Πνεύμα είναι ο άνθρωπος; η Νους; Τι είναι η ψυχή;Πνεύμα είναι ο άνθρωπος; η Νους;
Τι είναι η ψυχή;


Ερμής ο Τρισμέγιστος

1. Κάθε ψυχή είναι αθάνατη και αεικίνητη. (νοητική ουσία).


2. η ψυχή γεννήθηκε από ύλη ασώματη. (νοητική ουσία).


Ο άνθρωπος της Γης είναι από γη και από νερό και από αέρα και από φωτιά,  δεν είναι όμως ούτε γη ούτε νερό ούτε αέρας ούτε φωτιά, αλλά σκιάζεται από την εντύπωση πως είναι κάτι.

3. Η ψυχή είναι αεικίνητη επειδή πάντα η ίδια κινείται και δίνει κίνηση και στα άλλα.
(η ψυχή-νοητική ουσία, κινεί τις μορφές του πνεύματος-αισθήσεις, συναισθήματα, πάθη επιθυμίες, και οι μορφές του πνεύματος σωματοποιούνται στο σώμα, το οποίο συγκροτείται και κινείται από τις μορφές του πνεύματος, οι οποίες παίρνουν την νοερή ζωή από την ψυχή).

4. Οι μορφές των ψυχών είναι η θεϊκή, η ανθρώπινη, και η άλογη.


5. Η θεϊκή λοιπόν ενέργεια, είναι η ενέργεια του θεϊκού σώματος της, (ψυχή-νοητική ουσία), διότι, κινείται η ενέργεια (νοητική ουσία) μέσα στο σώμα της ψυχής και το κινεί, και εξουσιάζει ο θεϊκός Νους και Λόγος (νοητική ουσία).
6. Η θεϊκή ψυχή κινεί το θεϊκό της σώμα, γι'αυτό και είναι θεϊκή.

7. Η ανθρώπινη ψυχή τώρα, έχει μεν κάτι από τη θεϊκή, όμως η θεϊκή ενέργεια είναι στο θεϊκό της σώμα μόνο.


8. Η ανθρώπινη ψυχή της Γης, έχει το δικό της ανθρώπινο σώμα.

9. Η ανθρώπινη ψυχή της Γης κινεί το ανθρώπινο σώμα, την σάρκα, γι'αυτό και είναι θνητή.

10. Ο άνθρωπος γίνεται θεϊκή ψυχή μόνον όταν αποκτήσει το θεϊκό του σώμα.

(όταν πεθαίνει το σώμα μαζί με το σώμα αποχωρίζεται και τις μορφές του πνεύματος).

11. Η επιθυμία και το πάθος, είναι ενέργειες θνητών σωμάτων, (μορφές του σώματος), που σωματοποιούν τις μορφές του πνεύματος, (διττές αισθήσεις, συναισθήματα, πάθη, επιθυμίες), γι'αυτό και βρίσκονται πολύ μακριά από την θεϊκή ψυχή.


12. Όταν το θεϊκό μέρος η ψυχή (νοητική ουσία) μπει μέσα στο θνητό σώμα τότε έρχονται και εκείνα το πάθος και η επιθυμία, (οι μορφές του πνεύματος), και με την παρουσία τους γίνεται η ψυχή ανθρώπινη.

13. Η ψυχή των άλογων ζώων αποτελείται από πάθος και επιθυμία, για αυτό και ονομάστηκαν τα όντα αυτά άλογα, δηλαδή εξαιτίας της απουσίας του λόγου της ψυχής.(δεν έχουν τον Λόγο όντα άλογα, δίχως την νοητική ουσία της ψυχής).


14. Η ανθρώπινη ψυχή έχει τον Λόγο, τον θεϊκό σπινθήρα, την νοητική ουσία Ουσιωδώς όμοια εκ του Λόγου του Φωτός.

15. Νους και Λόγος είναι η Ζωή, και η ψυχή το "σώμα"(φωτιά) που εκδηλώνει την ζωή.morfeas sky
Σχόλια