ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας.

Η πιο κατωφερή φύση των Επτά Ουρανών,
αφού ενώθηκε από πολύ μεγάλο έρωτα με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό που εμφανίστηκε μπροστά της, κατέχοντας όλες τις ενέργειες των Επτά Διοικητών Ουρανών, και αφού ο άνθρωπος ερωτεύτηκε το θεϊκό ενεργειακό σώμα του Διοικητή αυτής της πιο κατωφερής φύσης, η φύση από την ένωση της με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, (ως Διοικητή των Επτά Ουρανών), απόκτησε όλες τις ενέργειες των επτά φύσεων των επτά ουρανών, και  ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ (του Ανθρώπου) τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, 

οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, 
ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, 
πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, 
ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους. (αυτός που αιωρείται, μετέωρος - αρρενόθηλυς δίχως φύλο, σώμα θεϊκό που αιωρείται.

καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου. 


Ο δε Άνθρωπος δεύτερος θεός, δημιούργησε τις δικές του ψυχές με τον δικό του νοηματικό λόγο που θα ενσαρκωθούν τα επτά αισθητά και θεϊκά σώματα που είναι όμοια με των  ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ!!!!

ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς
ψυχὴν καὶ νοῦν, 


ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν,

(ψυχή είναι οι καθαρές άϋλες ενέργειες των Επτά Διοικητών-Ουρανών που κινούν τον κτιστό κόσμο της Ύλης στο καθαρό (άϋλο) της φύσης δημιούργημα.

ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν, (Από Φως έγινε Νους)

(Πανάγαθος Νους και ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος είναι η Ζωή. Νους και Αδιαίρετος Άγιος Λόγος που ενεργεί στο δοχείο της Ύλης η εικόνα της ζωής.

..και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, έγινε Νους δημιουργός σαν τον "αδερφό" του τον δεύτερο Νου δημιουργό του κτιστού κόσμου, αλλά που έχει ως Πρότυπο τον Αρχέτυπο Πανάγαθο κόσμο του Φωτός.

Και αφού ο άνθρωπος πλέον ως Νους δημιουργός έγινε Διοικητής των Επτά Ουρανών, δημιούργησε τις δικές του ανθρώπινες ψυχές ως δικές του Μονάδες, που φέρουν τον δικό του νοηματικό λόγο, για να ενδυθούν τα θεϊκά αισθητά σώματα όμοια με των Επτά Διοικητών σε κάθε Ουρανό, εξουσιάζοντας αυτά τα θεϊκά σώματα, αφού είναι συμβατά και σε επαφή με τον νοηματικό λόγο της κάθε ανθρώπινης ψυχής.

Τι είναι οι ανθρώπινες ψυχές
Οι καθαρές άϋλες ενέργειες που κινούν τον κτιστό κόσμο στο καθαρό άϋλο κτιστό δημιούργημα, από πολύ μεγάλο έρωτα ενώνονται με τις ανεξάρτητες Μονάδες του πνεύματος που φέρουν τον νοηματικό Λόγο του ανθρώπου δεύτερου θεού, από την ένωση αυτή γεννιέται η ανθρώπινη ψυχή, και κινείται μέσα στο κτιστό σύμπαν των επτά ουρανών στο καθαρό της φύσης, με τον δικό της νοητό κόσμο που έχει ως πρότυπο τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός. Και είναι ουσία Αμετάβλητη η ψυχή, οπότε δεν επηρεάζεται και τα πάντα εξουσιάζει.

Και ενσαρκώθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές τα θεϊκά σώματα των Επτά Διοικητών που δημιούργησε η φύση για τον Άνθρωπο.

Και μέχρι να τελειώσει αυτή η περίοδος, όλα πήγαιναν σωστά....πριν ο δεύτερος Νους δημιουργός διασπάσει και διαλύσει τον σύνδεσμο της Αρμονίας σε όλα τα σώματα και τα πάντα στους Επτά Ουρανούς, και χαθεί η επαφή με τις ανθρώπινες ψυχές που εξουσιάζουν τα σώματα.ΚΑΙ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ!!

καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους
 
<καὶ> ἀρχῶν γενῶν.

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι.
τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· (του δεύτερου Νου δημιουργού)

πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει,τὰ δὲ
θηλυκὰ ὁμοίως.ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (δεύτερου Νου δημιουργού) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ  ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΑ ΣΕ  ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ.


ΚΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΑΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Λαμπρά! τέλεια ως εδώ.

τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· 

πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ
καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει,τὰ δὲ
θηλυκὰ ομοίως.


ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, (ο δεύτερος Νους δημιουργός) Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.


ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ!!!! ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΔΙΕΣΠΑΣΕ;

morfeas sky

Σχόλια