....το Άγιο Πνεύμα και το πνεύμα....

....το Άγιο Πνεύμα και το πνεύμα....
Η φύση πήρε από τον Αιθέρα το πνεύμα.
Και ο άνθρωπος της Γης πήρε από τον Αιθέρα μαζί και το νου.

Διαβάζουμε στον Ποιμάνδρη:
ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου. 


Τι είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός; Αιθέρας.
Ορφικά:
Κατά συνέπεια, ο κόσμος μας και όλο το Σύμπαν μας «υπάρχει» στην αγκαλιά του Αιθέρα.

«Ο Ζευς Νους ονομάζεται και Αιθήρ» 
(Ορφικά Αποσπάσματα 28), οπότε, και σύμφωνα με την όλη Ορφική Θεολογία, μία εκ των ιδιοτήτων του Αιθέρος είναι η γέννηση. 


«Και νους αδιάψευστος, βασιλιάς, είναι ο άφθαρτος Αιθέρας, γιατί μ’ αυτό λέει τα πάντα και ακούει και δεν υπάρχει φωνή, ούτε κραυγή, ούτε κτύπος, ούτε και φήμη, που να ξεφεύγει από τα αυτιά του πανίσχυρου Κρονίωνα.
Έτσι, λοιπόν, είναι ο νους και η κεφαλή του Διός» (Ορφικά Αποσπάσματα 6, 19-23).


Νους και Άγιος Λόγος.
Τι σημαίνει Άγιος; το Πνεύμα!! οι τέλειες ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ!! 
Όπως και η θεϊκή ψυχή έχει τις δικές της τέλειες αισθήσεις κλεισμένες μέσα στον εαυτό της!!

Και η φύση (Ύλη) όταν ενώνεται με το πνεύμα δημιουργεί κάθετι που έχει το αντίθετο της.
Και όταν το σκότος η γη ενώνεται με το νερό γεννιέται η σάρκα, και το πνεύμα δίνει τις αισθήσεις της σάρκας δηλαδή μας δίνει τις σιχαμερές ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ.

Τι είναι το πνεύμα; η Μονάδα, Νους και Λόγος, όπου μαζί με το πνεύμα, δημιουργούνται η λογική και οι τέλειες αισθήσεις του νοητού κόσμου της ψυχής.

Όταν το πνεύμα και ο Νους ενωθεί με το ΣΚΟΤΟΣ την γη τότε δημιουργούνται οι σιχαμερές αισθήσεις!!

Άρα έχουμε την Τριάδα Νους, Λόγος, Άγιο Πνεύμα.


Διαβάζουμε στην ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Κατά την ορθή λογική, λοιπόν, δικαιολογημένα απομακρύνονται σαν να απωθούνται από δέκα δυνάμεις, την δεκάδα.

Γιατί η δεκάδα, παιδί μου, είναι αυτή που γεννά τις ψυχές, η ζωή και το φως ενωμένα, όπου έχει δημιουργηθεί η μονάδα του πνεύματος. 
Η μονάδα, (ΝΟΥΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΎΜΑ) λοιπόν, κατά την ορθή λογική, περιέχει την δεκάδα, και η δεκάδα την μονάδα.
Αυτή είναι η αναγέννηση, παιδί μου, το να μην φαντάζεσαι μέσα από το σώμα. 


Το σώμα αυτό, (ΣΑΡΚΑ) από το οποίο ξεφύγαμε, παιδί μου, συντέθηκε από το ζωδιακό κύκλο, ο οποίος συγκροτήθηκε από δώδεκα στον αριθμό στοιχεία, τα οποία όμως έχουν μία μόνο φύση, και μπορούν να πάρουν κάθε μορφή προκειμένου να παραπλανήσουν τον άνθρωπο.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!! ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ!! ΚΑΙ Η ΣΑΡΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΙΧΑΜΕΡΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ !!

Σ'αυτές τις τιμωρίες, παιδί μου, υπάρχουν ζευγάρια που στην πράξη είναι ενωμένα, αχώριστο είναι το θράσος από την οργή, δεν είναι, όμως, δυνατό να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα όρια του καθενός.

Και όταν ο νους οδηγείται από το πνεύμα που ενώθηκε με το σώμα (σκότος) της σάρκας, τότε τον οδηγεί η Ανίερη Δωδεκάδα.

Όταν όμως ο νους οδηγείται από τον Λόγο της Αρμονίας (Άγιο Λόγο) τότε η Μονάδα της ψυχής Νους Λόγος και Άγιο Πνεύμα οδηγούν τον Άνθρωπο της Γης, οπότε μέσω της Αρμονίας της Ιερής Δεκάδας επέρχεται η άνοδος στους ανώτερους ουρανούς.

Νομίζω ότι έγινε κατανοητό τι είναι το πνεύμα.

morfeas skyΘα τα μάθω και θα πω μάθημα.
Τι έχουμε στην αρχή; Ζωή και Φως. Ο Άνθρωπος Θεός φτιάχτηκε από ζωή και Φως; Ύστερα αποκτά τον Νου; Από ποιον; Από τον δεύτερο Νου Δημιουργό; Και είναι ο Νους εικόνα, η πρώτη εικόνα μας; Έγραφες κατά καιρούς και για την εικόνα της εικόνας, και μάλιστα τώρα πρόσφατα ξανά. Θα το διαβάσω. Νομίζω πως σήμερα αν δείξω λίγη συγκέντρωση θα καταλάβω πώς φτάνουμε από τη ζωή και το φως στον Νου, την ψυχή, το πνεύμα, και πώς οι τέλειες αισθήσεις γίνονται οι σκοτεινές και τυραννικές αισθήσεις μόλις ενωθούν με την σάρκα.Όχι, Νους είναι και ο Πατέρας αλλά στο Φως.
Όταν ενώνεται με την Ύλη (σκότος) μεταβάλλεται σε Άγιο Λόγο.

Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός,
Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης·
ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.


ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων,
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν,

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·


ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν,

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·

Γιατί στον Άνθρωπο δεν είναι ΥΠΑΡΧΩΝ Ο ΘΕΟΣ;;;;;;;

Διότι ο Άνθρωπος είναι όμοιος με τον Αγέννητο και Προϋπάρχων Πανάγαθο Φωτεινό Νου!!!! το Φως


Νους όμοιος με τον Νου του Πατέρα ο Άνθρωπος. Θεός και Άνθρωπος ίσοι. Υπάρχει όμως και έτερος Νους, ο Νους δημιουργός που εξουσιάζει το πυρ και πνεύμα, δηλαδή τον Αιθέρα, και μ' αυτό δημιουργεί τον κόσμο. Η είναι ο Δεύτερος Νους πυρ και πνεύμα;


O δεύτερος Νους δημιουργός ανήκει σε άλλες δημιουργίες εκτός του Αρχέτυπου Προ-Άρχων κόσμου του Φωτός.
Γεννήθηκε με Νου και Άγιο Λόγο, δηλαδή με Άγιο πνεύμα,
και όταν ενώνεται με την Ύλη (σκότος) μεταβάλλεται σε Αισθητό θεό του πυρός και πνεύματος. (της φωτιάς και του αέρα!!)

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν 
(της φωτιάς και του αέρα!! δηλαδή της Ύλης!!

Ο Αιθέρας είναι Πυρ και Πνεύμα. (Άγιο Πνεύμα).
Η φύση είναι ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος.
ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου.
Τα σώματα δηλαδή αυτά είναι πνευματικά.
Ο Δημιουργός Αιθέρας, είναι ο Νους και Λόγος στην κτιστή πνευματική/ ενεργειακή Δημιουργία. Έτσι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, Νους και Λόγος. Ύστερα ενώνεται με την ύλη. Το πνεύμα δίνει την ζωή στην σάρκα. Και η ζωή στην ύλη εκδηλώνεται με τις αισθήσεις.

Αν οδηγούμαστε από τις αισθήσεις, οδηγούμαστε στα πάθη.
Αν όμως οδηγούμαστε από τον Άγιο Λόγο, τότε έχουμε άνοδο.

Ποιες είναι οι τέλειες αισθήσεις της ψυχής πριν ενωθεί με το σώμα;Όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, πρέπει να μας γίνει κατανοητό ότι ο άνθρωπος της Γης είναι απλά μια ιδιότητα του Αληθινού ανθρώπου.

Νους είναι ο Άνθρωπος και ψυχή, μέσα στο καθαρό της κτιστής φύσης δημιούργημα. Ο Νους είναι Αδιαίρετος με τον Λόγο του Νου.

παράδειγμα: αυτό που βλέπω στον δικό μου νου αυτό βγάζω προς τα έξω με τον δικό μου λόγο.

Εγώ όμως ως άνθρωπος της Γης ανήκω στα ανόμοια, διότι όλοι οι άνθρωποι της Γης είναι διαφορετικοί και όχι όμοιοι στο Νου.

Στην πιο αληθινή ιδιότητα του Ανθρώπου όμως, της θεϊκής ψυχής όλοι όλες οι ψυχές είμαστε όμοιοι με όμοιο Νου.

Έτσι λοιπόν οι αισθήσεις της ψυχής είναι όμοιες σε όλες τις θεϊκές ψυχές και τέλειες, διότι δεν εκδηλώνονται σε σάρκινο σώμα, αλλά στο καθαρό ενεργειακό πυρ.

Είναι ο Άνθρωπος Νους και ψυχή μέσα στην Δημιουργία πριν ενωθεί με την σάρκα. Είναι όμως και πνεύμα; Ποια είναι η σχέση της ψυχής με το πνεύμα; το περιέχει;

Πνεύμα στο καθαρό της φύσης ενεργειακό πυρ, είναι ο Άγιος Λόγος.
Νους Λόγος με τέλειο πνεύμα της Αρμονίας.

Παράδειγμα: όπως ο έρωτας έλκει και ενώνει δύο ανθρώπους, με τον ίδιο τρόπο ο έρωτας σώμα και ψυχή μπορεί να φτάσει μέχρι τα σύνορα της θεϊκής ψυχής, και να νιώσει το Άγιο πνεύμα του Λόγου της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής.

Ποια μπορούμε να πούμε οτι είναι η Αγία Τριάδα στην Δημιουργία;
Και είναι άλλη η Αγία Τριάδα στον κόσμο του φωτός; 
Ο Τριαδικός Θεός είναι Νους και Λόγος αδιαίρετος, και τι άλλο; η ζωή;

Φως Νους και Φωτεινός Λόγος η δε Αδιαίρετη ένωση τους η Ζωή.
Το Φως είναι και πνεύμα.

Νους και Άγιος Λόγος, η δε Αδιαίρετη ένωση τους η εικόνα της ζωής.

Οι θεϊκές ψυχές μας όταν δεν κουβαλούν την σάρκα, είναι η εικόνα της ζωής.

Έχουμε στον Αρχέτυπο Προάρχων κόσμο του Φωτός:
Το Φως και τον Αδιαίρετο Φωτεινό Λόγο.
Η δε αδιαίρετη ένωση τους η Ζωή.


Φως Λόγος η Ζωή.

Μήπως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε οτι δεν ευθύνεται το πνεύμα που δίνοντας ζωή στην ύλη αυτή εκδηλώνει τις αισθήσεις. Μέσω των αισθήσεων η ύλη, το σώμα, αντιλαμβάνεται τον δημιουργημένο κόσμο. Τα συναισθήματα όπως που εκδηλώνει η ζωντανή αυτή σάρκα είναι ανίερα. Οι αντιδράσεις δηλαδή του σώματος στα ερεθίσματα.

Το Φως στον αρχέτυπο κόσμο είναι ας πούμε το αντίστοιχο του πνεύματος στον κτιστό;


Ναι, τώρα πλέον είναι αποδεδειγμένο ότι το πνεύμα δεν φταίει σε τίποτα, διότι απλά εκδηλώνει την ζωή στον κτιστό κόσμο με ό,τι έχει..τα στοιχεία της Ύλης.

Το πιο κατωφερή στοιχείο είναι η γη, ακολουθεί το νερό, ο αέρας (πνεύμα), και η φωτιά (νους).
Η γη και το νερό μας δίνουν το σώμα της σάρκας.
Ο αέρας και η φωτιά μας δίνουν την λογική και τις αισθήσεις (πνεύμα) της σάρκας.

Πως να συγκρίνουμε το Φως με την σάρκα;
Άλλο είναι να εκδηλώνεται το πνεύμα στο Φως.
Και άλλο είναι να εκδηλώνεται το πνεύμα στο σκότος. (σάρκα).
Αυτόν λοιπόν τον κόσμο μπορεί να μας δώσει η ύλη. 
Αυτές είναι οι δυνατότητες της όταν της δίδεται ζωή από το πνεύμα.

Ναι, αυτόν τον κόσμο, και αυτή την ζωή, μας δίνει το σκότος γη-νερό. (σάρκα).


Και αυτές τις αισθήσεις και την λογική της σάρκας, μας δίνει ο αέρας και η φωτιά, το αισθητό ανθρώπινο σώμα της Γης, από γη, νερό, αέρα, φωτιά.

morfeas sky


Σχόλια