ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ


ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·


γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.


ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή είναι πλέον δημιουργός, όμοιος με τον Πατέρα όλων Φως και Ζωή Υπάρχων, όπου ο Πατέρας Θεός είναι αρρενόθηλυς δίχως φύλο.
Άρα και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός δεν έχει φύλο. Και ο Πατέρας όλων ο Θεός έδωσε στον Άνθρωπο την εξουσία όλων των δημιουργημάτων.

Ο Άνθρωπος όμως θέλησε να δημιουργήσει μέσα στην κτιστή δημιουργία του αδερφού του δεύτερου Νου δημιουργού, και ο Πατέρας όλων Θεός τον συγχώρησε γι'αυτό και τον άφησε να δημιουργήσει στην κτιστή δημιουργία του αδερφού του που καθόταν πάνω στο πυρ.

Εισερχόμενος ο Άνθρωπος στην δημιουργία του αδερφού του δεύτερου Νου δημιουργού του που καθόταν πάνω στο πυρ, στον Όγδοο ουρανό, έγινε από Φως που ήταν κι αυτός Νους δημιουργός σαν τον αδερφό του.

Άρα έγινε και ο Άνθρωπος Άγιος Λόγος του πυρός, (χωρίς το πνεύμα, διότι το πνεύμα βρίσκεται μέσα στους Επτά κύκλους, ενώ το πυρ ως το ελαφρύτερο στοιχείο βρίσκεται μόνο του στον Όγδοο ουρανό-κύκλο ενωμένο με τον Άγιο Λόγο).

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός έγινε κι αυτός Άγιος Λόγος, δηλαδή δημιουργός Νους του πυρός, παραμένει όμως πάντα ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο του Αρχέτυπο κόσμου του Πατέρα Όλων Φως και Ζωή.

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός γενόμενος Νους δημιουργός μέσα στην δημιουργική σφαίρα του Όγδοου κύκλου, γνώρισε τους Επτά Διοικητές οι οποίοι περικλείουν τους Επτά κύκλους.

 ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

Άρα διέρρηξε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός που έγινε Άγιος Λόγος, την περιφέρεια, δηλαδή τον κύκλο που περικλείει τους Επτά κύκλους, και εκεί βρίσκονται οι Επτά Διοικητές του πυρός, και κάθε ένας από τους Επτά Διοικητές ηράσθησαν από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και του μετέδωσαν τα πάντα για την δική τους φύση που βρίσκεται στο πυρ ώστε να κατανοήσει την φύση του δικού τους πυρ.

Και αφού κατανόησε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός το πυρ των Επτά Διοικητών που περικλείουν τους Επτά κύκλους, και ενεργούν μέσα στους κύκλους, θέλησε ο Άνθρωπος να εισέλθει μέσα στους κύκλους.

καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος
<καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων
τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.

Εισερχόμενος ο Άνθρωπος δεύτερος θεός μέσα στον κύκλο της πιο κατωφερής φύσης ως Διοικητής κι αυτός, και έχοντας όμως όλες τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών που εξουσιάζουν τους Επτά κύκλους, είδε η κατωφερής φύση (πνεύμα της φύσης) τις δυνάμεις του θεανθρώπου, που κατείχε όλες τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών και εκδηλωνόταν ως μορφή πάνω στην ενέργεια της κατωφερούς αυτής φύσεως (πνεύμα της φύσης).

Το πνεύμα της φύσης ερωτεύτηκε την μορφή των Επτά Διοικητόρων που είχε ο Άνθρωπος πάνω στην ενέργεια της κατωφερούς φύσης.

Ο δε Άνθρωπος ερωτεύτηκε την μορφή του Ανθρώπου ως Διοικητή πάνω στην ενέργεια, και το είδος του ανθρώπου δηλαδή την σκιά του που καθρεπτιζόταν στον υλικό κόσμο.


Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας. 
ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·

ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν,
οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις,
ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.To πνεύμα της φύσης, δηλαδή η ενέργεια που περιβάλλει τον υλικό κόσμο, ενώθηκε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό.
Ενώθηκε δηλαδή, με τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών που κατείχε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός. 

Και το πνεύμα της φύσης δηλαδή η ενέργεια, με την ένωση αυτή, πήρε από τον Άνθρωπο όλες τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών, και αμέσως εξουσίαζε και τους Επτά κύκλους!

Δημιούργησε επτά ανθρώπους δικούς της, μέσα στους Επτά κύκλους που έχουν την μορφή των Επτά Διοικητών, δηλαδή την μορφή των δυνάμεων, που κατείχε πλέον και το πνεύμα της φύσης.

Δημιούργησε η φύση δηλαδή επτά ανθρώπους του πυρός και πνεύματος, δηλαδή τις ψυχές που φέρουν την ΜΟΝΑΔΑ.καὶ μετὰ ταῦτα, ῏Ω Ποιμάνδρη, εἰς μεγάλην γὰρ νῦν
ἐπιθυμίαν ἦλθον καὶ ποθῶ ἀκοῦσαι·
μὴ ἔκτρεχε. καὶ ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν, ᾿Αλλὰ σιώπα. οὔπω γάρ σοι ἀνήπλωσα τὸν πρῶτον λόγον.
– ᾿Ιδοὺ σιωπῶ, ἔφην ἐγώ.

᾿Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ·
θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον. ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου.


Η φύση λοιπόν πήρε από τον Αιθέρα το πνεύμα.
Δηλαδή η φύση πήρε από τον Αιθέρα που ενυπάρχει μέσα στους Επτά κύκλους τον πνευματικό Λόγο, δηλαδή τον Άγιο Λόγο που που ενώθηκε και οδηγεί το πυρ και πνεύμα.
Και δημιούργησε η φύση τις ψυχές την Μονάδα.


ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός τώρα, δημιούργησε Επτά δικούς του ανθρώπους, όπου ο πυρήνας της κάθε Μονάδας της ψυχής, φέρει την δική του νοητική ουσία.

Την νοητική ουσία του πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής που φέρει τον δικό του Λόγο του Ανθρώπου δεύτερου θεού, και είναι Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο.


ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· 


Και αφού ο Άνθρωπος δεύτερος θεός έζησε και κατανόησε την ενέργεια του πυρός και πνεύματος, στην συνέχεια θέλησε να ζήσει και κατανοήσει το είδος του ανθρώπου δηλαδή την σκιά του ανθρώπου που καθόταν πάνω στον κατωφερή υλικό κόσμο.

Διαβάζουμε λοιπόν τι ήθελε να κάνει ο Άνθρωπος δεύτερος θεός:
Ο δε Άνθρωπος ερωτεύτηκε την μορφή του Ανθρώπου ως Διοικητή πάνω στην ενέργεια, και το είδος του ανθρώπου δηλαδή την σκιά του που καθρεπτιζόταν στον υλικό κόσμο.

Άρα αφού έζησε και κατανόησε το σώμα του πυρός της ψυχής, στην συνέχεια τελείωσε αυτή η περίοδος, και πλέον ήρθε η στιγμή να ζήσει και κατανοήσει την σκιά του....δηλαδή τα σώματα στον κατωφερή κύκλο του υλικού κόσμου.

Και από τότε ενδύθηκε ο Άνθρωπος την σάρκα, η οποία διασπάστηκε σε αρσενικό και θηλυκό και ξέχασε ποιος είναι κι υπομένοντας ταυτόχρονα όλα τα θνητά, διότι στην κατωφερή φύση της ύλης, όλα τα σώματα είναι αδύνατον να παραμείνουν αθάνατα λόγω της θνητής τους φύσης, όπου αποτελούνται από ενέργειες των Τεσσάρων στοιχείων, γη, νερό, αέρας, φωτιά, που συντέθηκαν μαζί στη μήτρα, και κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία θέλει να ξαναγυρίσει πίσω στην πηγή της δικής του ενέργειας.

πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.
ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.


τοῦτο εἰπόντος, ἡ πρόνοια διὰ τῆς εἱμαρμένης καὶ ἁρμονίας τὰς μίξεις ἐποιήσατο, καὶ τὰς γενέσεις κατέστησε,
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου.


morfeas sky
..........

σχόλια:


Εισερχόμενος ο Άνθρωπος στην δημιουργία του αδερφού του δεύτερου Νου δημιουργού που καθόταν πάνω στο πυρ, στον Όγδοο ουρανό, έγινε, από Φως που ήταν, κι αυτός Νους δημιουργός σαν τον αδερφό του.

Και ύστερα μετέλαβε ο Άνθρωπος την φύσιν της κτιστής δημιουργίας των επτά σφαιρών/Διοικητών , και Άνθρωπος από ζωή και φως έγινε ψυχή και νους, ψυχή από ζωή και νους από φως.

Ο Άνθρωπος κατανόησε την κτίση του Δημιουργού εν τω πυρί και θέλησε να γίνει Δημιουργός και ο Πατέρας Νους του το επέτρεψε.

Βλέπουμε οτι ο Άνθρωπος μόνος του αποφασίζει να μπει στην κτιστή Δημιουργία. Μεταλαμβάνει την φύση των επτά σφαιρών και μετά ερωτεύεται το είδωλο του, την εικόνα του, τον αντικατοπτρισμό του.

Ο αρχετυπικός Άνθρωπο που έχει δημιουργηθεί από τον Πατέρα, εκπίπτει στην υλική ανθρώπινη κατάσταση λόγω μιας αμαρτωλής έλξης προς τα κατώτερα πεδία της ύπαρξης. Αποκτά υλικό σώμα.
Ο άσωτος υιός.
Εκεί, παγιδευμένος στις αισθήσεις, διαχωρίζεται σε αρσενικό και θηλυκό. Και ο πόνος είναι μεγάλος. Κάθε φορά που στην θνητή ζωή του ενώνεται με κάποιον άλλον και γίνεται διαχωρισμός/χωρισμός, είναι ο μεγαλύτερος πόνος του ανθρώπου.

Αρχή του κακού η τόλμη. Η πρωταρχική τόλμη να δημιουργήσει. Τότε άρχισε η πτώση. Ύστερα διέρρηξε την αρμονία διαρρηγνύοντας την περιφέρεια των κύκλων.

Δεν έχω καμμία εικόνα ακόμη για το τι σημαίνει οτι ερωτεύτηκε το είδωλο του στα νερά και την σκιά του στη γη. Όπως και το σφιχτό,αγκάλιασμα του με τη φύση. Ήταν, λέει, εραστές! Έχω αποδείξει ότι όλα όσα ζούμε είναι νοητά, άρα όλα είναι μέσα στο νου, δηλαδή νοητή ζωή.

Σκέψου λοιπόν ότι κάποτε ήσουν ένας φωτεινός νους..μέχρι που ενώθηκες με έναν νου που όλα τα βλέπει άσπρο μαύρο, και μάλιστα αφού έγινε αυτό και έγινες από φως και ζωή, νους και ψυχή, στην συνέχεια ενώθηκες ξανά με έναν τρίτο νου που όλα τα βλέπει ως θάνατο κι ας νομίζεις ότι ζεις σε έναν πανέμορφο κόσμο με όμορφα λουλουδάκια της ..μητέρας φύσης, και αυτός ο βλάκας νους και ψυχή ερωτεύτηκε την σκιά του!..τον θάνατο..τα λουλουδάκια..τον ερωτα της σαρκας.


Αυτό το σχόλιο είναι σαφέστατο. Πιο απλό δεν γίνεται.
Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται εσωτερικός χρόνος για να εμπεδωθούν αυτά.
....

Ερωτεύτηκε τον εαυτό του βλέποντας τον αντικατοπτρισμό του και μπήκε μέσα να ζήσει μαζί του. Όμως αφού δεν είχαν διαχωριστεί ακόμη τα φύλα, με ποιον ζούσε τον έρωτα της σάρκας; με τον εαυτό του; αχαχα εδώ χωλαίνει η φαντασία μου. Αλλά αργά ή γρήγορα θα έχεις αναλαμπή έμπνευσης και θα το προσεγγίσουμε κι αυτό το σημείο. Ο νους μπαίνοντας στους επτά κύκλους ερωτεύτηκε την φύση, δηλαδή τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Πλανήθηκε. Δεν αναγνώρισε οτι είναι θάνατος. Και αργεί πολύ να το καταλάβει. Όταν το καταλάβει αρχίζει τον αγώνα του για κάθαρση και επιστροφή. Είναι ο άσωτος υιός.

Ωστόσο οι αισθήσεις από μόνες τους δεν είναι κάτι κακό. Είναι τα εργαλεία μας για να παρατηρούμε τον κόσμο, τα φαινόμενα, και να αντλούμε πληροφορίες γι' αυτόν. Όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή. Όμως μέσα από την παρατήρηση κινητοποιούνται συναισθήματα. Οι ανίερες αυτές ενέργειες που κυριεύουν και πνίγουν τον άνθρωπο. Μία μόνο λέξη φτάνει για να πυροδοτήσει τοξικά συναισθήματα.
Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι προτείνουν να είμαστε μόνο Παρατηρητές χωρίς συναισθηματική συμμετοχή. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν είναι εφικτό ή μόνο θεωρία, αφού τα συναισθήματα είναι ενέργειες της φύσης που δεν μπορείς να εμποδίσεις. Μπορείς να εμποδίσεις τον κεραυνό; μπορείς μόνο να προφυλαχτείς.
Όλα λοιπόν στον άνθρωπο εξαρτώνται από τις αισθήσεις ειδάλλως θα ήταν αδύνατον να ζήσει και κατανοήσει την ζωή.
Τι είναι λοιπόν οι αισθήσεις τα συναισθήματα;
είναι ενέργειες που περνούν μέσα από το σώμα και βγαίνουν.
Ενώ αντίθετα, στο σώμα της ψυχής ούτε μπαίνουν ούτε βγαίνουν αυτές οι ενέργειες.
Η ψυχή έχει τις δικές της τέλειες αισθήσεις κλεισμένες μέσα στο δικό της σώμα.

Ποιος λοιπόν ευθύνεται για τις σιχαμερές αισθήσεις; οι ενέργειες; ή το σώμα;

Οι μεν ενέργειες εκδηλώνονται στα σώματα.
Τα δε σώματα εκδηλώνουν τις ενέργειες.

Το δε σώμα της ψυχής εκδηλώνει μόνον τις τέλειες ενέργειες.
Στο δε σώμα τις σάρκας εισέρχονται από παντού όλες οι ενέργειες, και μάλιστα οι καθολικές του κατωφερή κόσμου..και τις εκδηλώνει."Αυτή η λίμνη φταίει για όλα, η ενέργεια, που είδε ο Άνθρωπος μέσα της την μορφή του στα ύδατα της ενέργειας και ο βλάκας την πάτησε μαζί της και άντε τώρα να ξελασπώσει από την ωραιοπάθεια του! χαχα σιγά το πνεύμα!ούτε ματιά δεν το έριξε ο άνθρωπος, απλά του άρεσε η μορφή του στην ενέργεια!"
Θέλω λίγη βοήθεια ακόμη για να το καταλάβω. Όχι τώρα. Εν καιρώ.


Αυτό ψάχνω από χτες. Αυτές οι ανίερες ενέργειες που εκδηλώνονται στο σώμα, πού βρίσκονται. Κατοικούν στο σώμα; Είναι του σώματος; είναι από τα τέσσερα στοιχεία ή είναι του αιθέρα; 

Όχι! δεν κατοικούν στο σώμα οι ενέργειες, αλλά εισέρχονται συνεχώς και βγαίνουν.
Το πέρασμα αυτό των ενεργειών εκδηλώνεται με αισθήσεις λογική κτλ.


Αυτές οι ενέργειες ονομάζονται καθολικές, βρίσκονται ως επί το πλείστον στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. 
Είναι ο αέρας η φωτιά η γη και το νερό.


Η ψυχή μας έχει τις τέλειες ενέργειες κλεισμένες μέσα στο δικό της σώμα. Γι'αυτό όταν φιλοσοφούμε την ζωή με οδηγό μας την ψυχή αισθανόμαστε γαλήνια και όμορφα.


Η αλληλεπίδραση των ανθρώπων παράγει ενέργειες.
Αν οι άνθρωποι εκπέμπουν αρνητικές καθολικές ενέργειες με την σκέψη τους, τότε καταλαβαίνουμε και τι ενέργειες επιπλέον θα ενεργούν και θα εκδηλώνονται στο σώμα μας της σάρκας.

Σκέψου πόσες αρνητικές ειδήσεις-πληροφορίες καθημερινά εκπέμπονται από όλα τα ΜΜΕ και από τις κρυφές συχνότητες που εκπέμπονται από τους κυρίαρχους της ελίτ του πλανήτη. (υποσυνείδητα μηνύματα).


Δηλαδή τα συναισθήματα δημιουργούνται από συνδυασμό των στοιχείων; ο θυμός πώς δημιουργείται; η λύπη;

Ο  θυμός και η λύπη είναι ενέργειες, δηλαδή πληροφορίες.
Κάθε πληροφορία εισέρχεται στο σώμα μας και εκδηλώνεται ως αίσθηση.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα, που δεν συζητιέται εύκολα με τον γραπτό λόγο. Το έχω αναλύσει πολλές φορές, αλλά συνήθως αφού του δώσουμε μια στιγμιαία σημασία, στην συνέχεια το προσπερνάμε, η το ξεχνάμε.
Ότι πληροφορία υπάρχει στον πλανήτη εισέρχεται συνεχώς μέσα στο σώμα και ταυτόχρονα εξέρχεται.
Στο πέρασμα αυτό από το σώμα εκδηλώνεται η πληροφορία ως αισθήσεις συναισθήματα.


Αν τώρα εμείς κάνουμε αρνητικές σκέψεις, έλκουμε επάνω στο σώμα μας όλες τις αρνητικές ενέργειες-πληροφορίες που ενυπάρχουν στον πλανήτη.


Γινόμαστε δέκτες και πομποί αρνητικής ενέργειας. Διότι από τη στιγμή που γεννηθήκαμε μάθαμε ότι θα πεθάνουμε, μάθαμε ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να αποκτήσουμε, μάθαμε ότι για να έχουμε πρέπει να κλέψουμε να απορροφήσουμε την ενέργεια του άλλου συνάνθρωπου μας.

Είμαστε ότι σκεφτόμαστε! είμαστε ότι αισθανόμαστε.


Στο πέρασμα αυτό από το σώμα εκδηλώνεται η πληροφορία ως αισθήσεις/συναισθήματα. Όταν μια πληροφορία κάνει το στομάχι σου να σφίγγεται αυτόματα πριν ακόμη επεξεργαστείς με τον νου την πληροφορία, αυτός ο αυτοματισμός με εντυπωσιάζει και διερευνώ. Είναι καθαρά σωματική αντίδραση στην πληροφορία. Δεν συμμετέχει ο νους. 

Μόνοι μας το δημιουργούμε! Μόνοι μας κάνουμε κάθε στιγμή αυθυποβολή στον εαυτό μας!
Ο Χριστός είπε πίστεψε και θα μετακινήσεις βουνά!
ποιος το πιστεύει αυτό; κανείς! αντίθετα πιστεύει ότι για να μετακινήσει βουνά πρέπει να δουλέψει σκληρά σαν σκλάβος ή να πέσει στα τέσσερα προσκυνώντας με λυγμούς την κατωτερότητα του! με αποτέλεσμα να κάνει συνεχώς αρνητικές σκέψεις κατωτερότητας άρα γι'αυτό και οι άνθρωποι είναι θνητοί! διότι αυτό αποδέχονται ως πληροφορία.


Για να γίνουν αυτά πρέπει ο άνθρωπος να είναι αυτόνομος. 
Όμως πώς θα γίνει αυτό αφού είναι χωρισμένος σε αρσενική και θηλυκή φύση;
Πρέπει να αρθεί υπεράνω της φύσης για να μην επηρεάζεται από την διαίρεση αυτή.


Έτσι! αυτόματα το σώμα μας "διαβάζει" την πληροφορία και την εκδηλώνει!! όπως ένας υπολογιστής!!

Αν δεν μάθουμε να επεξεργαζόμαστε την πληροφορία, τότε θα εκδηλώνεται ραγδαία σε όλη της την δύναμη.

Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. 
Ότι διαβάζει μόνο του το σώμα την πληροφορία αυτόματα και την εκδηλώνει. Ωραία το είπες!! 
Δεν μας περιμένει, εμάς, τον νου. (νοητική ουσία της ψυχής - ορθή λογική).

Ο άνθρωπος το άλλο του μισό το έχει μέσα στην ψυχή του! 
η ψυχή του είναι ολοκληρωμένη!! και όχι διασπασμένη όπως το σώμα!!
Δεν είμαστε σάρκινη διασπασμένη ψυχή, η ψυχή δεν είναι σάρκα.


Είμαστε ψυχή ολοκληρωμένη που ενώθηκε με το διασπασμένο σώμα αρσενικό ή θηλυκό.

Τι οδηγεί το διασπασμένο σώμα; (άντρας - γυναίκα) η ψυχή; 
ή οι ενέργειες;


Οι ενέργειες εκδηλώνονται στο σώμα αναπόφευκτα. Και ο νους της ψυχής προσπαθεί να κυβερνήσει αυτό το σώμα που το διατρέχουν οι ενέργειες. Δεν ξέρω αν γίνεται να σταματήσουν οι ενέργειες. Ίσως αυτό να είναι η Αναγέννηση.


Αυτό είναι πολύ σωστό που λες.
 Η ψυχή είναι ολόκληρη/ολοκληρωμένη. 
Και εκδηλώνεται σε διασπασμένο σώμα, αρσενικό η θηλυκό.


Επομένως είμαστε ολοκληρωμένες ψυχές που έχουν ένα διασπασμένο σώμα και πρέπει να το οδηγούμε σωστά. 

Είμαστε οι ηνίοχοι που λέγαμε και πρέπει να γίνουμε καλοί ηνίοχοι για να μην μας οδηγεί το σώμα που το διατρέχουν οι ενέργειες του καλού και του κακού αλλά εμείς να είμαστε οι οδηγοί του ζωντανού και άλογου αυτού οχήματος που λέγεται σώμα.

Ακριβώς αυτό! η ορθή λογική της ψυχής πρέπει να οδηγεί το σώμα και όχι η αυτοματοποιημένη εκδήλωση των ενεργειών από το σώμα.

Σωστά! Αν πετύχουμε την Αναγέννηση θα βρισκόμαστε με τα δύο πόδια μέσα στην ψυχή ενόσω ζούμε σε σώμα εδώ στη Γη.
Πράγμα σχεδόν ακατόρθωτο την σημερινή εποχή.

Διότι με την Αναγέννηση ενόσω ζεις σε σώμα απέχεις σε όλα από το σώμα και την πραγματικότητα της Γης.

Ναι! η ψυχή μας ποτέ δεν διασπάστηκε.
Το σώμα που ενδύθηκε η ψυχή μας είναι διασπασμένο σε αρσενικό και θηλυκό, σε άσπρο-μαύρο.

Ακριβώς! είμαστε ολοκληρωμένες ψυχές που έχουν ένα διασπασμένο σώμα και πρέπει να το οδηγούμε σωστά, μέσα από την ΑΡΜΟΝΙΑ.

Αυτό ακριβώς! Είμαστε οι ηνίοχοι που λέγαμε και πρέπει να γίνουμε ηνίοχοι της ΑΡΜΟΝΙΑΣ για να μην μας οδηγεί το σώμα που το διατρέχουν οι ενέργειες του καλού και του κακού αλλά εμείς να είμαστε οι οδηγοί του ζωντανού και άλογου αυτού οχήματος που λέγεται σώμα.


Διότι και το καλό όταν οδηγείται από ηδονή είναι αιτία του κακού!
ΜΟΝΟΝ ΌΤΙ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ


Αυτό με το καλό που γίνεται αιτία κακού
κάποια στιγμή προσπάθησε να το κάνεις παράδοση σε πρώτη τάξη του δημοτικού. 


Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
Όταν υπάρξει ένας χωρισμός δύο ανθρώπων για οποιονδήποτε λόγο, συνήθως από την πολλή αγάπη μας γι'αυτό το πρόσωπο πέφτουμε σε λυγμούς από ηδονή, διότι συνειδητοποιούμε ότι το χάσαμε για πάντα και δεν θα το ξαναδούμε, με αποτέλεσμα ο συναισθηματικός αλλά και σωματικός μας κόσμος να καταβάλλεται συνεχώς από την λύπη.

Σε αντίθεση μ'αυτό όταν μας οδηγεί η ορθή λογική της ψυχής, τιμούμε αυτό το πρόσωπο με την αγάπη μας η οποία βλέπει μόνον τα ωραία και τα όμορφα, χωρίς να συνοδεύονται από την έλλειψη, διότι δημιουργούμε μέσα στο νου την πραγματικότητα που επιθυμεί η ψυχή, και όχι την πραγματικότητα που επιθυμεί το σώμα, όπου πάντα έχει την έλλειψη του άλλου του μισού, και πάντα αισθάνεται ανονολοκλήρωτο, γι'αυτό και οδηγείται πάντα είτε είναι καλό είτε κακό από την λύπη.Ότι είναι διασπασμένο πάντα μα πάντα θα μένει μισό και ανολοκλήρωτο.
Και το ανθρώπινο σώμα είναι διασπασμένο σε αρσενικό-θηλυκό, αλλά και ταυτόχρονα έχει μια λογική διασπασμένη, όπου όλα τα βλέπει άσπρο - μαύρο.


Και συμπληρώνεται με την σάρκα, η οποία για να συνεχίσει να υπάρχει έχει ατέλειωτες ανάγκες, άρα μας οδηγεί να γίνουμε σκλάβοι του σώματος για να το υπηρετούμε και διατηρούμε και να εκτελούμε τις ανάγκες και επιθυμίες του.Πέφτουμε σε βαθιά λύπη και λυγμούς επειδή χάνουμε την ηδονή που αντλούσαμε από την συνύπαρξη με το πρόσωπο αυτό. Όχι απαραιτήτως ερωτική ηδονή αλλά όλες οι χαρές της ανθρώπινης επαφής. Δημιουργείται ένα κενό από την απώλεια. Μια μαύρη οπή, μια δίνη, που μας τραβά με μεγάλη δύναμη.

Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τις σκέψεις μας. Η έλξη βέβαια της μαύρης τρύπας είναι πολύ δυνατή και νικάει στην αρχή και μας καταποντίζει. Όσο πιο πολύ όμως αφυπνιζόμαστε και ξέρουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει, μπορούμε σιγά σιγά να αντικαθιστούμε τις σκέψεις της απώλειας με άλλα ενδιαφέροντα. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχουμε πάντα ποικίλα πνευματικά ενδιαφέροντα που θα γυμνάζουν τον νου και να μην πέφτει σε λήθαργο και να τον κρατούν σε εγρήγορση και ετοιμότητα.

Έτσι! πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας τις αισθήσεις μας με την ορθή λογική της ψυχής μας.

Όσο περισσότερο αναζητούμε την αλήθεια με οδηγό την ορθή λογική κατανοούμε τον αληθινό μας εαυτό.
Και μπορούμε να αντικαθιστούμε την άλογη συμπεριφορά του σώματος μας.

Η φιλοσοφία βοηθά πολύ σε αυτό...αρκεί να έχει οδηγό την ορθή λογική, και την διαίσθηση, η οποία μας οδηγεί στον λογισμό, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έρθουμε σε επαφή με την νόηση του λόγου της νοητικής ουσίας της ψυχής.

Χρειάζεται συνεχή εκπαίδευση της ορθής λογικής της ψυχής! ειδάλλως θα μας οδηγεί το άλογο σώμα και οι άλογες αισθήσεις του.


καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·
Η συμμαθήτρια μου με τις σημειώσεις αναρωτιέται τι σημαίνει κτίσις εν τω πυρί.


Σημαίνει ότι στο πυρ, ο άνθρωπος κατανόησε την δύναμη της ΑΡΜΟΝΙΑΣ πάνω στα δύο αντίθετα, όπου κάθε σκέψη έχει και το αντίθετο της και τα εξουσιάζει πλήρως!! (την άλογη φύση).

Όταν τώρα ενδύεται ο άνθρωπος το σώμα της σάρκας (την σκιά του) τότε χάνει τις δυνάμεις του πυρός-ψυχής, και μετά από πολύ αγώνα πρέπει από μόνος του να συνειδητοποιήσει πρώτα τον αληθινό του εαυτό, και ότι υπέπεσε στο σκότος, και ότι δεν εξουσιάζει πλέον το δίπολο, αλλά το δίπολο, η άλογη φύση δηλαδή, εξουσιάζει την θεϊκή του φύση.


Ας υποθέσουμε οτι ήρθαμε γι' αυτό. Για να μετουσιώσουμε την σάρκα σε λόγο. Είναι μια πρόκληση. Στο video game αυτό να είμαστε ταυτόχρονα και μέσα και έξω από την οθόνη/εικονικότητα. Εμείς να κινούμε από έξω τα μπαρμπάκια/σώματα μέσα στην οθόνη και όχι να κοιμόμαστε κι αυτά να παιδεύονται αποκομμένα, χαμένα και αβοήθητα. Η μάλλον μια και την πατήσαμε και βρεθήκαμε να πρέπει να παίξουμε survival, ας το κατευθύνουμε με ΕΠΙΓΝΩΣΗ όσο πιο καλύτερα μπορούμε.


Αυτό με το video game μου φάνηκε καλό. 
Αν πάρει την έγκριση σου το κάνω και ανάρτηση.

Ελεύθερα!
....

"Να συνειδητοποιήσει ότι το δίπολο, η άλογη φύση, εξουσιάζει την θεϊκή του φύση."
Να, για κάτι τέτοιες στιγμές ζω. 


Πολύ ωραία το έθεσες με την εικόνα ενός εικονικού κόσμου, όπου συμμετέχουμε ενεργά για να μάθουμε πως από το τίποτα μπορούμε να ξαναγίνουμε Φως.
Είναι μία δυναμική η οποία θα μας οδηγήσει να εξουσιάσουμε για πάντα μέσα από την εξέλιξη μας το σκότος.Διότι το έτοιμο πιάτο που σερβίρεται δεν ξέρει με τι ακριβώς έχει να κάνει!..όπως ένας πλούσιος δεν μπορεί να κατανοήσει τι είναι φτώχεια.

Πρέπει να γίνουμε όμοιοι με τον Πατέρα όλων Θεό!!
Διότι, ναι μεν είμαστε όμοιοι, αλλά πρέπει και ταυτόχρονα να γνωρίζουμε όλες τις μορφές και ιδιότητες του Πατέρα μας!!


Άρα πρέπει να αρχίσουμε από τον πάτο και να φτάσουμε ως την κορυφή.


Και γιατί το ονομάζει "εν τω πυρί";

Το πυρ είναι οι τέλειες ενέργειες, είναι οι ειδικές ενέργειες που δίνουν κίνηση στο Φως είτε στο πνεύμα.
(πνεύμα είναι όλες οι ενέργειες των σωμάτων, και οι καθολικές ενέργειες των θνητών σωμάτων-αισθήσεις συναισθήματα κτλ).


Πυρί είναι η φωτιά και πνεύμα είναι ο αέρας, η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας...οι πληροφορίες που εισέρχονται στο σώμα μας και το έχουν κάνει σουρωτήρι.

Πυρ και πυρί είναι επίσης η λογική που μας δίνεται για την φύση και πραγματικότητα του κάθε κόσμου.

Πνεύμα είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα που μας δίνονται σε συνδιασμό με την λογική του κάθε κόσμου.

Σώμα είναι η εκδήλωση της λογικής και των αισθήσεων που ενυπάρχει σε κάθε κόσμο.

Μεταφέρεις πολύ όμορφα στους δεσμώτες του σπηλαίου τα κομμάτια της Αλήθειας που διακρίνεις. Το έχω ξαναπεί αλλά μία φορά ακόμη δεν βλάπτει. 

Ποιος θα τα κατανοήσει όλα αυτά; και πως θα μεταφερθεί αυτή η γνώση στους ανθρώπους;Η φωτιά δημιουργείται από υψηλή θερμότητα ως εξής:
Η ενέργεια που συγκροτεί το άτομο και συγκρατεί τα υποατομικά σωματίδια, πρωτόνια, νετρόνια (πυρήνας) ηλεκτρόνια κλπ. είναι τεράστια. Ας δούμε τι είναι ο κεραυνός.
Έχουμε ένα σύννεφο πολύ φορτισμένο, με πολλά ηλεκτρικά φορτία θετικά κι όταν πλησιάσει πολύ την γη που είναι φορτισμένη αρνητικά, υπάρχει διαφορά φορτίου/δυναμικού, όπως και στις μπαταρίες, εκκενώνεται όλο αυτό το ενεργειακό φορτίο στην γη σαν να σπάει ένα φράγμα και να αδειάζει απότομα το νερό που περικλείει. Και δημιουργείται ο κεραυνός, με την απελευθέρωση τεράστιας ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται βραχυκύκλωμα και έχουμε φωτιά. Όπως όταν ενώσουμε τα καλώδια μιας πρίζας. 


Δηλαδή το πύρινο σώμα της ψυχής είναι οι ειδικές ενέργειες του πυρός που περικλείουν την νοητική ουσία. (ΠΥΡΗΝΑ).

Αυτές όμως οι ειδικές ενέργειες της ψυχής, είναι οι τέλειες ενέργειες των δυνάμεων της ΑΡΜΟΝΙΑΣ, που οδηγούνται από τις νοητικές δυνάμεις που εξουσιάζουν το σύμπαν, και φέρουν την Αρμονία στο σύμπαν, δημιουργώντας τον κόσμο και την ζωή.

Οπότε και δεν επηρεάζονται από τις άλλες κατωφερείς ενέργειες είτε της φωτιάς, είτε του αέρα, διότι αυτές οι ενέργειες εκδηλώνονται μόνο σε υλικά σώματα από "συμπαγή" ύλη.
Με λίγα λόγια σου λέω ότι η φωτιά εκδηλώνεται μόνον σε συμπαγή ύλη, μόνον σε συμπαγή σώματα..όπως ο πλανήτης μας, όπως τα σώματα μας, όπως ολόκληρος ο υλικός κόσμος.

Και δεν έχει καμιά σχέση με το πυρ που εκδηλώνεται από την νοητική ουσία της ψυχής, ούτε από τις νοητικές δυνάμεις του σύμπαντος που ενεργούν πάνω στα σώματα της ύλης και του υλικού σύμπαντος γενικότερα..δηλαδή είναι οι νοητικές δυνάμεις που φέρουν το πυρ, και ενεργούν πάνω στις ειδικές ενέργειες του πυρός την φωτιά, και στις καθολικές ενέργειες του πνεύματος.


Άλλο λοιπόν η φωτιά, και άλλο είναι το πυρ.
Άλλο είναι το πνεύμα, και άλλο οι καθολικές ενέργειες του πνεύματος που εκδηλώνονται σε υλικό συμπαγές σώμα.(πυκνή ενέργεια).

Θέλουν λίγη συγκέντρωση αυτά τα δυο τελευταία σχόλια. Θα τα μάθω σε λίγο. 

Σωστά..και θα σε βοηθήσω λέγοντας ότι υπάρχουν δύο ειδών ενέργειες, που εκδηλώνουν την εικόνα από πυρ και πνεύμα.
Και όλες οι ενέργειες οδηγούνται από την νοητική ουσία.

Με το πυρ και πνεύμα οδηγούν οι νοητικές δυνάμεις της ΑΡΜΟΝΙΑΣ τα ανάλογα ενεργειακά σώματα.

Με την φωτιά τον αέρα την γη και το νερό, αποκτάται το σώμα και η διανοητική κίνηση των έμβιων σωμάτων που οδηγούνται από τις καθολικές ενέργειες.

Ενώ με την κατανόηση του ορθού λόγου της ψυχής μας μπορούμε να κινήσουμε μέσω της ΑΡΜΟΝΙΑΣ το σώμα μας και να δημιουργήσουμε αρμονικά στον υλικό κόσμο, όπως όλες οι νοητικές δυνάμεις του σύμπαντος επιφέρουν την ζωή μέσα από την ΑΡΜΟΝΙΑ στο υλικό σύμπαν.Άλλο το πνεύμα και άλλο οι οι καθολικές ενέργειες του πνεύματος που εκδηλώνονται στην ύλη; Αχ αχ, πώς θα το καταλάβω; 

Τις ενέργειες με τις οποίες εκδηλώνεται το πνεύμα τις καταλαβαίνω αφού τις βιώνω. Αλλά μου μένει το πνεύμα 🙃🙃 ως άγνωστη λέξη.


Το πνεύμα εκδηλώνεται στο ανάλογο σώμα.
Σώμα είναι οι ειδικές ενέργειες του κόσμου στο οποίο ενυπάρχουν και γεννιέται από αυτές το ανάλογο σώμα.

Όσο τελειότερο είναι ένα σώμα, (ειδικές ενέργειες), τόσο τελειότερες θα είναι και οι αισθήσεις του πνεύματος.

Και όλα παίρνουν ζωή από την νοητή ουσία που βρίσκεται στον πυρήνα, και δεν συμμετέχει στα σώματα...ζει κλεισμένη στον δικό της κόσμο.

Άλλο είναι τα σώματα, και άλλο είναι η ψυχή.

Η ψυχή εκδηλώνει την ζωή στα σώματα.

Η ψυχή δεν συμμετέχει στα σώματα, αλλά τα σώματα μπορούν να αναζητήσουν την ψυχή. (τον θεό, τον ανώτερο εαυτό τους).Πάω μια πολύ πολύ μικρή βολτίτσα στον φλοιό της γης. 


Δεν αντέχεις άλλο την γνώση της αλήθειας; βραχυκύκλωσες; χαχα καλή συνέχεια..


Δεν σου έγραψα πιο πάνω οτι πάω μια μικρή βολτίτσα στον φλοιό της γης; 

Πριν από μια ώρα;;; πέρασε μια ώρα; 

υπάρχει και ο χρόνος; όταν ταξιδεύεις με το νου; 
Και όχι με το σώμα; χαχα
...........morfeas sky
..........

video game

Στο video game "The Planet Earth", να μην αφήνουμε την άλογη φύση να εξουσιάζει την θεϊκή μας φύση.
Να είμαστε ταυτόχρονα και μέσα και έξω από την οθόνη/εικονικότητα. Εμείς να κινούμε από έξω τα ανθρωπάκια/σώματα μέσα στην οθόνη και όχι να κοιμόμαστε κι αυτά να παιδεύονται αποκομμένα, χαμένα και αβοήθητα. Ή μάλλον μια και την πατήσαμε και βρεθήκαμε να πρέπει να παίξουμε survival, ας το κατευθύνουμε με ΕΠΙΓΝΩΣΗ όσο πιο καλύτερα γίνεται.


Διάβασα ένα ποίημα πριν λίγο στο προφίλ της άννας κιμουλιάτη
Τόσο όμορφο, τόσο αναπάντεχο

"Ήταν μια απρόσεχτη Άνοιξη...που άφηνε όπου τύχαινε
τα πράγματά της..." Κ. Μόντης


Αχ αυτή η μητέρα φύση, ξετρελαίνει τις αισθήσεις. Τι χρώματα, τι μουσικές.
Χρώματα κι αρώματα..


Απλώς να ζήσουμε αφυπνισμένοι τις εφήμερες ενσαρκώσεις μας μέχρι να πάμε κοντά Του.


Πού αρχίζει και πού τελειώνει το μέσα και το έξω από την εικονικότητα; Ενεργώ και ταυτόχρονα παρατηρώ και επιβλέπω τον εαυτό μου. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου γίνεται η εναλλαγή κι έτσι έχουμε πάντα επίγνωση της δράσης μας, της σκέψης μας. Αν για λίγο ξεχαστούμε και αφεθούμε στο παιχνίδι δεν χάλασε ο κόσμος.

Παρατηρητές του εαυτού μας. Και κάποια στιγμή θα γίνεται αυτόματα χωρίς προσπάθεια. Μια θεατρική σκηνή ο κόσμος. Κι εμείς παίζουμε τους ρόλους μας. Φίλη, γυναίκα, σύντροφος, κι άλλους δεκάδες, όσο καλύτερα μπορούμε. Πριν όμως βγει στην σκηνή ο ηθοποιός και αφεθεί στον ρόλο, και γίνει ένα με τον ρόλο, και γίνει ο ρόλος, έχει δουλέψει πολύ. Έχει ένα κείμενο μόνο στην αρχή. Κι αφού το εμβαθύνει κοιτάει κλεφτά τις σημειώσεις του και προσπαθεί να το αποδώσει. Να το εμψυχώσει. Κι όταν είναι έτοιμος του δίνει σάρκα και οστά στην σκηνή. Κι όσο προχωράει η σαιζόν παίζει στον αυτόματο. Ούτε κείμενο ούτε σημειώσεις. Μπαίνει στην σκηνή και είναι ο ρόλος. 


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️«ὁ ἔννους ἄνθρωπος ἀναγνωρισάτω ἑαυτόν».

οὐ πάντες γὰρ ἄνθρωποι νοῦν ἔχουσιν;


παραγίνομαι αὐτὸς ἐγὼ ὁ Νοῦς τοῖς ὁσίοις καὶ ἀγαθοῖς καὶ καθαροῖς καὶ ἐλεήμοσι, τοῖς εὐσεβοῦσι, καὶ ἡ παρουσία μου γίνεται βοήθεια,

Οπότε εκτός από αγαθοί άνθρωποι που πρέπει να είμαστε, αν έχουμε αγαθή πρόθεση για την κατανόηση της αλήθειας μέσα από την φιλοσοφία..θα μας δοθεί ο Νους για να κατανοήσουμε..το άπειρο, στον βαθμό που αντέχει η εξελισσόμενη λογική μας.

....

Το πνεύμα είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα.

Κι εγώ έτσι ήξερα και ήμουν ξέγνοιαστη. Τώρα όμως στους μεταπτυχιακούς εξήγησε οτι το πνεύμα εκδηλώνεται με τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Άλλο το πνεύμα και άλλο οι καθολικές ενέργειες με τις οποίες εκδηλώνεται το πνεύμα στην ύλη. Κι έτσι προσπαθώ από τότε να καταλάβω τι είναι πνεύμα μέσα από την διάλεξη που ακολούθησε. Πάω να τα ξαναδιαβάσω. Μάλλον χωρίς ελπίδα.

Μα πρέπει πρώτα να οξύνεις με τις ειδικές ενέργειες την λογική σου, ώστε να μπορείς μέσα από τον λογισμό να νοήσεις την ορθή λογική της ψυχής
χαχα


Προσπαθώ. Υποψιάζομαι όμως ότι στο τέλος θα αναγκαστείς να το διηγηθείς σαν παραμύθι. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι. Το πνεύμα εκδήλωνε στο σώμα της αισθήσεις και συναισθήματα. Έδινε άραγε και ζωή και κίνηση στο υλικό της σώμα; Τι της έδινε ζωή; το κοριτσάκι ήθελε να καταλάβει τι είναι αυτό το πνεύμα και δεν μπορούσε. Τότε ο μπαμπάς της της είπε το εξής παραμύθι:
Χαχαχααα


Οι αισθήσεις-συναισθήματα δηλαδή το πνεύμα, είναι ανάλογες με την ποιότητα του σώματος έχω πει!


Και η ψυχή δίνει με τις ειδικές ενέργειες της φωτιάς το σώμα, (γη, νερό), την λογική του σώματος, (φωτιά), σε συνδιασμό με τις αισθήσεις του αέρα (πνεύματος).


Και η ψυχή είπαμε δεν είναι πνεύμα, αλλά Νους και Άγιος Λόγος, δηλαδή νοητική ουσία..δηλαδή οι δυνάμεις που ενεργούν στις ενέργειες του πυρός και πνεύματος.Ο Άγιος Λόγος δεν έχει αίσθηση όπως την αντιλαμβανόμαστε, διότι δεν είναι πνεύμα...σκέψου τώρα τι είναι ο Φωτεινός Λόγος.

Άρα το πνεύμα ενυπάρχει μόνον εσωτερικά στους Επτά κύκλους.


Ενώ το πυρ περικλείει τους Επτά κύκλους, αλλά βρίσκεται και εσωτερικά των Επτά κύκλων.

Και στον Όγδοο κύκλο ενυπάρχει μόνον ο Άγιος Λόγος.

Και έξω από τον Όγδοο κύκλο ενυπάρχει το Φως και ο Φωτεινός Λόγος.


Ο Άγιος Λόγος δεν είναι σώμα..αλλά Νους και Λόγος Αδιαίρετος, και εκδηλώνει την εικόνα της ζωής με τις ψυχές, οι οποίες με την σειρά τους εκδηλώνουν την εικόνα της εικόνας ώ! εικόνα! με τα σώματα του πυρός και πνεύματος ανάλογα με την ποιότητα του κόσμου, των στοιχείων,  και την σύσταση τους από αυτά.

Ο Φωτεινός Λόγος επίσης δεν είναι σώμα, αλλά Φως και Λόγος Αδιαίρετος, και εκδηλώνει την Ζωή με τις ΔΥΝΑΜΕΙΣ  του πυρ-φωτός.

Ποιο μάθημα να πω; Κόλλησα στο: "ανάλογα με την ποιότητα του σώματος" δεν είναι απο Γη και νερό που λέγαμε; Βρε αναφέρεται στους 7 κύκλους, και ανάλογα τον κύκλο αλλάζει μάλλον και η σύσταση... ?

Όπως το λες. Κάθε σώμα και άλλη σύσταση. Θυμάσαι κάτι εκ του προχείρου για τα επτά αυτά σώματα; 

Μπααα... πρέπει να κανουμε "ματάκι" στο μπλογκ του δασκάλου...χαχαχα

Ε, μάλλον στα 7 σώματα των σφαιρών αναφέρεται.Αρχίζοντας από έξω προς τα μέσα, έχουμε το Φως, που είναι και ο λόγος των πάντων.
Στον όγδοο κύκλο έχουμε τον Άγιο λόγο του δημιουργού αιθέρα, ο οποίος εκδηλώνει τις ψυχές. ( πού τις εκδηλώνει; στην όγδοη σφαίρα; )
Μέσα και έξω από τους επτά κύκλους έχουμε το πυρ.
Μέσα στους κύκλους εκτός από πυρ έχουμε και πνεύμα, πυρ και πνεύμα είναι οι δυνάμεις του δημιουργού αιθέρα με τις οποίες εκδηλώνονται τα σώματα των επτά σφαιρών, από τα πιο λεπτοφυή μέχρι το πυκνό υλικό σώμα της γης και ντύνουν την ψυχή η οποία εμπεριέχει εκτός από άγιο λόγο και τον αρχέτυπο Άνθρωπο, τον Υιό του Θεού Νου;; Και ο Θεός και Πατέρας Νους σε ποιά σχέση βρίσκεται με το προϋπάρχων Φως;;


Πάλι με ερωτήσεις; στην έβδομη σφαίρα γεννιούνται οι ψυχές.
Πιο πριν ενδιάμεσα είμαστε οι Επτά Διοικητές δηλαδή δυνάμεις.
Μέσα στους επτά κύκλους είμαστε ψυχές.
Στον Όγδοο κύκλο είμαστε Άγιος Λόγος.

Ο Άνθρωπος είναι ο πυρήνας της ψυχής, η νοητική ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο.
Ενδύεται τον πνευματικό λόγο δηλαδή τις ψυχές που γεννήθηκαν στον κάθε κόσμο από τους Επτά, δηλαδή ενδύεται την ΜΟΝΑΔΑ του κάθε κόσμου, που φέρει το πυρ και το πνεύμα αυτού του συγκεκριμένου κύκλου.
Και η Μονάδα ενδύεται τα σώματα από πυρ και πνεύμα και γίνεται κάτι άλλο.

" Χτες το διάβαζα το κομμάτι αυτό του κειμένου. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση; 
Αυτό συνέβη, "αφού πήρα από τον Νου μου, δηλαδή από τον Ποιμάνδρη, τον Λόγο της Υπέρτατης Αρχής. Αφού εμπνεύστηκα την θεϊκή αλήθεια, ήρθα."

Ο ποιμάνδρης είναι ο δικός του Νους. Ο ίδιος εμπνεύστηκε την θεϊκή αλήθεια. Εκτός κι αν δεν το κατανοώ σωστά. 


Σωστά! ..Ο Ερμής ήρθε σε επαφή με τον ανώτερο εαυτό του τον ΠΟΙΜΑΝΔΡΗ ο Νους της Αυθεντίας, ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.

Από πυρ και πνεύμα τα σώματα των σφαιρών. Άλλο οι ψυχές και άλλο τα σώματα από πυρ και πνεύμα; ή το ίδιο; οι ψυχές είναι από τι, αφού γεννιούνται στην έβδομη σφαίρα;
Χαχαα δεν βλέπω που σε βομβαρδίζω όλη μέρα, θυμάμαι την μια φορά που βομβάρδισες κι εσύ. Ερωτήσεις μοτεράκι, που είπε πριν και το βρεφοκομείο. 

Οι ψυχές υπάρχουν μέσα στους κύκλους, είναι η παγκόσμια ψυχή κάθε κύκλου ξεχωριστά, όπου από εκεί κάθε κόσμος παίρνει ζωή από τις ψυχές που θα ενδυθούν τα είδη και τα γένη των σωμάτων, όπως τα ζώα τα πτηνά, και ο άνθρωπος ενδύεται την δική του ψυχή την Μονάδα για να γίνει εδώ στον υλικό κόσμο ο άνθρωπος της Γης.Άλλο είναι ο Άγιος Λόγος, άλλο οι δυνάμεις ενδιάμεσα που περικλείουν τους κύκλους (Διοικητές), άλλο είναι η Μονάδα που ενδύεται ο Λόγος, και άλλο τα σώματα από πυρ και πνεύμα.
Παραμένει όμως πάντα η ίδια ουσία!! που είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.

Αμάν πια! είμαστε ένα σώμα μέσα στο άλλο κατάλαβε το επιτέλους. Εικόνα μέσα στην εικόνα ώ! εικόνα.Η μονάδα τι είναι; πυρ;

ΜΟΝΑΔΑ του κάθε κόσμου είναι η ψυχή, που φέρει το πυρ και το πνεύμα αυτού του συγκεκριμένου κύκλου.
Και η Μονάδα ενδύεται τα σώματα του πυρός και πνεύματος και γίνεται κάτι άλλο.
Η Μονάδα είναι τμήμα της παγκόσμιας ψυχής που από την Μοίρα θα ενσαρκωθεί τα είδη των έμψυχων έμβιων σωμάτων.

Η Μονάδα ψυχή, είναι το σώμα του πυρός με τις ειδικές ενέργειες, που φέρει την ανάλογη νοητική ουσία της Αρμονίας αυτού του νοητού κόσμου (κύκλου) στον οποίο ανήκει, η οποία όταν ενσαρκώνεται ενδύεται τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος και γίνεται αισθητό σώμα του είδους των έμβιων σωμάτων.. άλογα ζώα, άλογα πτηνά κτλ.

Αυτή η Μονάδα ψυχή, δεν φέρει τον Λόγο στα πτηνά και στα ζώα.
Μόνον η Μονάδα της ανθρώπινης ψυχής φέρει τον Λόγο στον πυρήνα.
Σκοπός μας να μην γίνουμε άλογα ζώα με λογική! αλλά να θυμηθούμε ποιοι είμαστε!


Σε συγχαίρω! με τις ερωτήσεις σου κατανόησα τι είναι η άλογη ψυχή και τι είναι η ανθρώπινη ψυχή.


Οι ψυχές-Μονάδες διασπώνται από την παγκόσμια ψυχή του σύμπαντος, είναι οι ειδικές ενέργειες του πυρός που κινούν το σύμπαν, και έλκονται από μεγάλο έρωτα από την νοητή ουσία, (δυνάμεις-πνευματικός λόγος-πνεύμα της φύσης), ενώνονται μαζί της περικλείοντας την, και σχηματίζουν το ενεργειακό σώμα της ψυχής, το οποίο κινείται συνεχώς, διότι αυτή είναι η ιδιότητα των ειδικών ενεργειών του πυρός που κινούν το σύμπαν, η αέναη κίνηση , που οδηγεί και εξουσιάζει η νοητή ουσία (πνευματικός λόγος), που είναι κλεισμένη στον εαυτό της, το ενεργειακό σώμα της ψυχής, και κινείται η νοητή ουσία στο σύμπαν, στον δικό της νοητό κόσμο.

Αυτές οι ψυχές από την Μοίρα και την Ανάγκη που οδηγεί η Πρόνοια, (του Θεού), δίνουν ζωή στα γένη και τα είδη των αισθητών σωμάτων που θα ενσαρκωθούν, δηλαδή θα ενωθούν με τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος, (στη μήτρα), οι οποίες σχηματίζουν το ανάλογο σχήμα του άλογου έμβιου είδους με την ανάλογη λογική, μαζί και τις ανάλογες αισθήσεις και συναισθήματα.

Η ψυχή λοιπόν, δίνει με την νοητή της ουσία την νοερή ζωή, και την διανοητική κίνηση στις καθολικές ενέργειες, οι οποίες σχηματίζουν το αισθητό σώμα, (το άλογο έμβιο είδος).

Η ψυχή ενώνεται στην μήτρα με τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος, (ενσάρκωση), οι οποίες με αριθμούς κυοφορούν και σχηματίζουν τα άλογο αισθητό έμβιο σώμα. (είδος).

..........

Ο μεν Άνθρωπος δεύτερος θεός, από Φως και Ζωή, έγινε Νους και ψυχή. 

Νους είναι η νοητή ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό. 

Ψυχή είναι το ενεργειακό σώμα που θα ενδυθεί η νοητή ουσία.

Νους και ψυχή είναι η νοητική ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και κινείται στο σύμπαν κλεισμένη στο δικό της νοητό κόσμο.


Το πνεύμα της φύσης ενώθηκε με τον Άνθρωπο Νου και ψυχή, και πήρε τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών που κατείχε ο Άνθρωπος.

Το πνεύμα της φύσης δημιούργησε Επτά δικούς της ανθρώπους, όμοιους με τους Επτά Διοικητές που εκδηλώνουν την εικόνα της ζωής μέσα στους Επτά κύκλους.

Δημιούργησε δηλαδή Επτά Ανθρώπινες ψυχές που φέρουν ως νοητική ουσία την Μονάδα της δικής της παγκόσμιας ψυχής πνευματικός λόγος, του πυρός αλλά και του πνεύματος.


Έτσι ο Άνθρωπος Νους και ψυχή, ενώθηκε με τον πνευματικό λόγο, την Μονάδα, και γνώρισε το πνεύμα.

Και αφού ο Άνθρωπος δεύτερος θεός έζησε και κατανόησε την Μονάδα μέσα στο πυρ, θέλησε μετά να ζήσει και κατανοήσει την σκιά του, δηλαδή τα αισθητά σώματα που ενσαρκώνονται οι ψυχές με τους αριθμούς.

Τα αισθητά σώματα του πυρός και πνεύματος από γη, νερό, αέρα, φωτιά.

Η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή ο πυρήνας, που ενώθηκε με την Μονάδα, θα επιλέξει να ενσαρκωθεί το γένος ή το είδος του ανθρώπινου αισθητού σώματος, σε κάθε σύμπαν από τα Επτά του κτιστού κόσμου.

Στον υλικό κατωφερή κόσμο, η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή που ενώθηκε με την Μονάδα, ενδύεται στην μήτρα, τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος οι οποίες σχηματίζουν το ανθρώπινο σώμα. (άνθρωπος της Γης).

Και η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή γίνεται θνητή.

Και δεν συμμετέχει στα γήϊνα του ανθρώπου.

Και ο άνθρωπος της Γης έχει διπλή φύση.

Μία θεϊκή, και μία θνητή.

Γίνεται ένα άλογο έμβιο ον με λογική του υλικού αισθητού κόσμου. (λογική σε συνδιασμό με διττά συναισθήματα αισθήσεις πάθη επιθυμίες όπου κάθετι έχει το αντίθετο του σε διαμάχη μεταξύ του).

Και ο άνθρωπος της Γης, πρέπει να αναπτύξει τον ορθό λόγο της ψυχής του για να ξαναθυμηθεί την θεϊκή του φύση.

Ειδάλλως θα περιπλέει μέσα στη Λήθη των θνητών άλογων αισθητών σωμάτων που ενδύθηκε, μέσα στην άλογη κατωφερή φύση του υλικού κόσμου.morfeas skymorfeas sky

Σχόλια

 1. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ! ΜΕΤΑ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΕ.
  ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
  ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ....ΣΚΕΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ (ΛΟΓΟΣ) - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΕΜΒΙΑ ΖΩΑ, ΠΤΗΝΑ

  http://oneirosky.blogspot.gr/2017/04/blog-post_25.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου