ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ)

Διαβάζουμε τα πατερικά κείμενα:

βασικά έχουν μπερδέψει την βούρτσα με την να μην πω! 
Αυτά που γράφει ο Ερμής Τρισμέγιστος για την υπόσταση του θεϊκού Ανθρώπου μας λένε ότι είναι οι άγγελοι.
Δηλαδή μπέρδεψαν και διαστρέβλωσαν τα πάντα για να δημιουργήσουν μια θρησκεία στα μέτρα τους με σκοπό να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους με τον φόβο.…..Σύμφωνα με την διδασκαλία των αγίων Πατέρων μας, οι άγγελοι αφ’ ενός μεν δεν έχουν σώματα, αφ’ ετέρου δε δεν είναι άϋλα όντα, αλλά είναι αιθέρια όντα, όπως λέγει ο άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός. Έχουν νου
, έχουν ύπαρξη, είναι πρόσωπα, αλλά δεν έχουν σώματα, όπως είναι ο άνθρωπος. Είναι νόες, όπως λένε τα κείμενα της Εκκλησίας μας και η λειτουργική γλώσσα. 
Οπότε, το ερώτημα είναι: Εφόσον οι άγγελοι, και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που εμφανίσθηκε στην Παναγία μας, είναι ασώματα όντα, τότε πως εμφανίσθηκε με σώμα και πως ομιλούσε στην Παναγία; Αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει λογικά, αλλά βλέπουμε μια εξήγηση στην διδασκαλία των αγίων Πατέρων. 
Άλλωστε η ίδια η Παναγία μας, όπως λένε τα ιερά τροπάρια
τα οποία ψάλαμε απόψε, φαίνεται να λέγει στον Αρχάγγελο: «Φαίνη μοι ως άνθρωπος και πως φθέγγη ρήματα υπέρ άνθρωπον;». Πως εσύ, ενώ μου φαίνεσαι ως άνθρωπος –δεν είσαι άνθρωπος–ομιλείς και λες ρήματα τα οποία είναι πάνω από την γλώσσα των ανθρώπων; 
Άρα κάτι συμβαίνει ιδιαίτερο με τους αγγέλους και κάτι διαφορετικό έγινε εκείνη την ώρα που εμφανίσθηκε ο
Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία μας.
Η γλώσσα των Αγγέλων

....
Καταρχήν για ποιον άνθρωπο μας μιλούν εδώ; μα φυσικά για τον άνθρωπο της Γης ο οποίος είναι το "είδος" του γένους των Ανθρώπων, όπως ξεκάθαρα μας αναφέρει ο Ερμής Τρισμέγιστος.
Η αληθινή υπόσταση του θεϊκού Ανθρώπου είναι Φως που έγινε Νους και ψυχή δηλαδή νοητική ουσία Ουσιωδώς όμοια με τον Λόγο, που ενσαρκώθηκε το πυρ και πνεύμα, δηλαδή σώμα και τις δίχως λογική μορφές του πνεύματος, δίνοντας ο Άνθρωπος Νους και ψυχή την νοερή ζωή στο πνεύμα και την διανοητική κίνηση στο σώμα που ενώθηκε μαζί τους.

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ:
ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν


Και έμεινε ο Άνθρωπος ως Νους και ψυχή-νοητική ουσία μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου, και με την αρχή της περιόδου των αισθητών σωμάτων των γενών και του είδους του ανθρώπου που θα ενδυθεί τα αισθητά σώματα που θα ενωθεί η ανθρώπινη ψυχή με το πυρ και πνεύμα.


– Εὖ μοι πάντα, ὡς ἐβουλόμην, ἐδίδαξας, ὦ Νοῦς,
ἔτι δέ μοι εἰπὲ <περὶ> τῆς ἀνόδου τῆς γινομένης. 
– πρὸςταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἷπε, 

Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει τοῦ
σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν,
καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται, καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος
εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται, μέρη γινόμεναι καὶ
πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας. 

καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ.
καὶ οὕτως ρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ
δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, καὶ τῇ
δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, δόλον ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον,
καὶ τῇ
τετάρτῃ τὴν ἀρχοντικὴν προφανίαν ἀπλεονέκτητον, καὶ τῇ
πέμπτῃ τὸ θράσος τὸ ἀνόσιον καὶ τῆς τόλμης τὴν προπέτειαν, 

καὶ τῇ ἕκτῃ τὰς ἀφορμὰς τὰς κακὰς τοῦ πλούτου ἀνενεργήτους, 
καὶ τῇ ἑβδόμῃ ζώνῃ τὸ ἐνεδρεῦον ψεῦδος.

καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων 
 γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, 
τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα· 

συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν
φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν· 

καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται.

Άρα τα Σεραφείμ τα χερουβείμ τα υποτιθέμενα αγγελικά όντα είναι οι Άνθρωποι!@!@@@!!
Ο Άνθρωπος, το θεϊκό του γένος στις ανώτερες σφαίρες έχει το πύρινο σώμα της φωτιάς.
ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΟΝ;

Η ανώτατη Ιεραρχία. Τα Σεραφείμ βρίσκονται γύρω από τον Θεό ψάλλοντας ακατάπαυστα Τρισάγια. Η ύπαρξή τους υφίσταται χάρη στην δύναμη και αγάπη του Θεού, είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η υλοποίηση αυτής της δύναμης και αγάπης. Λέγεται ότι η φλόγινη λάμψη τους είναι τέτοια, που μονάχα ο Θεός μπορεί να την αντέξει, ούτε καν τα Θεία πλάσματα των άλλων Ιεραρχιών. 
Στην Αποκάλυψη, αναφέρονται ως τα 4 Θεία Θηρία, που κάθε ένα έχει 4 πρόσωπα και 6 φτερούγες.

morfeas sky

Σχόλια