Είναι μεν δύσκολο να καταλάβει κανείς τον θεό αλλά και αδύνατο να τον περιγράψει, διότι το ασώματο δε μπορείς να το εκφράσεις με σώμα.ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ι
Στοβαιος 2,1,26

Αυθεντικό κείμενο:
Θεόν νοήσαι μεν χαλεπόν, φράσαι δε αδύνατον ώ και νοήσαι δυνατόν το γαρ ασώματον σώματι σημήναι αδύνατον, και το τέλειον το ατελεί καταλαβέσθαι ου δυνατόν, και το αίδιον το ολιγοχρονίω συγγενέσθαι δύσκολον. το μεν γαρ αεί εστί, το δε παρέρχεται και το μεν αληθεία εστί, το δέ υπό φαντασίας σκιάζεται. το δέ ασθενέστερο, του 
ισχυροτέρου και το έλαττον του κρείττονος διέστηκε τοσούτον, όσον το θνητόν του θείου. η δε μέση τούτων διάστασις αμαυροί τήν του καλού θέα οφθαλμοίς μεν γαρ τα σώματα θεατά, γλώττη δε τα ορατά λεκτά το δε ασώματον και αφανές και ασχημάτιστον και μηδέ εξ ύλης υποκείμενον υπό των ημετέρων αισθήσεων καταληφθήναι ου δύναται. εννοούμαι, ώ εννοούμαι ο εξειπείν αδύνατον, τούτον εστιν ο θεός.

Μεταφρασμένο:
Είναι μεν δύσκολο να καταλάβει κανείς τον θεό αλλά και αδύνατο να τον περιγράψει, διότι το ασώματο δε μπορείς να το εκφράσεις με σώμα.
Δεν είναι δυνατό να κατανοήσεις το τέλειο με το ατελές, ούτε το αθάνατο με το ολιγόχρονο να ενωθεί, διότι, το μεν είναι αλήθεια για πάντα ενώ το άλλo, σκιάζεται από την εντύπωση.
Το πιο αδύνατο από το δυνατό και το μικρότερο από το μεγαλύτερο, απέχει τόσο, όσο το θνητό από το θείο.
Και η ανάμεσα τους απόσταση αμαυρώνει τη θέα του ωραίου,
διότι τα σώματα είναι ορατά μέσω των οφθαλμών, και μέσω της γλώσσας είναι ορατά τα όσα λέγονται.
Το δε ασώματο είναι και αόρατο και ασχημάτιστο, δεν μπορεί όμως να γίνει αντιληπτό από τις αισθήσεις μας ό,τι είναι ασώματο και αφανές και ασχημάτιστο, και δεν έχει σχηματιστεί από ύλη.
Εννοώ, πως ότι δεν μπορείς να περιγράψεις, αυτό είναι ο θεός.
.........


Ανάλυση:

Ο Πατέρας όλων ο Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, ενώθηκε με τον Φωτεινό του Λόγο αφού είναι Αδιαίρετοι, και η ένωση αυτή κοσμοποίησε τον κόσμο και γέννησε την Ζωή ως Υπάρχων, του  Αγέννητου και Προϋπάρχων κόσμου του Φωτεινού Πανάγαθου Νου, που είναι το Άπλετο Πανάγαθο Φως.

Η δε ένωση Φως και Λόγος, είναι η κοσμοποίηση του Πανάγαθου κόσμου ως Υπάρχων, και η γέννηση της Ζωής στο Φως, με τα γεννήματα του τις Δυνάμεις-όντα φωτεινά μέσα σε δυνάμεις από Φως.


Η Αδιαίρετος ένωση του Φωτεινού Νου και Φωτεινού Λόγου είναι η κοσμοποίηση και η γέννηση της Ζωής στο Φως ως Υπάρχων.
Ψυχή από Φως, είναι η Αδιαίρετος νοηματική ουσία, Νους και Λόγος του Πανάγαθου Φωτός.
Ψυχή από Φως είναι η Ζωή τα όντα οι Δυνάμεις.
Η Ζωή στο Φως είναι ασώματη, δίχως την  Ύλη. δίχως την ενέργεια, αλλά από όμοιες Δυνάμεις του Φωτός.
....


Ο άνθρωπος της Γης όμως έγινε ανθρώπινη θνητή ψυχή ενωμένος με το αισθητό θνητό ανθρώπινο σώμα (μορφή) του πυρός και πνεύματος (Ύλη).


Πως είναι δυνατόν να περιγράψεις το ασώματο με σώμα;
Το μεν ασώματο είναι η αλήθεια.
Το δε σώμα σκιάζεται από την εντύπωση πως είναι κάτι.
Η ανάμεσα τους απόσταση αμαυρώνει την θέα του ωραίου.
Τα σώματα είναι ορατά μέσω των οφθαλμών, και μέσω της γλώσσας γίνονται ορατά τα όσα λέγονται.


Το δε ασώματο (νοηματική ουσία), είναι αόρατο στα αισθητά σώματα, δεν έχει σχήμα ούτε μορφή ούτε είναι σχηματισμένο από ύλη, και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από την ύλη.

Ύλη είναι τα τέσσερα στοιχεία, γη, νερό, αέρας, φωτιά, από τα οποία όταν ενώνεται ο νοηματικός λόγος (Νους και Λόγος Αδιαίρετος της ψυχής) γεννιέται το αισθητό σώμα του πυρός και πνεύματος.


Ενέργεια του πυρός είναι όλα τα θεϊκά σώματα που η σύσταση τους είναι μόνον από γη, η μόνον από νερό, η μόνον από αέρα, η μόνον από φωτιά.

Ο άνθρωπος της Γης όμως είναι σώμα σύνθετο, και από γη, και από νερό, και από αέρα, και από φωτιά, αλλά δεν είναι ούτε γη, ούτε νερό, ούτε αέρας, ούτε φωτιά.


Πνεύμα του πυρός είναι η νοερή ζωή, (αισθήσεις) όλες οι παρόμοιες κατωφερείς ενέργειες που περιβάλλουν εσωτερικά το σύμπαν, και χρειάζονται έχουν ΑΝΑΓΚΗ τα σώματα, για να σωματοποιηθούν από τα σώματα, και να εκδηλωθούν μέσα σε αυτά και είναι ανάλογες οι αισθήσεις ανάλογα με την σύνθεση του κάθε σώματος. 

Το πνεύμα του πυρός συγκροτεί και δίνει την διανοητική κίνηση στο σώμα, συνεργάζεται και οδηγείται από το σώμα. Είναι ο αισθητός κόσμος των αισθητών σωμάτων.

Οι μορφές του πνεύματος που σωματοποιούνται σε όλα τα έμβια σώματα, είναι ανάλογες με την ουσία από τα τέσσερα στοιχεία που εμπεριέχουν τα σώματα τους.

Ο άνθρωπος της Γης με θνητό σύνθετο σώμα του πυρός και πνεύματος πάνω στην Γη, είναι το μόνο έμβιο είδος και μορφή που εμπεριέχει στον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής του την νοηματική ουσία, που είναι Ουσιωδώς όμοια με το Πανάγαθο Φως, γι'αυτό και έχει την ελεύθερη επιλογή.


Διαθέτει επίσης την ικανότητα της γνώσης του αισθητού κόσμου,  τηνθνητή διττή λογική που οδηγείται από τις άλογες αισθήσεις του σώματος μαζί με την χαρά και την λύπη,
για να ζει και κατανοεί το γήϊνο αισθητό περιβάλλον, ειδάλλως θα του ήταν αδύνατον.

Η ανθρώπινη ψυχή όταν αποχωριστεί από το σύνθετο ανθρώπινο σώμα της Γης, (γη, νερό, αέρας, φωτιά), γίνεται θεϊκή, γίνεται ασώματη, και κινείται μόνη της στον δικό της νοητό κόσμο από τις όμοιες προς αυτή ενέργειες που ενυπάρχουν παντού στο σύμπαν.

Οι μορφές του πνεύματος του πυρός (φωτιά, αέρας, γη, νερό), μαζί με όλες τις άλλες κατωφερείς καθολικές ενέργειες που ακολουθούν σωματοποιούνται και εκδηλώνονται μόνον από τα σώματα.


Είναι οι ενέργειες που σωματοποιεί το δικό μας αισθητό σώμα, οι αισθήσεις, η αφή, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση, η όραση, είναι τα συναισθήματα, τα πάθη, οι επιθυμίες, ο εγωϊσμός, όπως και όλες οι υπόλοιπες μορφές του πνεύματος.

Το σώμα και 
οι μορφές του πνεύματος σχηματίζονται από την ύλη.
όπου κάθετί έχει και το αντίθετο του μέσα από την αντίθεση και διαμάχη.

Το ασώματο (ψυχή), είναι οι άϋλες καθαρές ενέργειες που οδηγούνται από τον νοηματικό λόγο της ανθρώπινης ψυχής που είναι Ουσιωδώς όμοιος με τον Αδιαίρετο Φωτεινό Λόγο..Ζωή και Φως.
Διότι κάθε (ψυχή  και ουσία μη ανθρώπινη) έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και οδηγείται από αυτά.

Σώμα λοιπόν ορίζουμε κάθε τι που αποτελείται από γη νερό αέρα φωτιά (ύλη).
Ασώματο ορίζουμε κάθε τι που δεν αποτελείται από ύλη.
Και είναι αδύνατον να περιγράψεις το ασώματο με σώμα. 


Η Νοηματική ουσία της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής, είναι η εικόνα της ζωής, διότι είναι Ουσιωδώς όμοια με την Ζωή και Φως, αλλά δεν είναι Φως, διότι εισερχόμενη στην κτιστή δημιουργία έγινε Νους και ψυχή.

........
Ο Πατέρας όλων Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, είναι το απόλυτο Αγαθό, και ούτε καν η λέξη Πανάγαθος μπορεί να περιγράψει το Τριαδικό Θεό, διότι είναι ύβρις, και καλύτερο είναι η σιωπή.
...........

Ο δεύτερος Νους δημιουργός
γεννήθηκε από τον Πατέρα όλων Νου Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων, Ομοούσιος στον Νου, δηλαδή έγινε κι αυτός δημιουργός Νους αλλά χωρίς τον Αδιαίρετο Φωτεινό Νου και Φωτεινό Λόγο, διότι ο δικός του Νους δημιουργήθηκε  από τον Πατέρα με πρότυπο το δοχείο την Ύλης που εμπεριέχεται μέσα στον δικό του Νου και Αδιαίρετο Άγιο Λόγο.

Ο δεύτερος Νους δημιουργός με τον πνευματικό του Λόγο έγινε ο Νους της Αρμονίας έχοντας ως δοχείο της γένεσης το σκότος, δηλαδή την Ύλη, (σκότος=Ύλη), με τον πνευματικό του Λόγο που είναι Αδιαίρετος επέφερε την γένεση της εικόνας της ζωής από πυρ και πνεύμα, δηλαδή τον αισθητό κόσμο των αισθητών σωμάτων με τις ενέργειες  του πυρός και πνεύματος που σωματοποιούνται στα σώματα.


Ο δεύτερος Νους δημιουργός με την κίνηση επέφερε στην Ύλη την διάσπαση της, δημιουργώντας τα τέσσερα στοιχεία από πυρ και πνεύμα.

Με τις ψυχές (την ανάλογη νοητική ουσία, πνευματικός λόγος) που ενώθηκαν μαζί με το πυρ και πνεύμα, επέφερε την εικόνα της ζωής, και όταν ενώνονται με τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος γεννούν τα έμβια αισθητά σώματα, δηλαδή τον αισθητό κόσμο όλων των ειδών των έμβιων έμψυχων σωμάτων.

Περιέκλεισε αυτή τη φύση από πυρ και πνεύμα σε επτά κύκλους ανάλογα με την πυκνότητα αυτών των στοιχείων.
Στον πιο κατωφερή κύκλο κατακάθησε η γη με τα νερά, μαζί με τον αέρα και την φωτιά, και δημιουργήθηκε η ζωή στον δικό μας κατωφερή κύκλο.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ


Πως δημιουργήθηκε η Παγκόσμια ψυχή από τον δεύτερο Νου δημιουργό  στον δικό μας κατωφερή υλικό σύμπαν ουρανό.


Με τον πνευματικό του Άγιο Λόγο ο δεύτερος Νους δημιουργός δημιούργησε στη μήτρα από την διασπαζόμενη Ύλη φωτιά, αέρας, γη, νερό, το υγρό-ξηρό το σπέρμα, (γη, νερό), και από το θερμό-ψυχρό (φωτιά, αέρας), το πνεύμα.


Ενώνοντας τα μαζί στη μήτρα το σπέρμα με το πνεύμα, γεννήθηκαν τα έμβια αισθητά σώματα, αλλά το πνεύμα επειδή είχε άλογη φύση δίχως λογική διότι συνεργάζεται μαζί  με το σπέρμα και οδηγείται από αυτό, το αποτέλεσμα ήταν να οδηγούνται οι μορφές των σωμάτων που γεννιούνται σε μία φύση που αυξομείωνε συνεχώς το αισθητό σώμα δίχως λογική, 

Ενώνοντας όμως στην μήτρα τον δικό του νοηματικό λόγο, (τις ψυχές), μαζί με το σπέρμα (γη-νερό) και το πνεύμα (φωτιά-αέρας), επέφερε την Αρμονία στο σπέρμα και στο πνεύμα, και γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο η μία παγκόσμια ψυχή του σύμπαντος που φέρει τον νοηματικό λόγο του δεύτερου Νου δημιουργού, ό
που οι ψυχές του δεύτερου Νου δημιουργού, η μοίρα τους είναι να ενώνονται με το σπέρμα και το πνεύμα, για να δίνουν την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση στα σώματα, και η μοίτα αυτών των ψυχών είναι να διαχωρίζονται  σε γένη και σε είδη που θα ενσαρκωθούν.

Ο δεύτερος Νους δημιουργός με αυτόν τον τρόπο γέννησε το πνεύμα της φύσης, το οποίο έχοντας πάρει την διανοητική κίνηση στο σπέρμα και την νοερή ζωή στο πνεύμα, έχοντας ως οδηγό τον νοηματικό Λόγο του δεύτερου Νου δημιουργού, τις ενέργειες της Αρμονίας των αντιθέτων όπου τα πάντα οδηγούνται από τους Νόμους της Ειμαρμένης.Μόνον ο άνθρωπος φέρει την ελεύθερη επιλογή διότι έχει τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο στην ψυχή του, του Ανθρώπου δεύτερου θεού, Ουσιωδώς όμοιο με την Ζωή και Φως.


morfeas sky

Διαβάστε:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΕΣΩΝ ΕΩΣΦΟΡΟΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ


Σχόλια