός Νους, ο περιέχων τους κύκλους και την ροή των δινών, με τον Λόγο έστρεψε τα δημιουργήματα του κλπ 


Περικλείεται η δίνη από τον Λόγο του Πυρός, του δεύτερου Νου δημιουργού, που ενώνει τους Επτά κόσμους, και δεν εισέρχεται, μα ούτε και εξέρχεται, κανένα στοιχείο από τους κύκλους, πλην τον Λόγο που κατέχει τις Δυνάμεις των Επτά κύκλων του κτιστού κόσμου.Καταρχήν βλέπουμε ότι Νους και Λόγος είναι Αδιαίρετος.
Άρα ενεργεί ο Λόγος στον κόσμο του Νου.
Και από την στιγμή που ενεργεί σημαίνει ότι κινείται ο Λόγος και κινεί τον κόσμο του Νου με Λογική.
Για να κινηθεί ο Λόγος χρειάζεται την ενέργεια, δηλαδή το Πυρ.

Νους και Λόγος Αδιαίρετος, όπου το Πυρ είναι οι ενέργειες που ενεργούν πάνω του οι Δυνάμεις.
Δυνάμεις είναι ο Αδιαίρετος Λόγος.
Ενέργειες της κίνησης είναι το Πυρ.
Ο Λόγος με τις ενέργειες του Πυρός κινεί τον κόσμο του Νου.

Έχουμε τον Αδιαίρετο Λόγο του Πυρός..που κινεί τον κόσμο του Αδιαίρετου Νου, και γίνεται ο δημιουργός της ζωής, γιατί ότι κινείται είναι η ζωή.

Πριν ενωθεί ο Λόγος με το Νου, ο κόσμος του Νου είναι Προϋπάρχων και Αγέννητος κόσμος, διότι είναι ακίνητος..άρα δεν είναι η ζωή.

Η ζωή γεννιέται μόνον με τον Αδιαίρετο Λόγο ενός Νου, σύμφωνα με τον κόσμο που εμπεριέχει μέσα του ο Νους, αλλά και σύμφωνα με την Λογική που δίνεται στην ζωή, και γίνεται η Νοητή ζωή.

(ότι βλέπεις αυτό ζεις).

Έχουμε λοιπόν τον κόσμο του Νου, όπου περιέχει την Ύλη,
έχουμε επίσης τον Λόγο που εμπεριέχει το Πυρ, και όλα είναι ενωμένα και Αδιαίρετα μεταξύ τους.
Η δε ένωση τους είναι η ζωή, και ο κόσμος που γεννήθηκε.

Ο κόσμος της Ύλης με την ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΗ κινείται γύρω από έναν κεντρικό άξονα, που ενώνεται με όλους τους Επτά κόσμους, όπου η περιστροφή δημιουργεί την διαστολή του κάθε κόσμου, ο οποίος περικλείεται από έξω και από μέσα με τις ενέργειες το Πυρ, ώστε να δημιουργηθεί ο κύκλος, και να σταθεροποιηθεί στις διαστάσεις και το σχήμα που χρειάζεται για την απόλυτη Αρμονία των Επτά σφαιρών.

Διότι, από την τριβή της Ύλης, λόγω της κίνησης από τις ενέργειες του Πυρός που οδηγεί ο Λόγος, γεννήθηκε η φωτιά, (πυρί), η οποία διέσπασε την Ύλη σε ατμούς, σε γη, και νερό, και δημιουργήθηκαν τα Τέσσερα στοιχεία. (γη, νερό, αέρας, φωτιά).
                                                      
ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
                                             
                                         


                                             


ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


Ο δεύτερος Νους δημιουργός, του κτιστού κόσμου, του πυρός και πνεύματος.

..........


Ο Έβδομος  κύκλος της σπείρας
είναι αυτός ο οποίος εμπεριέχει μέσα του το Πυρ, και είναι Ομοούσιο  με τον Άγιο Λόγο, που ενεργεί πάνω στο δοχείο της Ύλης με το Πυρ.


Από αυτή την ένωση γεννιέται ο Λόγος των Δυνάμεων της Αρμονίας του Πυρός.

Ο Ενεργειακός κόσμος του Πυρός με τον οποίο ενεργεί ο Λόγος.
Οι ψυχές που φέρουν τον Λόγο, και ετοιμάζονται να μεταβούν στον Όγδοο κύκλο-ουρανό και να ξαναγίνουν Δυνάμεις.

 Είναι ο Λόγος των Δυνάμεων της Αρμονίας και του Πυρός, που ενεργεί στο δοχείο της  Ύλης

...........


Ο Έκτος κύκλος
ο αμέσως πιο κατωφερής εμπεριέχει μέσα του την φωτιά (πυρί) που δημιουργήθηκε από την τριβή. (κίνηση του δοχείου της Ύλης).
 Η φωτιά, είναι το πιο λεπτοφυές στοιχείο, από τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης.

Από την ένωση αυτή με το στοιχείο της φωτιάς, ο Λόγος μεταβάλλεται σε Πνεύμα της Πυρός (πυρί-φωτιάς) που ενεργεί πάνω στην  Ύλη, και γεννιέται ο κόσμος του Πυρός και Πνεύματος.και δημιουργεί τα αισθητά σώματα του φωτιάς-πυρί-πυρός.


Έχουμε λοιπόν δύο ενεργειακούς κόσμους: 


1. Ο Λόγος των Δυνάμεων της Αρμονίας του Πυρός που ενεργεί στο δοχείο της Ύλης. 


2. Το Πνεύμα των δυνάμεων της Αρμονίας του Πυρός που ενεργεί στον κόσμο της Ύλης.


Ο μεν Λόγος ενεργεί στο Πυρ, το μεν Πυρ ενεργεί στην φωτιά, και ο Λόγος μεταβάλλεται σε Πνεύμα, που ενεργεί με το Πυρί (φωτιά), και γεννιέται ο ενεργειακός κόσμος του πυρός και πνεύματος της Ύλης.


..........


Ο Πέμπτος κύκλος ο αμέσως πιο κατωφερής εμπεριέχει μέσα του και ένα ακόμη από τα Τέσσερα στοιχεία..τον αέρα.

Ο ενεργειακός κόσμος-πυρί, εκδηλώνει τον κόσμο και την ζωή με τον αέρα.(ατμός)
Το πνεύμα της φωτιάς και του αέρα, που ενεργεί σε δύο από τα Τέσσερα στοιχεία, και δημιουργεί τον πνευματικό κόσμο με τα αιθερικά πνευματικά σώματα.

Πνεύμα της φύσης είναι η Ορθή Λογική των δυνάμεων της Αρμονίας, που ενεργεί στον αιθερικό κόσμο των πνευμάτων.


Πυρί είναι η φωτιά, είναι ο ενεργειακός αιθερικός κόσμος του αέρα που κινεί το Πνεύμα. (πνευματικός λόγος).


..........
Ο Τέταρτος κύκλος
που είναι ο πιο κατωφερής από τους προηγούμενους κόσμους, είναι αυτός που εμπεριέχει το νερό.

Η δε ένωση με το πνεύμα της φωτιάς, του αέρα, και του νερού, μας δίνει έναν κόσμο αιθερικό πνευματικό, με τις ιδιότητες ροής του υγρού στοιχείου, που ενεργεί πάνω του η φωτιά, και δημιουργεί τον ατμό και ενώνεται με τον αέρα, δίνοντας την συναισθηματική διπολική ροή των αισθήσεων και συναισθημάτων, σε σώμα όμως αιθερικό του αέρα.


..........


Ο Τρίτος   κύκλος και ο πιο κατωφερής από τους προηγούμενους, είναι αυτός που εμπεριέχει την γη...ο δικός μας υλικός κόσμος.

Είναι ο πνευματικός Λόγος που ενεργεί πάνω στα Τέσσερα στοιχεία με την φωτιά τον αέρα το νερό και την γη..και γεννιέται ο υλικός κόσμος, με τα αισθητά σώματα από γη-νερό.


Η δε ένωση με το πνεύμα που γίνεται αέρας, δίνει την ροή του διπόλου, η δε φωτιά ενεργεί με την οξύτητα του διπόλου, και εκδηλώνονται στο σώμα από γη και νερό.

Το δε σώμα από νερό και γη, εκδηλώνει με το νερό την ορμή του διπόλου πάνω στην γη που το οχετεύει ως οχευτικό που είναι, και εκδηλώνει όλες τις αυξομειωτικές μορφές του διπόλου στο έπακρο.

Ο δε πνευματικός λόγος της φύσης επιφέρει την Αρμονία στον κόσμο, ο δε πνευματικός λόγος της ψυχής επιφέρει την πνευματική και σωματική Αρμονία στο αισθητό σώμα.

Αν τώρα το σώμα (γη-νερό) οδηγείται από την άλογη φύση του, τότε το αισθητό σώμα υποδουλώνεται στην άλογη φύση, όπου ενεργεί με την Ανίερη Δωδεκάδα.


morfeas sky

                                          
                                             


morfeas sky 

σχόλια:


Μορφέα, τι είναι οι δίνες;
Δίνη σύμφωνα με το λεξικό είναι η περιστροφική κίνηση.

Η δίνη ή ο δῖνος ήταν η στροφή, η περιστροφή. Ο Αναξαγόρας, ο σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από τις Κλαζομενές της Ιωνίας, έλεγε πως τον δῖνον τον δημιούργησε ο νους που ρυθμίζει το σύμπαν. Ο νους, κατά τον φιλόσοφό μας, ωθούσε σε δίνη, σε μια διαρκή περιστρεφόμενη κίνηση όλο τον κόσμο.


Με έβαλες σε σκέψεις τώρα. Είναι οι πύλες που ενώνουν τους κύκλους. Αλλά ο Άνθρωπος διέρρηξε τους κύκλους, και μάλιστα εισήλθε στον πιο κατωφερή.
Τώρα εσωτερικά οι κύκλοι αν δεν έχουν πύλες, είναι γιατί είναι αδύνατον τα βαρύτερα στοιχεία να ανέλθουν σε λεπτοφυείς ουρανούς.
Οπότε ίσως να μην χρειάζονται οι πύλες, αλλά όποιος κατέχει τις δυνάμεις των Επτά κύκλων, ανάλογα με τα πιο κατωφερή στοιχεία που θα αφαιρέσει θα ανέλθει στον άνάλογο κύκλο.

Άρα την περιστροφή του κτιστού κόσμου με σπειροειδή και κατωφερή μορφή να την ονομάσουμε και ως δίνη..και όχι πύλες.


Μήπως δεν εισήλθε "τυχαία" στον πιο κατωφερή κύκλο ο Άνθρωπος; διότι πως θα κατέβαινε τους κύκλους από τον πιο αιθερικό; εκεί δεν υπάρχουν βαριά στοιχεία! ενώ αφαιρώντας τα βαρύτερα στοιχεία ανέρχεται τους κύκλους και ζει και κατανοεί όλους τους κόσμους.

Και η σπείρα; δεν είναι κάπως το ίδιο πράγμα; μία καμπύλη που κινείται σπειροειδώς. Η δίνη, η περιστροφική αυτή κίνηση κινεί σπειροειδώς το σύμπαν.Ναι αυτό είπα ότι δεν υπάρχει πύλη. και όντως αυτό ισχύει.
Όλα ενώνονται αλλά τα βαρύτερα στοιχεία δεν μπορούν να ανέλθουν.
Ούτε τα ελαφρότερα μπορούν να κατέλθουν.
Γι'αυτό μεταβάλλονται οι δυνάμεις και οι ενέργειες σε κάθε κύκλο.

Πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπες. Κλειδί γνώσης. 
Όλα ενώνονται αλλά τα βαρύτερα δεν μπορούν να ανέλθουν, ούτε τα ελαφρότερα μπορούν να κατέλθουν.

..........
.......................


Πώς κατέβαινε, ε; τον ρουφούσε η δίνη; και τότε στο ανέβασμα γιατί δεν βρίσκει εμπόδιο;

Χαχα μπορεί να είναι άλλη η έξοδος.


Μα δεν κατέβηκε. Εισήλθε ο άνθρωπος δεύτερος θεός αμέσως στον πιο κατωφερή κύκλο.

καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, 

Σωστά. Ανέρρηξε το κύτος.Ανέρρηξε το κύτος. "παρέκυψεν, ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν."

Κύτος είναι η κοιλότητα. Εσύ πώς το μετέφρασες;

κύτος ουδέτερο (λόγιο)

κοιλότητα (αγγείου, σκεύους...)
το κάτω κοίλο μέρος του πλοίου
(ανατομία) κοιλότητες του σώματος ανάμεσα σε οστά


Άρα ανέρρηξε το κύτος πώς θα το μεταφράσουμε; ανέρρηξε την κοιλότητα της περιφέρειας. Κοιλότητα αφού είναι κύκλος. 
Το ανέρρηξε έχει βία. Έσπασε, διέρρηξε. Το αναρρηγνύω δεν το βρίσκω αλλά μικρή διαφορά θα έχει από το διέρρηξε.

Ανέρρηξε την κοιλότητα της περιφέρειας του πιο κατωφερή κύκλου.

Γιατί δεν μπορούσε να μπει χωρίς διάρρηξη; Επειδή τα ελαφρότερα δεν μπορούν να κατέλθουν; 
Και πώς τα κατάφερε τελικά;

Μην ξεχνάς ότι δυνάμεις της Αρμονίας είναι οι δυνάμεις, το ΠΥΡ που ενεργεί πάνω του και εξουσιάζει ο Νους!

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός είναι ΝΟΥΣ και κατέχει όλες τις Δυνάμεις των Επτά κύκλων!!
Άρα ανέρρηξε το ΠΥΡ που περικλείει την κατωφερή φύση διότι το εξουσιάζει.


Αφού ανέρρηξε, αποφάσισε να μπει. ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια. Η θέληση του έγινε πράξη.


Αφού εξουσιάζει το Πυρ που περικλείει τους κύκλους..οπότε λύθηκε κι αυτό.


Ναι εξουσιάζει το πυρ και το άνοιξε για να δει την κατώτερη φύση.

Ως αποτέλεσμα συμπερασματικά έχουμε το εξής!


Από την στιγμή που μπήκαμε στον κτιστό κόσμο, για να βγούμε η μόνη έξοδος είναι η ανάβαση των κύκλων!!
Να αφαιρέσουμε την σάρκα και την Μονάδα της ψυχής.
Και ως Νους (κάθαρση) να ανέλθουμε τον κύκλο.Ακριβώς.


Μεγάλη ανακάλυψη αυτή όντως!!

.........
...................

morfeas sky

....................
..........

Την σπειροειδή κίνηση την ξέρουμε. Είναι όπως στον γαλαξία της φωτογραφίας. Αλλά η δίνη τι ακριβώς κάνει; 
Απλή περιστροφή ή ρουφάει κιόλας; 
Και τι γίνεται η κατωφερή ύλη που ρουφάει ο γαλαξίας;

Μα και ο γαλαξίας απορροφά την ύλη και την κάνει αιθερική.
Και ξαναγυρίζουν πίσω τα υλικά βαριά στοιχεία.


Μπορεί να μην είναι και ρουφήχτρα. 
Μόνο περιστροφική κίνηση.

Διέρρηξε το κέλυφος της αρμονίας.

Κατέχει ο Άνθρωπος όμως το Νου, την Αρμονία και των Επτά κύκλων! έτσι μπορεί να ανέλθει στον Έβδομο κύκλο!


Ειδάλλως γιατί ο άνθρωπος να προτίμησε την πιο κατωφερή φύση για να εισέλθει αναρύξας το κύτος αυτού του πιο κατωφερή κόσμου;

Άρα όλα μας δείχνουν ότι τίποτα δεν είναι εκπεσών από τους ανώτερους κύκλους.

Μόνον ότι κατέχει τις δυνάμεις της Αρμονίας των Επτά κύκλων το Νου μπορεί να εισέλθει στον κατώτερο κύκλο και να ανέλθει στον ανώτερο, ώστε να ζήσει και κατανοήσει τον κτιστό κόσμο των Επτά κύκλων...και ο άνθρωπος δεύτερος θεός αυτό θέλησε!! 
και το θέλημα του έγινε αμέσως πράξη!!

καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.


γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

..........

Μόλις αφήσει το γήινο σώμα και βγει στον τέταρτο κύκλο ξανααποκτά ο άνθρωπος τις δυνάμεις της αρμονίας;

Τις δυνάμεις της Αρμονίας τις κατέχουμε κι εδώ.
Απλά η σάρκα δεν μας αφήνει με τις επιθυμίες και τα πάθη της για την ύλη.

..........

Δεν πρέπει να έχουμε προσκολλήσεις φεύγοντας. Ούτε ενοχές, ούτε τύψεις, ούτε εξαρτήσεις. Να μην έχουμε βαρύ φορτίο.
Αλλά νομίζω είπες μια φορά οτι δεν παίζει ρόλο αυτό; 

Νομίζω το λέει ξεκάθαρα ο Ποιμάνδρης!
φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
Ανθρωπος.

ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν. 


– 'All' ἔτι μοι εἰπέ, πῶς εἰς ζωὴν χωρήσω ἐγώ, ἔφην, ὦ Νοῦς ἐμός; φησὶ γὰρ ὁ θεός·
«ὁ ἔννους ἄνθρωπος ἀναγνωρισάτω ἑαυτόν».


Και για αυτούς που δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους..


οὐ πάντες γὰρ ἄνθρωποι νοῦν ἔχουσιν;

– Εὐφήμει, ὦ οὗτος, λαλῶν·
παραγίνομαι αὐτὸς ἐγὼ ὁ Νοῦς τοῖς ὁσίοις καὶ ἀγαθοῖς καὶ καθαροῖς καὶ ἐλεήμοσι, τοῖς εὐσεβοῦσι, καὶ ἡ παρουσία μου γίνεται βοήθεια, καὶ εὐθὺς τὰ πάντα γνωρίζουσι
καὶ τὸν πατέρα ἱλάσκονται ἀγαπητικῶς καὶ εὐχαριστοῦσινΝαι, θυμάμαι. Δεν είναι όμως προαπαιτούμενο για την ανοδική πορεία, η κάθαρση από την ανίερη δωδεκάδα;


Μα αν γνωρίσεις τον εαυτό σου θα γίνεις άνθρωπος αγαθός όσο το δυνατόν, και βέβαια δεν θα δεχτείς από κανέναν να σε αγγίξει! Αφού θα τους πεις ότι δεν ανήκεις σ'αυτόν τον κόσμο και ότι είσαι Ζωή και Φως.

Τι σημαίνει δεν θα αφήσεις κανέναν να σε αγγίξει;


Δεν λένε θα έρθουν οι δαίμονες να σε κρίνουν;
Απλά τους προσπερνάς με μια σου σκέψη.
Και αν γίνουν κουραστικοί τους δίνεις να καταλάβουν ποιος είσαι!
Με μια σου σκέψη!! ο δεύτερος Άνθρωπος θεός!!Η..μάλλον θα το έχουν καταλάβει! οπότε δεν θα σε πλησιάσει κανείς.

Αν όμως θέλεις να ξαναενσαρκωθείς σε σάρκινο σώμα..τότε θα πέσεις στα δίχτυα της Δικαιοσύνης και της Μοίρας.


Κατάλαβα.

Ο Άνθρωπος δεύτερος Θεός. 

Ανέρρηξε το κύτος, μπήκε στον κατωφερή κύκλο, τον γνώρισε και φεύγει. Ποιος να τον εμποδίσει; 

Μα αυτό είμαστε! ο Άνθρωπος Νους Ουσιωδώς όμοιος με τον δεύτερο θεό Φως και Ζωή.

Το σώμα της σάρκας, η ψυχή, και το πνεύμα της ψυχής η Μονάδα ανήκουν σ'αυτόν τον κατωφερή κόσμο.

Μόνον ο Νους είναι ο δεύτερος θεός ..αυτό σημαίνει κάθαρση ψυχής.

Αφήνουμε πίσω όλες τις ενέργειες και ανεβαίνουμε προς τον έβδομο ουρανό.

Ποιμάνδρης:

Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει του σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται, καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται, μέρη γινόμεναι καὶ πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας.
καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ.

καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, καὶ τῇ
δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, δόλον ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τετάρτῃ τὴν ἀρχοντικὴν προφανίαν ἀπλεονέκτητον, καὶ τῇ
πέμπτῃ τὸ θράσος τὸ ἀνόσιον καὶ τῆς τόλμης τὴν προπέτειαν,
καὶ τῇ ἕκτῃ τὰς ἀφορμὰς τὰς κακὰς τοῦ πλούτου ἀνενεργήτους,
καὶ τῇ ἑβδόμῃ ζώνῃ τὸ ἐνεδρεῦον ψεῦδος.

καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων
γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα· 


συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν· 

καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται.

Τι είναι οι ζώνες; Ποια είναι ας πούμε η πρώτη ζώνη;
Αν θες το απαντάμε αύριο αυτό γιατί τώρα κουράστηκε το μυαλό μας.

Ναι..είναι άλλο ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό με τις ζώνες που πρέπει να αναλυθεί.
Αν και όπως γράφει ο Ποιμάνδρης, εδώ αναφέρεται στο αίσιο τέλος της ανόδου των Ανθρώπων.

Και δεν έμαθα ακόμη τους επτά κύκλους της κτιστής Δημιουργίας. Θα τους μάθω αύριο.

Μάλλον αναφέρεται ο Ποιμάνδρης στην απευθείας άνοδο του Ανθρώπου στον Όγδοο ΟΥΡΑΝΌ.

Λογικά εδώ γράφει πως ανεβαίνουμε στον αμέσως ανώτερο ουρανό.

Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει του σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται, καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται, μέρη γινόμεναι καὶ πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας.
καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ.

καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ


Προφανώς ως ζώνες εννοεί τους κύκλους. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία στην αρχή, αφού ορμά άνω δια της αρμονίας στην πρώτη ζώνη αφού έχει αφήσει πρώτα υλικό σώμα. 


Τώρα το ερώτημα είναι:
τι είναι οι ζώνες; οι επτά ουρανοί; ή κάτι άλλο; 
Με μπερδεύει, γιατί αυτά που αναφέρει γίνονται και εδώ στην Γη.

Εδώ δηλαδή, στον τρισδιάστατο κόσμο μας, αφήνει το υλικό σώμα και περνά από τις τρεις διαστάσεις/ζώνες;


Εδώ για να ανέλθουμε στον ανώτερο ουρανό τα αφήνουμε όλα.
Όχι μόνο την σάρκα.
Αφού και η ψυχή και το πνεύμα της ψυχής δεν είναι τα ίδια με τον ανώτερο ουρανό!Θα το δούμε άλλη φορά. Όταν έρθει η ώρα του.

Σχολάσαμε.

Μην ξεχνάς τις διαστάσεις του Πυθαγόρα.
Αυτός μιλά για διαστάσεις.
σημείο..δύο σημεία..η ευθεία δηλαδή ο δισδυάστατος κόσμος, ο κύκλος που είναι ο τρισδιάστατος κόσμος, ο δεύτερος κύκλος που είναι ο Τετρασδιάστατος κόσμος κτλ
Τα έχω κάνει μια ανάρτηση αυτά στο μπλογκ.Πάντως θα αναλυθούν και οι επτά διαστάσεις και θα βρεθεί η λύση.

Ναι, υπάρχει εύνοια της τύχης και όμορφες συμπτώσεις όταν είσαι στην αναζήτηση.


όντως..και δεν είναι τύχη.


Τι είναι θα μου πεις αύριο. Έλκουμε αυτό που αναζητούμε; κάτι σαν μικρή υλοποίηση; 

Πες το κι έτσι..ότι έλκεις αυτό που αναζητάς.
Ο νους το Νου.


..........


Αν μου έβαζες πρόχειρο διαγώνισμα στην χθεσινή ύλη, θα έγραφα τα εξής:
Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός άνοιξε την περιφέρεια της κτιστής Δημιουργίας και μπήκε μέσα. Όλη η Δημιουργία είναι ο κτιστός κόσμος. Ο κόσμος μας. Που κινείται με περιστροφική κίνηση και είναι μια σπείρα από 7 κύκλους. Τα ελαφρύτερα υλικά στους επάνω κύκλους, βαρύτερα όσο κατεβαίνουμε.
Είναι ο κόσμος των ορατών και αοράτων.
Εμείς κτισμένοι με το σώμα της βαριάς ύλης των κάτω κύκλων, δεν μπορούμε να δούμε παρά μόνο τις 3 κάτω διαστάσεις, τους 3 πρώτους κύκλους, τον ορατό τρισδιάστατο κόσμο. Αλλά στον ίδιο κόσμο, στην ίδια δημιουργία ανήκουν και οι άλλοι τέσσερις ουρανοί, οι άλλες τέσσερις διαστάσεις/κύκλοι, ο κόσμος των αοράτων. Όλο μαζί, ο κόσμος ορατών και αοράτων είναι η κτιστή Δημιουργία του Νου, του "ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Διάβασα το πρώτο σχόλιο σου και μου άρεσε. 
Ειδικά το ότι συνδίασες τον Τρισδιάστατο κόσμο με την Τρίτο κύκλο που ζούμε εμείς τώρα.

Αυτό όμως μας κάνει να σκεφτούμε ότι οι άλλοι δύο κύκλοι βρίσκονται μέσα στον Τρισδιάστατο κόσμο!! 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ!!..ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΌΣΜΟΙ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ!!
ΩΡΑΙΟ !! ΜΠΡΑΒΟ!!
Η πρώτη και η δεύτερη διάσταση είναι το σημείο!! και τα δύο σημεία που μας κάνουν την ευθεία, και το τρίτο σημείο συμπληρώνει έναν κύκλο! το Τρισδιάστατο κόσμο.

Άρα από τους Επτά κύκλους οι υποτιθέμενοι δύο πρώτοι κύκλοι βρίσκονται στη γη και τα νερά...με όντα μη λογικά που ζουν την αδράνεια στην ΜΟΝΑΔΑ-ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΣΜΟ στα δύο σημεία.
Ζουν ανάμεσα μας οι δύο προηγούμενες διαστάσεις.

Θα διαβάσω και τα επόμενα σχόλια σου και θα σου απαντήσω.Ώστε οι δύο πρώτες διαστάσεις μας δίνουν έναν επίπεδο κόσμο!!


Θα βρω την ανάρτηση στο μπλογκ και θα την φέρω εδώ να την διαβάσουμε.
Ο Πυθαγόρειος συμβολισμός των Αριθμών - ΟΙ ΕΠΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΚΛΟΙ Ο ΠΕΡΙΚΛΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ

Σκέψου το εξής! Ότι αν δεν μπορούν να μας δουν οι ανώτερες διαστάσεις-κύκλοι, ούτε κι εμείς μπορούμε να τους δούμε!!Αλλά με τον ίδιο τρόπο ούτε εμείς μπορούμε να δούμε τον κόσμο των δύο διαστάσεων!!Διότι αν τον βλέπαμε θα είμασταν όντότητες δύο διαστάσεων!! και όχι Τρισδιάστατες οντότητες!!


Το κατανοείς; οι αριθμοί!! το ίδιο μας λέει ο Ερμής ότι όλες οι Τρισδιάστες οντότητες είναι σχηματισμένες με αριθμούς στη μήτρα!!

Τετρακτύς ο αριθμός τέσσερα, ο πολυδιάστατος κόσμος, κατά τον Πυθαγόρειο συμβολισμό των αριθμών.

Ένας τεράστιος αριθμός, άπειρων επιλογών πραγματικότητας,.
ο τετραδιάστατος κόσμος, ο οποίος συνδιάζει όλες τις μορφές πραγματικότητας που
σχηματίζουν μεταξύ τους οι αριθμοί.

Στον τρισδιάστατο κόσμο ζούμε μια μορφή πραγματικότητας, ενώ στον τετραδιάστατο χώρο, οι επιλογές είναι πολλαπλές!

Αλλά επίσης ο Ερμής Τρισμέγιστος μας αναφέρει ότι μπορούμε από την Τρίτη διάσταση εδώ στην Γη να δούμε τους θεούς και τα θεϊκά γένη στις ανώτερες διαστάσεις!! με το Νου!!
 
Διότι ο Νους είναι αυτός που κατέχει τις δυνάμεις των Επτά διαστάσεων! Των Επτά κύκλων

Το ίδιο διαβάζουμε και εδώ!!

Ο Πλάτων χρησιμοποίησε αργότερα τον αριθμό τέσσερα στις τέσσερις ικανότητες του ατόμου - νοημοσύνη, λόγος, αντίληψη και φαντασίωση.

Είδες; Πετάει ο Ερμής ένα "με αριθμούς στην μήτρα" και πώς να καταλάβει κανείς που δεν έχει μυηθεί στον Πυθαγόρα και τους αριθμούς; 


ΠΟΙΟΣ; Ο ΕΡΜΗΣ ΝΑ ΜΥΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ; ΧΑΧΑ

Ο ΕΡΜΗΣ ΕΖΗΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΙΑΚΟ ΤΟ 25.000 Π.Χ.
ΚΑΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟ 45.000 Π.Χ.

Για μας λέω. Αν δεν μάθουμε για τους αριθμούς από τον Πυθαγόρα, πώς θα καταλάβουμε τι εννοεί ο Ερμής όταν λέει για αριθμούς στην μήτρα; ο Ερμής απευθύνεται σε μυημένους που ξέρουν τους αριθμούς. Έρχεται λοιπόν μετά ο Πυθαγόρας και μας εξηγεί τι είναι οι αριθμοί.Έτσι!!
.............
Μπορεί να μηδενιστώ ή να πάρω και κανένα έξι, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να ξέρεις κάθε φορά τι κατανοώ για να μην πάθω αυτό που έπαθα την προηγούμενη φορά, που ήμουν σίγουρη οτι ο κόσμος των επτά κύκλων είναι μια μπάμπουσκα, αυτή η ρώσικη κουκλίτσα, που έκρυβε μέσα της έξι -επτά άλλα κουκλάκια.

Όλη η δημιουργία δονείται. Σε υψηλές συχνότητες οι ανώτερες αόρατες διαστάσεις, σε χαμηλότερες συχνότητες οι κατώτερες. Ο Λόγος και η δόνηση υλοποιούν τον κτιστό κόσμο. Δεν το κατανοώ πλήρως, απλώς το σκέφτηκα και το γράφω. Οι χαμηλές δονήσεις ας πούμε στην μουσική προκαλούν αισθησιασμό. Ο κόσμος των αισθήσεων έχει χαμηλό κραδασμό, χαμηλή δόνηση σε σχέση με τους ανώτερους κύκλους. Το ορατό φως είναι δόνηση. Ηλεκτρομαγνητικά χρωματικά κύματα που δονούνται σε διαφορετικές συχνότητες. Έτσι το θερμό φως έχει χαμηλότερη συχνότητα και μας ηρεμεί σε σχέση με το ψυχρό φως που με την υψηλότερη δόνηση του μας κάνει περισσότερο ενεργητικούς . 

ΝΑΙ!! ΣΩΣΤΑ!!
Ο ΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ!!!!
ΓΙ'ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΑΡΙΣΤΑ !!
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΑ !!

Οι 7 νόμοι του Σύμπαντος

Οι αρχές της Αλήθειας είναι επτά: εκείνος που το καταλαβαίνει αυτό τέλεια, κατέχει το μαγικό κλειδί, που με αυτό οι Πύλες του ναού θα ανοίξουν.

«Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». (Πρώτη Αρχή)

Νους και Λόγος αδιαίρετος. Ο Λόγος κινεί τον ακίνητο νου και αρχίζει η ζωή και η δημιουργία.

Αν δεν κινητοποιούσε ο λόγος τον νου μου, δεν θα είχα καταλάβει τίποτε από όσα είπαμε από χθες. 

Όπως λέμε κάποιον αργόστροφο. Δεν παίρνει στροφές, δεν κινείται ο νους του, μένει ακίνητος. 
Στροφές, σπειροειδής κίνηση του νου.
Μπράβο!!


Aρχιζω και συντονιζομαι με υψηλες δονησεις απο πανω..

Ο Νους μεσω του Λογου φτανει στη θεωση!!
Κστανοωντας οτι ολα ειναι δονησεις του Λογου που ειναι αναλογες με τον Νου που διαθετει!!!!

Οσο ανεβαζουμε δονησεις, τοσο αλλαζει ο κοσμος του δικου μας Νου!!!!

Ετσι ανεβαινουμε τις διαστασεις!!!!
Τους Επτα κυκλους!!
Γνωριζοντας τον εαυτο μας το Νου!! που κατεχει τις δυναμεις της Αρμονιας των Επτα κυκλων!!!!

Τρομερη ανακαλυψη.
Μπορουμε απο εδω στην Γη να ζουμε τον εβδομο Ουρανο!!

Αυτο λεει και ο Ερμης!!
Οτι και εδω στην Γη εκτος απο το θνητο σωμα, ειμαστε θεοι.


Το σωμα ειναι θνητο.
Ο Νους του Ανθρωπου ομως ειναι Θεικος και Αθανατος!!

Οτι βλεπεις αυτο ζεις!!
Το σωμα..η το Νου!!


Ο Νους του θνητου σωματος διαθετει ελαχιστες δονησεις!
Γι αυτο και το σωμα ειναι θνητο!!
Δεν μπορει να δει το Νου των Επτα διαστασεων!! Ειναι αλογος νους!

Η ψυχη μας ομως διαθετει εκτος την μοναδα του πνευματος αυτου του θνητου κοσμου, τον πυρηνα..το Νου που διαθετει ολες τις γνωσεις του κτιστου κοσμου!!

Ανεβαζοντας δονησεις ελκουμε τις γνωσεις του πυρηνα!! που κατεχει τις δυναμεις των Επτα κυκλων.

Ο Νους ειναι η θεικοτητα και ο δρομος προς την θε ση του ανθρωπου!
Ολοι οι αλλοι ανθρωποι θα παραμενουν για πντα θνητοι!! Διοτι δεν μπορουν να δουν..διουι δεν εχουν Νου!!

Αυτο λεει ο Ποιμανδρης!!!!

Ο έχων το Νου θα ανελθει ξανα στο Φως !!


Πλέον πιστεύω ότι λύθηκε το θέμα που μας απασχολούσε με τις επτά διαστάσεις που έχει να κάνει με την κατανόηση των επτά κύκλων που αναφέρει ο Ερμής Τρισμέγιστος όσον αφορά την ανάβαση του Ανθρώπου στον Όγδοο Ουρανό!

Όταν κατανοήσουμε τον εαυτό μας και ανεβάσουμε τις δονήσεις η Δεκάδα οδηγεί την Μονάδα!! δηλαδή την ΑΝΊΕΡΗ Δωδεκάδα του πνεύματος!! διότι το πνεύμα οδηγεί την σάρκα!! ενώ ο Νους του πυρήνα οδηγεί την Δεκάδα των Επτά κύκλων!!
Ενώ το πνεύμα της σάρκας βλέπει μόνων την τρίτη διάσταση!! και τον τρίτο κύκλο!!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΟΥΡΑΝΟ !!....

Εξαιρετική η ανάρτηση με τους αριθμούς. Πήρα μια ιδέα. 
Αλλά δεν μαθαίνονται αυτά με μία μόνο ανάγνωση. 
....


"Οσο ανεβαζουμε δονησεις, τοσο αλλαζει ο κοσμος του δικου μας Νου!!!!

Ετσι ανεβαινουμε τις διαστασεις!!!!
Τους Επτα κυκλους!!

Γνωριζοντας τον εαυτο μας το Νου!! που κατεχει τις δυναμεις της Αρμονιας των Επτα κυκλων!!!!"

Με τον Νου ανεβοκατεβαίνουμε τις διαστάσεις!!


Γιατί η δεκάδα, παιδί μου, είναι αυτή που γεννά τις ψυχές, η ζωή και το φως ενωμένα, όπου έχει δημιουργηθεί η μονάδα του πνεύματος.
Η μονάδα, (ψυχή) λοιπόν, κατά την ορθή λογική, περιέχει την δεκάδα, και η δεκάδα την μονάδα.

oneirosky.blogspot.be - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
oneirosky.blogspot.be
Λύθηκε. Μόλις θυμηθούμε οτι είμαστε Νους, ζούμε και στις επτά διαστάσεις και έχουμε το βαρύ σώμα για να βιώνουμε και τις κατώτερες διαστάσεις, τον τρισδιάστατο κόσμο των αισθήσεων.ΠΟΙΟΣ ΓΕΝΝΆ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ;;;;;;;

Ο ΝΟΥΣ!!!!! Η ΙΕΡΗ ΔΕΚΑΔΑ !!!!

Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ !!!

ΔΩΣΕ!!!!!! ΛΥΘΗΚΕ Ο ΓΡΙΦΟΣ!!!!!!


Λύθηκε μέχρι τον έκτο κύκλο. Στον έβδομο δεν φτάσαμε ακόμη. Χαχα

Τον περάσαμε ήδη τον έβδομο κύκλο!


Γι'αυτό και οι Αγαθοί άνθρωποι μπορούν να ανέλθουν στους ουρανούς!!!!!!! και να επιφέρουν την θέωση τους!!!!!!!

Διότι χωρίς να έχουν το Νου εξουσιάζουν την ανίερη Δωδεκάδα του πνεύματος της Μονάδας με την ΙΕΡΗ ΔΕΚΑΔΑ !!!!

ΔΩΣΕ!!!!!!!!!!


Δηλαδή εγώ δεν έφτασα. Δεν τον αντιλήφθηκα ακόμη.

Ναι!!!

Είσαι αγαθός άνθρωπος; τότε με τον δικό σου τρόπο χωρίς να το κατανοείς θα νικήσεις την Ανίερη Δωδεκάδα!  • Ναι, φτάνει αυτό. Αν νικήσει κανείς την ανίερη δωδεκάδα ανέρχεται χωρίς να το καταλάβει γιατί απελευθερώνεται από τα δεσμά που τον κρατούν αιχμάλωτο στον κόσμο των αισθήσεων, απελευθερώνεται η ενέργεια του, ανεβαίνει η δόνηση του και είναι ελεύθερος.

    8 λ.

  • Κι αν έχει ήδη αφυπνιστεί και είναι σε εγρήγορση, τότε είναι ακόμη ευκολότερη η νίκη επάνω στην ανίερη δωδεκάδα.    Πόσα έμαθα σήμερα!!! Δεν αντέχω άλλα.

    Ηρέμησε τώρα όπως λέει και ο Ερμής Τρισμέγιστος στον γιο του και ζήσε την αλήθεια που κατανόησες.


...............
............................


Θα έκανα και καμμιά βόλτα στην ροή αλλά δεν έχω πια ροή γιατί εξ αιτίας της παρορμητικότητας μου, σβήνοντας το προφίλ έχασα όλους τους φίλους και νιώθω άβολα να τους ξαναβάλω. Θα παραξενευτούν.ε και; ρίξε τον εγωϊσμό σου και να μην σε ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι...εσύ ότι κάνεις αν το κάνεις με αγαθή πρόθεση μην σε ανησυχεί απολύτως τίποτα...σε οδηγεί η Δεκάδα.

Να μάθεις κάτι στη ζωή σου. Ότι σε οδηγεί η Δεκάδα να μην σε παραξενεύει, διότι στην αρχή μπορεί να φαίνεται παράλογη και παρορμητική ενέργεια, αλλά δεν ξέρεις που θα οδηγήσει αυτή σου η επιλογή!! η αγαθή σου πρόθεση!


Η Δεκάδα δεν κάνει ποτέ λάθος!

..........

Σχόλια