Ο ΝΟΥΣ ΘΕΟΣ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΦΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ


Ο ΝΟΥΣ ΘΕΟΣ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΦΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ


ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζωές και δύο κινήσεις.
Μία κατά την ουσία και άλλη κατά τη φύση του σώματος, και η μεν πρώτη είναι η γενικότερη, η δε δεύτερη η μερικότερη.
Αυτή τώρα που είναι κατ'ουσία είναι και αυτεξούσια ενώ η άλλη είναι αναγκαστική. 


Η ψυχή λοιπόν είναι ασώματη, ούσα αμέτοχη του φυσικού σώματος, διότι αν έχει σώμα δεν έχει ούτε λόγο ούτε νόηση.
Κάθε σώμα είναι χωρίς νόηση. Συμμετέχοντας το σώμα στην ουσία πετυχαίνει να είναι έμβιο ον με πνεύμα. Και το μεν πνεύμα ανήκει στο σώμα, ο δε λόγος στην ουσία, και ο λόγος διακρίνει το ύψιστο αγαθό, ενώ το αισθητικό πνεύμα κρίνει τα φαινόμενα.

Διαιρείται δε στις οργανικές αισθήσεις, που κάποιο μέρος τους είναι η πνευματική όραση, και το πνεύμα το ακουστικό, το οσφρητικό, το γνωστικό και το οπτικό. Αυτό το πνεύμα, το αισθητικό, γενόμενο ανάλογο της διάνοιας κρίνει η φαντάζεται μόνο. Διότι ανήκει στο σώμα και δέχεται τα πάντα.

Ο λόγος, τώρα, ανήκει στην ουσία και είναι η φρόνηση.
Συνυπάρχει δε με τον λόγο η γνώση των πολύτιμων πραγμάτων,
ενώ με το πνεύμα η εικασία. Διότι, αυτό μεν έχει την ενέργεια από το σύμπαν που το περιέχει, ενώ η ψυχή από τον εαυτό της.


........

Η ψυχή είναι η εικόνα της ζωής, είναι ο λόγος που φέρει η Μονάδα του πνεύματος του κτιστού κόσμου των Επτά φύσεων-Ουρανών. 

Είναι ο Αδιαίρετος Νους και Αγιος Λόγος, η νοητική ουσία που φέρει η Μονάδα της ανθρώπινης ψυχής και βρίσκεται στον πυρήνα στον κρατήρα του καθαρού ενεργειακού πυρός της ψυχής, κλεισμένη στον εαυτό της, στον δικό της νοητό κόσμο, και όταν ενώνεται με το εκάστοτε πνεύμα των Επτά Ουρανών του κτιστού κόσμου στην κάθοδο της βαθιά μέσα στην Υλη δίνει την ζωή σε κάτι άλλο, στις κτιστές ανθρώπινες ψυχές από την ανάλογη σύνθεση των Επτά Ουρανών από φωτιά, αέρα, γη, νερό. Υπάρχουν Επτά φύσεις-Ουρανοί, οι έξι των πλανητών, και η θεϊκή φύση των Α-πλανών. (πνεύμα του πυρός-της φωτιάς).


ο Αδιαίρετος Νους και Αγιος Λόγος, εμπεριέχει το δοχείο της Υλης ως δικό του κόσμο, παραμένει όμως αδρανής κόσμος δίχως κίνηση, άρα δεν επηρεάζουν τον Αγιο Λόγο οι αισθήσεις της Υλης, διότι η αίσθηση είναι άτακτη, η ίδια η αταξία όταν της δίνεται η κίνηση μέσα στους Επτά Ουρανούς, γι'αυτό και μεταβάλλεται ο Αγιος Λόγος σε αισθητό πνεύμα των Επτά φύσεων. σε αισθητό θεό των Επτά Ουρανών, σε δεύτερο Νου δημιουργό.


Ο Αδιαίρετος Νους και Αγιος Λόγος είναι ο Ογδοος Ουρανός του κτιστού κόσμου, ο κυρίαρχος όλων, εξουσιάζει τα πάντα, εισέρχεται στον κτιστό κόσμο της Ύλης και μεταβάλλεται σε αισθητό θεό δημιουργό, μαζί με τις δικές του ψυχές που δίνουν το πνεύμα της κάθε φύσης εκ των Επτά φύσεων στα είδωλα της Υλης.


Ο Νους και ψυχή (πνεύμα του πυρός), δεν συμμετέχει στην φύση των πλανητών, αλλά δίνει μόνον την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση στις έξι φύσεις των πλανητών, αλλά και στην θεϊκή φύση των Απλανών, (πνεύμα του πυρός), δηλαδή στα σύνθετα σώματα από φωτιά, αέρα, γη, νερό, των πλανητών, και στα θεϊκά σώματα του πυρός και π[νεύματος των Α-πλανών.

Και ο Αδιαίρετος Νους και Άγιος Λόγος γίνεται κάτι άλλο, όπως ο άνθρωπος της Γης, που ξέχασε τι είναι, όταν ενσωματώθηκε το σύνθετο υλικό σώμα, και έγινε ένα με την θνητή φύση που ενδύθηκε, το ανθρώπινο λογικό ζώο.

morfeas sky

Σχόλια