ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣΟ άνθρωπος της Γης δεν έχει καμιά σχέση με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό..τι εννοώ.

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός από Φως έγινε Νους της Αρμονίας, και από Ζωή έγινε ψυχή.
Η ανθρώπινη ψυχή είναι η εικόνα της Ζωής διότι η Αλήθεια της Ζωής βρίσκεται μέσα στο Φως.


Η ανθρώπινη ψυχή τώρα είναι η εικόνα της ζωής, είναι ασώματη, είναι συνειδητότητα, νοητική ουσία, που κινείται με τις δικές της τέλειες δυνάμεις της Αρμονίας περιφέρεται στο σύμπαν και ζει τον δικό της νοητό κόσμο.


Τα πάντα όλα όσα ενυπάρχουν στον κτιστό κόσμο αποτελούνται από την Ύλη  που διασπάστηκε λόγω της κίνησης που της δόθηκε στα Τέσσερα στοιχεία που είναι το πυρ και πνεύμα.

Οι ψυχές επίσης όταν θελήσουν μπορούν να δώσουν την ζωή σε ότι μπορεί να γίνει η ζωή, γι'αυτό και δίνουν την ζωή στο πυρ και πνεύμα όταν ενώνονται μαζί τους.

Πυρ και Πνεύμα είναι τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης, η γη το νερό ο αέρας η φωτιά.

Στον πλανήτη Γη ο συνδιασμός των Τεσσάρων αυτών στοιχείων είναι αναμεμιγμένος και τίποτα δεν ζει μόνο του, γι'αυτό δεν είναι ούτε γη, ούτε νερό, ούτε αέρας, ούτε φωτιά. μα πάνω απ'όλα δεν είναι η νοητή ζωή της ψυχής.


Η ανθρώπινη ψυχή λοιπόν, όταν ενώνεται με το πνεύμα δίνει την ζωή στο πνεύμα και γίνεται κάτι άλλο, η νοερή ζωή του πνεύματος. 
Πνεύμα είναι το ψυχρό-θερμό (αέρας φωτιά), που ΠΑΙΡΝΕΙ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ και εκδηλώνεται σε θνητό σώμα (γη-νερό).

Και η ανθρώπινη ψυχή γίνεται κάτι άλλο..αυτό είμαστε τώρα, ΜΙΑ φαντασία ότι υπάρχουμε, ενώ δεν είμαστε ούτε ψυχή ούτε φωτιά, ούτε αέρας, ούτε νερό ούτε γη.
.....

Ερμής Τρισμέγιστος:
Αν όμως αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε αντίθετα, τότε τίποτα το αληθινό ούτε θα αντιληφθούμε ούτε θα γνωρίσουμε.

-Υπάρχει πατέρα αλήθεια στην γη, και μάλιστα όχι άσκοπα;


-Σφάλλεις παιδί μου.

Αλήθεια καθόλου δεν υπάρχει στη γη, ούτε είναι δυνατό να υπάρξει, μόνον κάποιοι άνθρωποι θα κατανοήσουν την αλήθεια,
σε όσους ο θεός θα δωρίσει το χάρισμα να δουν το θείο.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτε αληθινό στη γη. 


Ερμής Τρισμέγιστος:-Το σώμα αυτό, συντέθηκε από το ζωδιακό κύκλο, ο οποίος συγκροτήθηκε από δώδεκα στον αριθμό στοιχεία, τα οποία όμως έχουν μία μόνο φύση, και μπορούν να πάρουν κάθε μορφή προκειμένου να παραπλανήσουν τον άνθρωπο.

(Ορφικά Αποσπάσματα 28), οπότε, και σύμφωνα με την όλη Ορφική Θεολογία, μία εκ των ιδιοτήτων του Αιθέρος είναι η γέννηση. «Και νους αδιάψευστος, βασιλιάς,είναι ο άφθαρτος Αιθέρας, γιατί μ’ αυτό λέει τα πάντα και ακούει και δεν υπάρχει φωνή, ούτε κραυγή, ούτε κτύπος, ούτε και φήμη, που να ξεφεύγει από τα αυτιά του πανίσχυρου Κρονίωνα. Έτσι, λοιπόν, είναι ο νους και η κεφαλή του Διός»(Ορφικά Αποσπάσματα 6, 19-23).

ο νους και η κεφαλή ..ο νους της αρμονίας, και η κεφαλή είναι το δοχείο της Ύλης που εμπεριέχει μέσα του ο νους τα Τέσσερα στοιχεία: γη, νερό, αέρας, φωτιά (πυρ και πνεύμα).

morfeas sky
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

+art ant

ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ, Θεολ. Σημαιοφόρος

ἀλλ' ...ἀνόρατον εἶδός τι καὶ ἄμορφον

(Δ)ΑΙΘΗΡ, ΑΙώνιο ΘΑΡΡΟΣ/ΘΕΡΟΣ/ΘΕΟΥ ΕΡΩΣ/ΘΕΩΡΙΑ/ΘΟΡΟΣ(σπέρμα)/ΘΡΟΗ(κραυγή, λόγος)


ΔΕΡΑΣ/ΔΡΥΣ/ΔΩΡΟΝ/ΤΕΙΡΕΑ(αστέρες, σημεία)/ΤΕΡΑ(γη)/ΤΕΡΑΣ/ΤΡΙΑΣ...


(Δ)ΑΙΘΗΡ

Δ= η Δομούσα & Δημιουργός Δύναμις

ΑΙ/η Αιωνία

Α= η Αρχική

Ι= απαύστως τροφοδοτεί

Θ= Θεάται

Η= & φανερούται

Ρ= διά Ροής Υπερτάτου φωτίσεως/ενεργειών

Ος= προς κάθε χώρο (& από χώρο περιωρισμένο)


art ant


http://www.ramafa.gr/pinakas1.html[50e]...``διὸ καὶ πάντων ἐκτὸς εἰδῶν εἶναι χρεὼν τὸ τὰ πάντα ἐκδεξόμενον ἐν αὑτῷ γένη...
[51a] ταὐτὸν οὖν καὶ τῷ τὰ τῶν πάντων ἀεί τε ὄντων κατὰ πᾶν ἑαυτοῦ πολλάκις ἀφομοιώματα καλῶς μέλλοντι δέχεσθαι πάντων ἐκτὸς αὐτῷ προσήκει πεφυκέναι τῶν εἰδῶν. διὸ δὴ τὴν τοῦ γεγονότος ὁρατοῦ καὶ πάντως αἰσθητοῦ μητέρα καὶ ὑποδοχὴν ...μήτε γῆν μήτε ἀέρα μήτε πῦρ μήτε ὕδωρ λέγωμεν, μήτε ὅσα ἐκ τούτων μήτε ἐξ ὧν ταῦτα γέγονεν: 
ἀλλ' ...ἀνόρατον εἶδός τι καὶ ἄμορφον, πανδεχές, μεταλαμβάνον

[51b] δὲ ἀπορώτατά πῃ τοῦ νοητοῦ καὶ δυσαλωτότατον αὐτὸ λέγοντες οὐ ψευσόμεθα.``


Από την κοσμολογική ομιλία του Τίμαιου στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνος.
.....

«Οι επιστήμονες αρχίζουν επίσης να υποψιάζονται ότι ο όρος «σκοτεινή» ύλη είναι παραπλανητικός και ότι ίσως θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τον όρο «διαφανής» ύλη ή απλώς «άγνωστη» ύλη.

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΓΗ (ΑΙΘΕΡΑΣ)

«Διὰ τοῦτο εἶναι ἀναγκαιότατον νὰ μὴν ἔχῃ καμμίαν ἀπολύτως μορφὴν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πρόκειται νὰ δεχθῇ ὅλα τὰ γένη…

Τὸ ἴδιον ἀκριβῶς γίνεται μὲ ἐκεῖνο ποὺ πρόκειται νὰ ὑποδεχθῇ καλὰ καὶ πολλὰς φορὰς καὶ εἰς ὁλόκληρον τὸν ἑαυτόν του τὰ ὁμοιώματα ὅλων τῶν αἰωνίων ὄντων, πρέπει δηλαδὴ ἐκ φύσεως νὰ μὴν ἔχῃ καμμίαν ἀπολύτως μορφήν. Δι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὴν μητέρα καὶ καταφύγιον τοῦ γεννηθέντος ὁρατοῦ καὶ τελείως αἰσθητοῦ, ἂς μὴ τὴν ὀνομάζωμεν οὔτε γῆν, οὔτε ἀέρα, οὔτε πῦρ, οὔτε ὕδωρ, οὔτε κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ παράγονται ἀπὸ αὐτά, οὔτε κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ἐκ τῶν ὁποίων αὐτὰ ἐγεννήθησαν. Ἂν αὐτὸ τὸ ὀνομάζωμεν κάποιο εἶδος ἀόρατον καὶ ἄμορφον ποὺ δέχεται τὰ πάντα, ποὺ κατὰ τρόπον ἀκατανόητον μετέχει τοῦ νοητοῦ, ποὺ εἶναι πάρα πολὺ δύσκολον νὰ τὸ συλλάβωμεν διὰ τῆς φαντασίας μας, τότε δὲν θὰ διαψευσθῶμεν».

Πλάτων – Τίμαιος (ΠΑΠΥΡΟΣ / Ἀνδρέας Παπαθεοδώρου)


morfeas sky

Σχόλια